Finansiering av klimatiltak 2022-2025

Nedenfor er en oversikt over finansiering av klimatiltak i årets klimabudsjett. En rekke av disse ville vært meldt inn og gjennomført uavhengig av klimabudsjettet, men de inkluderes her for å understreke at de bør ses i sammenheng med kommunens innsats på klimaområdet. Dette er kun en oversikt over budsjettposter som ligger andre steder i budsjett- og økonomiplanen. Tabellene nedenfor viser enheten med ansvar for gjennomføring.

Investeringsbevilgninger

Beløp i 1 000 kr
Investeringsbevilgninger
Ansvarlig enhet 2022 2023 2024 2025
Molde bydrift Elektrisk parkdrift 1 150 500
Molde bydrift Gang- og sykkelvei Lennsmannsbrekka 5 000
Molde bydrift Gang- og sykkelvei Bjørnstjerne Bjørnsons vei 500 2 250
Molde bydrift Gatelysstyring – montering av styresystem per krets og utskifting tennskap 4 000 4 000 4 000
Molde bydrift Gatelys – utskifting armaturer 2 500 2 500
Molde vann og avløp KF Ledningsfornying for å redusere innlekking/utlekking i vann, avløps- og overvannsrør 60 000 60 000 60 000 60 000
Molde eiendom KF Prosjekt ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg 5 000

Driftsbevilgninger

Beløp i 1 000 kr
Driftsbevilgninger
Ansvarlig enhet 2022 2023 2024 2025
Analyse- og utviklingsavdelingen Klimapott 1 500 1 500 1 500 1 500
Analyse og utvivklignsavdelingen Bildeling 500
Vis undermeny