Forslag til vedtak

Formannskapets innstilling

1

Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett, inklusiv klimabudsjett, for 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025, med følgende endringer:

  • Kommunestyret opprettholder sitt vedtak om at barnetrygden skal holdes utenfor sosialstønadsberegningen. Forventes inndekket gjennom den nye regjeringens statsbudsjett 2022.
  • Reell full barnehagedekning videreføres i tråd med tidligere vedtak og nytt vedtak i formannskapssak 123/21.
  • Grunnleggende norskopplæring videreføres ut 2022.

Tiltakene kulepunkt 2 og 3 må finansieres for 2. halvår 2022 med totalt 3,0 mill kroner. Finansieringen skal skje ved endelig kommunestyrevedtak 18.11.2021.

2

Driftsbudsjettet vedtas på rammenivå for hver sektor, sentraladministrasjonen samlet og for Molde eiendom KF.

Investeringsbudsjettet vedtas med bruttoramme per prosjekt.

3

Molde kommune tar opp lån på 435,6 mill. kroner til finansiering av budsjetterte investeringer i 2022. Bruken fordeler seg slik:

  • Molde kommune: 121,0 mill. kroner
  • Molde eiendom KF – formålsbygg: 207,1 mill. kroner
  • Molde eiendom KF – utleieboliger: 7,5 mill. kroner
  • Molde vann og avløp KF: 100,0 mill. kroner

4

I tillegg til låneopptak i pkt. 3, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

5

Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2022 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

6

Ordførerens godtgjørelse for 2022 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.

Verbalforslag

Kommunestyret mener tilgangen på kompetanse vil være en kritisk suksessfaktor for Molde kommune. Kommunestyret ber derfor om en samlet strategi for kompetanseutvikling og tiltak for bedre rekruttering.

Kommunestyret registrerer et for høyt sykefravær i deler av den kommunale tjenesteytingen og ber om et mer systematisk nærværsarbeid i tett samarbeid med hovedutvalgene.

Vis undermeny