Investeringsbudsjettet

Forutsetninger og konsekvenser

Utvikling netto lånegjeld

Hele 1 000
Utvikling netto lånegjeld
2022 2023 2024 2025
IB netto lånegjeld 3 706 590 3 890 448 3 950 975 3 847 897
Låneopptak 335 606 220 203 63 248 46 289
Avdrag -151 748 - 159 676 - 166 326 - 165 193
UB netto lånegjeld 3 890 448 3 950 975 3 847 897 3 728 993

Som tabellen over viser øker avdragene i perioden, mens låneopptaket blir redusert. Salg av bolig og næringstomter utgjør mot slutten av perioden en vesentlig del av finansieringen på investering. Noe som gjør at låneopptaket blir lavt i forhold til investeringsnivået. I dette ligger det også en risiko, dersom kommunen får solgt færre tomter enn forutsatt vil kommunen måtte ta opp mer i lån.

Veksten i lånegjeld er stor i 2022 knyttet til prosjekter som er vedtatt og pågår for fullt. I 2023 avtar veksten, men for at det faktisk skal skje kan det ikke kommer inn store nye prosjekter som ikke ligger inne i planen.

Finansutgifter

De fleste investeringer kommunen gjennomfører, finansieres i stor grad med låneopptak. Lånene må betales tilbake med renter, og belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsnivået de siste årene, og nivået som ligger inne i starten av budsjett og økonomiplanen, fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig.

Molde kommune tar også opp lån til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF, og låner ut videre til disse foretakene. Renter og avdrag i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene, mens renter og avdrag knyttet til utleieboliger i all hovedsak blir finansiert av husleieinntekter. Det Molde kommune må dekkes i sitt budsjett er derfor renter og avdrag i Molde kommune, og formålsdelen i Molde eiendom KF. Renter og avdrag i formålsdelen i Molde eiendom KF kommer frem i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

Hele 1 000
Belastning finansutgifter i kommunens budsjett
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Renteutgifter i Molde kommune 46 091 78 097 102 488 113 504 116 949
Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer -10 949 -20 013 -25 999 -29 229 -31 459
Renteutgifter dekt av mottakere av startlån -5 690 -8 139 -9 958 -11 511
Andre renteinntekter -5 069 -4 600 -5 925 -6 375 -6 575
Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter 30 073 47 794 62 425 67 942 67 404
Avdrag Molde kommune 50 777 52 424 55 746 60 600 59 095
Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) 73 544 82 224 87 498 89 244 89 422
Sum avdrag 124 321 134 648 143 244 149 844 148 517
Sum belastning finansutgifter i Molde kommune 154 394 182 442 205 669 217 786 215 921
Årlig endring 28 048 23 227 12 117 -1 865
Akkumulert endring 28 048 51 275 63 392 61 527

Som tabellen over viser så er det en stor økning i renter og avdragsutgifter i budsjett og økonomiplanen: fra 154,4 mill. kroner i 2021 til 215,9 mill. kroner i 2025. En økning på 61,5 mill. kroner. 37 mill. kroner skyldes økte renteutgifter, som har sammenheng med forventning om at renten øker fra 0,95 prosent i 2021 til 2,27 prosent i 2025. Avdragene øker med 24,1 mill. kroner som har sammenheng med at det har vært et svært høyt investeringsnivå de senere år.

Økning i utgifter til renter og avdrag er hovedforklaringen til at ligger store rammetrekk på sektorene utover i økonomiplanen. Økte utgifter til renter og avdrag gjør at budsjettene på andre områder i kommunen må reduseres. Selv om kommunen greier å redusere lånegjelden, vil det ta flere år før kostnadene til renter og avdrag avtar i så stort omfang at driftsrammene på sektorer og enheter igjen kan økes tilsvarende.

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter, så vil finansutgiftene kreve 6,3 prosent av disse i 2022. Dette øker til 7,4 prosent i 2025. Dersom vi hensyntar lønns- og prisvekst i perioden vil finansutgiftene utgjøre 6,8 prosent av brutto driftsinntekter i 2025.

Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000
Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Sektor oppvekst, kultur og velferd 450 600 500 1 400 1 850 1 200 1 200 1 250
Kulturtjenesten 450 600 700 700
Kjøretøy kulturtjenesten 1 400 700 700
Sandvolleyballbane Eidsvåg 570 600 600
Nytt biblioteksystem 450 450
Moldebadet 500 700 1 150 1 200 1 200 1 250
Oppgraderinger Moldebadet 72015 Løpende 500 700 1 150 1 200 1 200 1 250
Sektor helse og omsorg 7 000 89 400 43 200 43 000 40 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg 5 000 87 000 43 000 43 000 40 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 124 000 2 000 2 000 40 000 40 000 40 000
Helseplattformen 63 000 82 000 82 000
Helse- og mestringsteknologi 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 2 000 2 400 200
Utskifting senger omsorgssenter 4 200 2 000 2 200
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 200 200
Skåla: Møbler til dagsenter 200 200
Sektor teknisk, plan, næring og miljø 159 600 101 700 32 450 33 780 38 750 30 100 9 800 10 000
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 140 950 81 300 10 300 9 400 18 750 7 900 3 000 3 000
Sjøfronten 2 74010 180 500 78 000 35 000
Boligfelt Kringstad 74037 159 000 42 650 31 000
Årølivegen 25 000 5 000 15 000 5 000
Årødalen Industriområde nord 74073 10 000 25 000 2 000 10 000 5 000
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 800 800 800 800 900 900 1 000 1 000
Uteområde Antonbua 74012 8 950 6 000
Boligfelt Strandelia 74062 59 600 1 000 1 000 1 000 1 100 850
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 8 650 1 000 1 500 1 500 500
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600 3 600
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 9 825 2 000
Skjeivk indsutriområde 74036 33 000 1 900
Samfunn og plan 3 500 2 200 3 630 3 500 1 000
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 5 000 500 1 000 3 500
BRM – Det gyldne triangel 74013 3 330 700 2 630
BRM – smart mobilitet 74063 3 000 2 500
Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobiltet 1 000 1 000
Infrastruktur Bolsøya 74016 1 000 1 000
Flomforebygging 74064 2 000 1 000
Molde bydrift 15 150 20 400 19 950 20 750 16 500 21 200 6 800 7 000
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 27 250 500 2 250 10 000 14 500
Veg- og gatelys 74034 Løpende 3 200 3 200 3 300 3 400 3 400 3 500 3 500 3 600
Kommunale veger 74027 Løpende 2 000 2 100 2 500 2 500 2 500 2 600 2 600 2 700
Styringssystem gatelys 74031 4 000 16 000 4 000 4 000 4 000
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 6 850 300 6 550
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 6 100 6 100
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 5 000
Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset 5 000 2 500 2 500
Sentrumstiltak 74017 Løpende 500 500 600 600 600 600 700 700
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 2 600 500 1 500
Biler og maskiner 74022 Løpende 1 100 3 000
Trafikksikring – Eikrem 74032 2 100 2 100
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 74065 2 600 1 800
Oppgradering bekkeinntak 74068 1 500 500 500
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550 550
Andre områder 28 500 5 000 5 700 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
Administrasjonsavdelingen 500 2 200
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 2 900 500 2 200
Analyse- og utviklingsavdelingen 3 000 3 000 3 000 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 3 000 3 000 3 000 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
Molde kirkelig fellesråd 25 500 1 500 500
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 54 300 25 000
Røvik kirke – fasaderenovering 2 500 500 1 500 500
Fellesområdet 469 833 357 119 286 872 305 912 192 639 147 659 151 479 154 399
Konserninterne utlån 90301 Løpende 314 591 201 260 127 100 143 605 169 120 123 840 127 660 130 280
Avdrag Konserninterne utlån 90302 Løpende 124 247 131 040 134 953 137 188
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 17 895 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 500 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 1 600 1 600 1 600 1 600
Totale invisteringer 665 383 553 819 368 722 387 092 277 789 183 559 167 129 170 349

Fellesområdet

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Avdrag Konserninterne utlån

I prosjektet inngår betaling av avdrag som Molde kommune har mottatt fra Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 55 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner. Bevilgningen i 2022 er 17,9 mill. kroner der økningen er en videreføring fra 2021.

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

Justeringsrett merverdiavgift

Kommunen har overtatt flere tomtefelt fra private utbyggere der det er inngått avtale at utbygger skal få en andel av merverdiavgiftskompensasjonen som blir utbetalt fra staten. Prosjektet er overføringen til utbygger i tråd med avtalen.


Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF
Opprinnelig 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Investeringer i varige driftsmidler 450 230 333 212 157 200 61 500 83 600
Sum investeringsutgifter 450 230 333 212 157 200 61 500 83 600
Kompensasjon for merverdiavgift 79 349 59 821 25 440 6 300 9 995
Tilskudd fra andre 43 800 15 500 20 600 5 000
Salg av varige driftsmidler 22 500 15 000 15 000 7 500 15 000
Bruk av lån utleiebygg 7 500 7 500 7 500 15 000 15 000
Bruk av lån formålsbygg 340 881 207 091 93 760 12 100 38 605
Sum investeringsinntekter 450 230 333 212 157 200 61 500 83 600
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000
Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Sektor oppvekst, kultur og velferd 193 487 105 000 7 500 25 500 57 500
Barnehage 43 641 10 000
Lillekollen – ny barnehage 20012 60 000 60 000 43 641 10 000
Skole 128 400 95 000 7 500 11 000 57 500
Ny skole Årølia 30021 235 500 125 400 95 000 6 000
Kviltorp skole – flerbrukshall 53 000 1 000 10 000 42 000
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal 16 000 1 000 15 000
Midsund skule 30026 170 800 3 000
Vågsetra skole – erstatte paviljongen 500 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 30032 500 500
Kulturtjenesten 21 446 14 500
Molde KGB Lubbenes – garderobebygg 50309 14 500 14 500
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning 50304 29 100 37 100 10 100
Idrettens hus 50301 183 000 6 346
Idrettens hus – trafikkløsninger 5 000 5 000
Sektor helse og omsorg 75 925
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 53 425
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 40018 97 000 44 800
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 40008 7 000 4 500
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 40022 6 000 3 125
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 40021 147 600 1 000
Helsetjenester 22 500
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 40004 30 500 34 500 19 500
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 3 000 3 000
Andre områder 63 800 52 200 54 000 58 100 58 900 59 800 60 700 61 600
Andre områder 33 800 22 000 24 000 28 100 28 900 29 800 30 700 31 600
RB – oppgradering av formålsbygg 11000 Løpende 22 000 22 000 24 000 28 100 28 900 29 800 30 700 31 600
Ladeinfrastruktur for elbil 5 000 5 000
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 10050 5 500 3 000
Areal teknisk Midsund 60006 3 000 3 000
Feiing – påbygg (NORBR) 60005 1 500 500
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) 60001 37 300 300
Utleieboliger 30 000 30 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
RB – Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 87000 Løpende 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering 200 200
Totalsum 333 212 157 200 61 500 83 600 116 400 59 800 60 700 61 600

For kommentarer om investeringer knyttet til sentraladministrasjon og de tre sektoren, se sektorsidene.

Andre bygg

RB – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren får fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt. (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er bevilgningen redusert med 3,8 mill. kroner i 2022 sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Bevilgningen er en brutto kostnad på 22 mill. kroner i 2022 og er økende i økonomiplanperioden.

Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan både være grunnet byggtekniske behov, og behov for best mulig å legge til rette for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene.

Ladeinfrastruktur for elbil

For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten vil derfor bli prioritert i 2022. Det er samtidig en forutsetning at det legges til rette for at noen tjenestebiler kan inngå i en bildelingsordning for innbyggerne deler av døgnet/uken. Tiltaket inngår også i klimabudsjettet.

Det vil bli etablert et prosjekt i basisorganisasjonen for å utrede blant annet behov for kapasitet og lokalisering, samt driftsmodeller og økonomiske behov og konsekvenser. Molde eiendom KF vil få ansvar for å gjennomføre nødvendige investeringer i selve ladeinfrastrukturen. I totalrammen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig investeringskostnad på mellom 25 000─30 000 kroner per ladepunkt.

Totalrammen for prosjektet er 5 mill. kroner i 2022.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2022. I 2021 er det installert nytt ventilasjonsanlegg, og prosessen med å hente inn tilbud på oppgradering av sørfasaden (førsteprioritet) er i gang. Gjenstående bevilgning i 2022 vil bli benyttet til ytterligere fasadeoppgraderinger.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,5 mill. kroner.

Areal teknisk Midsund

Dette prosjektet var tidligere omtalt som Brannstasjon Midsund (NORBR). Navneendringen skyldes at prosjektet er mer sammensatt enn det benevnelsen tilsa. Brannstasjonen/garasjene er del av et sambruksbygg som deles med Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF. Bakgrunnen for prosjektet er at deler av arealet må tilrettelegges/omdisponeres når NORBR IKS får plassert ut en ny tankbil i Midsund høsten 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

Feiing – påbygg (NORBR)

Det har over fleire år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Bevilgningen inneholder bare planleggingsmidler. Prosjektet har ikkje blitt prioritert i 2021, og rammen blir derfor videreført til 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.

Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)

Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og blir tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.

Andre områder

Utleieboliger

RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 700 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen og i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig. Det er ligger til grunn at 22,5 mill. kroner finansieres av salg av eiendom samt tilskudd.

Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering

Glomstuvegen 33 er den gamle sykepleierhøyskolen i Molde. Pr i dag benyttes lokalene blant annet som barnehage (midlertidig, til ny barnehage på Lillekollen står ferdig) og driftslokaler for Molde eiendom KF. Bygget er i dårlig stand, og det er behov for å utrede både fremtidig bruk og renoveringsbehov. Det settes av midler til utredning i 2023.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,2 mill. kroner.

Investeringer i Molde vann og avløp KF

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

Hele 1 000
Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025
Investeringer
RB – Vannforsyning Løpende 50 000 50 000 50 000 50 000
RB – Avløp Løpende 50 000 50 000 50 000 40 000
Sum investeringer i varige driftsmidler 100 000 100 000 100 000 90 000
Finansiering
Bruk av lån 100 000 100 000 100 000 90 000
Sum investeringsinntekter 100 000 100 000 100 000 90 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Det bevilges 50 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til investeringer knyttet til vannforsyningene. For mer detaljer se budsjettsak i styret til Molde Vann og Avløp KF.

RB – Avløp

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde Vann og Avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Det bevilges 50 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til investeringer knyttet til avløp. For mer detaljer se budsjettsak i styret til Molde Vann og Avløp KF.

Investeringer i Molde kirkelige fellesråd
Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025
Investeringer
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 54 300 25 000
Røvik kirke – fasaderenovering 2 500 500 1 500 500
Totale investeringer 25 500 1 500 500
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskapet) 25 500 1 500 500
Sum finansiering 25 500 1 500 500
Balansering 25 500 1 500 500

Gravplassutvidelse Røbekk

Kommunestyret vedtok i sak 78/21 ny kostnadsramme på 54,3 mill. kroner til gravplassutvidelse Røbekk. Det er Molde kirkelige fellesråd som gjennomfører prosjektet, men kommunen har finansieringsansvar.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 54,3 mill. kroner.

Røvik kirke – fasaderenovering

Det er utfordringer med råteskader på Røvik kirke. Det er nødvendig å gjøre rehabilitering av fasader og vinduer, samt skifte panel og hjørnestolper i tårnet. På grunn av kommunens økonomiske situasjon er prosjektet noe forskjøvet i forhold til gjeldende økonomiplan.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

Vedlegg - bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000
Oppvekst, kultur og velferd
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 360 195 400 1 120 1 480 960 960 1 000
Kjøretøy kulturtjenesten 560 560
Nytt biblioteksystem 360
Oppgraderinger Moldebadet 400 560 920 960 960 1 000
Sandvolleyballbane Eidsvåg 195
Molde eiendom KF 155 511 76 000 -7 100 16 125 30 000 -5 000 -1 900
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal 800 12 000
Idrettens hus 5 394 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 900
Idrettens hus - trafikkløsninger 4 000
Kviltorp skole – flerbrukshall 800 8 000 22 600
Lillekollen – ny barnehage 34 913 8 000
Midsund skule 2 400
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning 8 484 -3 000 -4 100
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 12 325
Ny skole Årølia 100 320 76 000 800
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 400
Vågsetra skole - erstatte paviljongen 400
Totalsum 155 871 76 195 -6 700 17 245 31 480 -4 040 -940 1 000

Helse og omsorg

Hele 1 000
Helse og omsorg
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 5 600 71 520 34 560 4 400 12 000
Helse- og mestringsteknologi 2 400 2 400 2 400 2 400
Helseplattformen 65 600
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 160
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 1 600 1 600 32 000 2 000 12 000
Skåla: Møbler til dagsenter 160
Utskifting senger omsorgssenter 1 600 1 760
Molde eiendom KF 24 440
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 2 500
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 800
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 15 600
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3 600
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging -460
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 2 400
Totalsum 30 040 71 520 34 560 4 400 12 000

Teknisk, plan, næring og miljø

Hele 1000
Teknisk, plan, næring og miljø
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 79 181 48 860 -7 740 -21 104 -3 750 -4 340 -11 560 -4 060
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 190
Biler og maskiner 880 2 400
Biler og maskiner – park 2 080 400 1 200
Boligfelt Elgsåslia -20 888 -18 000
Boligfelt Hasleliåsen -10 000 -5 500 -3 000 -3 000 -3 000
Boligfelt Kringstad 34 266 24 000 -20 000 -30 000 -25 000 -25 000 -20 000 -12 660
Boligfelt Nesbø -2 000 -2 000 -1 500 -1 000
Boligfelt Strandelia 1 000 840 840 1 052 850
BRM – Det gyldne triangel 560 844
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) -1 000 400 800 2 800
BRM – smart mobilitet 2 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800 900 900 1 000 1 000
Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobiltet 800
Flomforebygging 800
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 400 1 800 8 000 11 600
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 4 000
Gruset gangveg Kringstad 1 440
Infrastruktur Bolsøya 800
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 1 600
Kommunale veger 1 600 1 680 2 000 2 000 2 000 2 080 2 080 2 160
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 240 5 240
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 413
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 800 1 200 1 200 400
Oppgradering bekkeinntak 400 400
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 4 880
Sentrumstiltak 400 400 480 480 480 480 560 560
Sjøfronten 2 56 900 28 000
Skjeivk indsutriområde -4 080 -5 600 -5 600 -6 100
Styringssystem gatelys 4 000 4 000 4 000
Trafikksikring – Eikrem 1 680
Uteområde Antonbua 2 300
Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset 2 000 2 000
Veg- og gatelys 2 560 2 560 2 640 2 720 2 720 2 800 2 800 2 880
Årødalen Industriområde nord 1 600 8 000 -1 000 -7 500 -7 500 -4 000
Årølivegen 4 000 12 000 4 000
Totalsum 79 181 48 860 -7 740 -21 104 -3 750 -4 340 -11 560 -4 060

Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000
Fellesområdet - Molde kommune
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ROR-IKT – fellesinvesteringer 7 974 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068
totalsum 7 974 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068

Andre områder

Hele 1 000
Andre områder
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 27 900 4 300 4 660 2 400 3 640 3 680 3 720 3 760
Gravplassutvidelse Røbekk 25 000
IKT-investeringer Molde kommune 2 400 2 400 2 400 2 400 3 640 3 680 3 720 3 760
Røvik kirke – fasaderenovering 500 1 500 500
Tilfluktsrom – oppgradering 400 1 760
Molde eiendom KF 34 640 25 260 34 200 37 480 38 120 38 840 39 560 40 280
Areal teknisk Midsund 2 400
Feiing – påbygg (NORBR) 500
Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering 160
Ladeinfrastruktur for elbil 4 000
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) 240
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 7 500 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
RB – oppgradering av formålsbygg 17 600 17 600 19 200 22 480 23 120 23 840 24 560 25 280
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 2 400
Totalsum 62 540 29 560 38 860 39 880 41 760 42 520 43 280 44 040
Vis undermeny