Avsetning og bruk av fond

Hele 1 000
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Overføring til investering -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -12 565 -11 466 -10 214 -11 466 -11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -39 945 498 -5 460 5 300 -5 240
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum bruk/avsetning av fond -62 510 -20 968 -25 674 -16 166 -26 706

Overføring til investering

Det budsjetteres med en overføring av driftsmidler til investering på 10,0 mill. kroner årlig. Beløpet skal settes av til ubundne investeringsfond for å dekke egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Egenkapitaltilskudd er en investeringsutgift, men kan ikke finansieres av lånemidler. Derfor må det overføres midler fra driftsbudsjettet for å unngå å tappe ubundet investeringsfond. Dersom ubundet investeringsfond blir tappet, må kommunen selge unna de finansielle omløpsmidlene som er plassert i aksjer og fond.

Dersom kommunen ikke betaler inn egenkapitaltilskudd, må MKP finansiere nødvendig beløp over pensjonspremieregningen til kommunen. Deretter må MKP betale skatt av overskuddet, før egenkapitalen kan styrkes. I tillegg må kommunen betale arbeidsgiveravgift på betalt premieinnbetaling. Med andre ord gir dette en innsparing i driftsbudsjettet som er større enn 10,0 mill. kroner.

Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond

Kraftfondet

Kommunens inntekter fra konsesjonsavgiften avsettes i sin helhet til kraftfondet. Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Næringsfond

Det avsettes 2,0 mill. kroner årlig til et nytt næringsfond i tråd med budsjettvedtaket for 2021. Det ble her vedtatt at det skulle settes av 2,0 mill. kroner årlig til et næringsfond med bakgrunn i at kommunen får inntekter fra Havbruksfondet.

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

I økonomiplanen 2021-2024 var det budsjettert med bruk av 14,6 mill. kroner i 2023 og 1,6 mill. kroner i 2024. I budsjett 2022-2025 er det nå foreslått å bruk 0,5 mill. kroner i 2022, avsette 5,5 mill. kroner i 2023, bruke 5,3 mill. kroner i 2024 og avsette 5,2 mill. kroner i 2025. Nedgangen i bruk av fond i 2023 skyldes i hovedsak at Årølia skole ikke tas i bruk før høsten 2023 og at kostnaden knyttet til helseplattformen blir lavere enn forutsatt.

Vis undermeny