Prioriteringer i investeringsbudsjettet

Høy lånegjeld og forventninger om økt rentenivå setter som kjent Molde kommune i en vanskelig økonomisk situasjon de neste fire årene. Avhengig av videre utvikling i kommunens lånegjeld og renteutviklingen kan utfordringen i verste fall øke ytterligere. Rentenivået kan ikke kommunen styre, derfor må lånegjelden vurderes nøye og det vil si at nivået på investeringsbudsjettene framover må ned. Det langsiktige målet for lånegjelden er at den ikke skal overstige brutto driftsinntekter. Vi ligger langt over denne målsettingen. Svært lavt rentenivå har gjort at vi har klart å håndtere lånegjelden. Dette budsjett og økonomiplanen viser at økt rente blir svært vanskelig å håndtere økonomisk for kommunen. Driftsrammene blir betydelig redusert.

Molde kommune har flere pågående og vedtatte investeringsprosjekt som nå fullføres. De største er Sjøfronten 2 og Årølia skole. Samtidig har vi nettopp fullført andre store prosjekter som Midsund skule, Idrettens hus, Sjøfronten 1 og Nesset helsehus.

Det å redusere lånegjelden er langsiktig arbeid, som det tar tid før vi ser effektene av. I 2022 ligger det ikke inne nye, store prosjekt i investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet i budsjett- og økonomiplan for 2021–2024 er gjennomgått, og hvert prosjekt er vurdert opp mot muligheten for både å forskyve i tid og for å redusere investeringsrammen. Samtidig kommer det opp behov for nye prosjekt og investeringer, samt behov for økt økonomisk ramme til vedtatte prosjekt etter anbudskonkurranser.

Det er gjort følgende hovedgrep i investeringsbudsjettet i tillegg til forskyving og nedjustering:

Kommunestyrets vedtak i helse og omsorgsplan 2021–2031 er fulgt ved å foreslå ett felles prosjekt for alle delprosjektene som ligger inne i budsjett- og økonomiplan 2021–2024 innenfor området.

Vedtak knyttet til skolebruksplan, både for tidligere Molde kommune (2019) og for den nye kommunen (2021), er forskjøvet ut i tid, og vil bli vurdert på nytt i 2022.

Det er innarbeidet forslag om styrking for prosjekt knyttet til klima (ladeinfrastruktur, styringssystem og utskifting av gatelys), trafikksikkerhet (Årølia skole, Idrettens hus) og velferdsteknologi.

Det vil være mange investeringsbehov framover, som er veldig fornuftige, men som ikke kan gjennomføres før lånegjelda er redusert. Det må prioriteres knallhardt på investeringsbudsjettet og de prosjektene som blir prioritert må enten gi gevinster i tjenesteproduksjonen eller være helt prekære for at tjenesteproduksjonen skal opprettholdes.

Vis undermeny