Oversikt netto lånegjeld

Tabellen viser låneopptak per prosjekt per år i Molde kommune og formålsbygg i Molde Eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp, utleieboliger og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Netto lånegjeld

Hele 1 000
Netto lånegjeld
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Analyse- og utviklingsavdelingen 8 905 9 009 59 501 8 745
Helseplattformen 50 400
IKT-investeringer Molde kommune 3 680 3 784 3 876 3 520
ROR-IKT – fellesinvesteringer 5 225 5 225 5 225 5 225
Barnehage 12 920 23 840 34 240 8 400
Eresfjord barnehage – tilbygg (Nesset) 3 200
Gjerdet barnehage – barnevognlager 600
Hatlelia barnehage 8 000
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg - 320
Kommunale barnehager – tilpasninger 320 320 320 400
Lillekollen – ny barnehage 800 23 200 33 920 8 000
Skole 116 760 77 600 86 000 41 800
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 240 2 720
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal - 12 800
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking 2 400
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 640
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 80
Kviltorp skole – flerbrukshall - 2 400 29 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom 240
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler 400
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon 2 240
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 360
Midsund skule 72 000
Ny skole Årølia 8 000 68 880 72 000
Ny skole Årølia – gymsal - 11 600
Ny skole Årølia – kjøp av grunn 22 000
Sellanrå skole – fase 3 2 800
Sellanrå skole – østfløy 5 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober - 1 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget 160
Uteområde Midsund skule - 4 000 -
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune) 800
Kulturskolen 400
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 400
Kulturtjenesten 81 935 -14 895
Biblioteket – selvbetjeningsautomater 496
Idrettens hus 52 290 -19 125
Idrettens hus – programsatsningsmidler -750
Kulturhuset – oppgradering av fasader 200
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 40
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM) 1 760
Molde Kunstgressbane Lubbenes 20 664 1 300
Reknesbanen 420
Renovering lysløypa 375
Tennisanlegg 840
Træffhuset – garasje og lager 420
Tråkkemaskin skiløyper 1 730
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 320
Tursti Skihytta–Varden 80
Ungdomskvartalet (BRM) 940
Uteområde Molde idrettspark 3 840 1 200
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 58 219 68 500 17 600 16 000
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 80
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 160
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg -1 400
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 4 800
Helsehus – planlegging 800 800
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 13 859 60 000
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere 240
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning 1 600 800 16 000 16 000
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 1 200
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter 80 -
Rehabilietering Vistdal bofellesskap (Nesset) 240
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter 1 600
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal 800
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg 8 000 8 000
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 800 4 800
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 1 360
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer 400
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 24 000 -5 900
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 800
Uteområde Midsund sjukeheim 400
Akuttmedisin og legetjenester 160
Kirkebakken – rom for server 160
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester 550
Nye elbiler 550
Bo- og habiliteringstjenester 2 640 26 400 -11 936
Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Nesset) 640 26 400 -11 936
Enensenteret 320
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak 1 440
Røbekk – Brannsikringstiltak 240
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 95 996 66 760 50 800 -9 000
Fiberutbygging (Midsund) 800 800 800
Gruset gangveg Kringstad 1 280 160
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 8 000
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 1 600
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 4 920 1 600
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 10 000 5 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 53 000 15 000 -30 000 -10 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 13 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) -17 520
Sjøfronten 2 12 800 43 200 80 000 -
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 6 400
Uteområde Antonbua 1 716
Samfunn og plan 5 414 3 800 1 600 1 600
BRM – Det gyldne triangel 1 404
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) 800 2 200
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800
Infrastruktur Bolsøya 800
Sentrumstiltak 800 800 800 800
Sykkelparkering skoler 10
Årølivegen øst 800
Byggesak og geodata 240
Arkiv byggesak 240
Kommunal drift 26 939 19 788 5 416 1 688
Asfaltering lag 2 Årølia vest 2 320
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 440
Biler og maskiner 1 900
Biler og maskiner – park 590
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 3 200 6 932
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) 640
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) 2 919
Kommunale veger 2 776 2 832 2 872 320
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) 5 470
Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund) 80
Lager på Hjelset 800 3 200
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 2 700
Styringssystem gatelys 2 000
Trafikksikring – Eikrem 1 560
Trafikksikring – Moldelivegen 400 2 000
Veg- og gatelys 1 464 2 504 2 544 1 368
Andre bygg 22 176 18 608 2 672 2 800
Antonbua 800
Brannkonsept og utbedringer 1 200
Enøk – kommunale bygg 808 872 888 960
Eresfjord brannstasjon (Nesset kommune) 4 480
Eresfjord brannstasjon inventar (Nesset) 400
Investeringsmidler akutte behov 1 688 1 736 1 784 1 840
Ny brannstasjon Hjelset 8 000 16 000
Ny serverløsning byggdrift 2 800
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 2 000
Kirkelig fellesråd 5 000 16 000 14 500
Gravplassutvidelse Røbekk 5 000 16 000 14 500
Totalt låneopptak netto lånegjeld 438 254 299 410 261 893 86 533
Vis undermeny