Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Molde eiendom KF

Rammetabell for Molde eiendom KF

Overføring driftsramme

Hele 1 000
Overføring driftsramme
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Opprinnelig ramme 2021 91 951 91 951 91 951 91 951 91 951
Tekniske justeringer 94 2 291 2 251 2 211 2 171
Egne prioriteringer
Drift av brannstasjoner 1 460 1 460 1 460 1 460
Drift ny skole Årølia 253 506 506
Mindreforbruk 2021 -2 557
Rammetrekk -500 -1 000 -1 000 -1 000
Sum overføring driftsramme 89 488 95 202 94 915 95 128 95 088

Overføring finansutgifter

Hele 1 000
Overføring finansutgifter
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Konserninterne avdrag til Molde eiendom KF 73 544 82 224 87 498 89 244 89 422
Konserninterne renter til Molde eiendom KF 22 055 39 297 49 662 52 116 52 079
Sum overføringer finansmidler 95 599 121 521 137 160 141 360 141 501

Molde eiendom KF

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak som forvalter kommunens eiendommer. Foretakets drift knyttet til utleieboliger blir forutsatt finansiert gjennom foretakets husleieinntekter. Utgifter som foretaket har til formålsbygg, skal dekkes av Molde kommune som bruker av disse byggene. Dette dekkes ved å vedta en budsjettramme for foretaket. Videre skal foretakets særbudsjett være basert på rammen eller overføring gitt i kommunens budsjett.

Budsjettramme til foretaket skilles i to deler. Den første delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgiftene knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftsføres i Molde eiendoms regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjettramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

Driftsrammen til Molde eiendom KF har blitt økt med 2,2 mill. kroner i 2022 på grunn av lønns- og prisvekst. Videre har foretaket fått en økning på nærmere 1,5 mill. kroner knyttet til økte utgifter til drift av brannstasjoner for NORBR IKS. Dette er estimat på konsekvensen for Molde Eiendom KF av at selskapsavtalen til NORBR IKS er foreslått endret. Dette kan eventuelt justeres når konsekvensene av endring i selskapsavtale er nærmere kartlagt. Foretaket får videre et rammetrekk på 0,5 mill. kroner. Samlet øker overføringen med 5,7 mill. kroner fra 2021 til 2022.

Budsjettrammen til å dekke renter og avdrag på formålsbygg øker med 25,9 mill. kroner fra 2021 til 2022. Deler vi det opp i renter og avdrag øker renten med 17,2 mill. kroner. Dette skyldes både at gjelden øker, men også at vi forventer at rentesatsen øker fra 0,95 prosent i 2021 til 1,68 prosent i 2022.

Avdrag øker med 8,9 mill. kroner i 2022 målt opp mot budsjett 2021. I gjeldende budsjett og økonomiplan er økningen på 5,3 mill. kroner, at avdrag nå øker ytterligere skyldes flere faktorer. Avskrivninger knyttet til investeringer starter nå løpende, og venter ikke til investeringen er tatt i bruk. Dette gjør at kommunen starter nedbetaling av lånet tidligere enn det som lå til grunn i gjeldene økonomiplan. Det er også en forskyvning i avdragsbetaling mellom Molde kommune og Molde Eiendom KF. Der avdrag i Molde kommune går ned med 3,3 mill. kroner.

Videre utover i perioden er kostnaden knyttet til renter og avdrag i formålsbyggene beregnet til å øke med ytterligere 20 mill. kroner. I 2025 utgjør dette til sammen 141,5 mill. kroner.

Overføringer fellesråd og selskaper

Overføringer fellesråd og selskaper

Hele 1 000
Overføringer fellesråd og selskaper
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Molde kirkelige fellesråd 19 755 20 245 20 241 20 237 20 233
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 40 669 39 236 39 236 39 236 39 236
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 6 809 6 979 6 979 6 979 6 979
GassROR IKS 1 297 1 361 1 361 1 361 1 361
IKA Møre og Romsdal IKS 1 230 1 261 1 261 1 261 1 261
Andre selskaper 2 961 2 816 2 816 2 816 2 816
Sum overføringer 72 721 71 898 71 894 71 890 71 886

Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen for 2022 er på 20,3 mill. kroner. Fellesrådet fikk fra og med år 2020 økt overføring med 2,0 mill. kroner per år til vedlikehold av kirkebygg. Dette er tenkt vedvare til og med 2029. Det vil si at det blir gitt 20,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg over ti år. Det ligger en forventning om at effektiviseringsgevinst knyttet til sammenslåing av fellesrådene i de tre tidligere kommunene, blir benyttet til ytterligere vedlikehold fra det tidspunktet den kan hentes ut.

Interkommunale selskaper

Molde kommune overfører driftsmidler til fire interkommunale selskaper (IKS). Disse utfører tjenester eller oppgaver for Molde kommune og de andre eierkommunene. IKS er egne juridiske enheter, med eget styre. Kommunens eierstyringer skjer gjennom representantskapene til de respektive IKS-ene.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) ble etablert i 2020 og har ansvar for brann- og redningstjenester i eierkommunene.

Det er utarbeidet ny selskapsavtale for NORBR IKS som trer i kraft fra 1.1.2022 (forutsatt at avtalen blir vedtatt i deltakerkommunene). Avtalen presenterer en ny modell for betaling av husleie. Det fremgår av avtalen at selskapet ikke skal belastes kapitalkostnader, samt heller ikke ordinære driftskostnader tilhørende et bygg (for eksempel serviceavtaler, utvendig vedlikehold o.l.). Selskapet skal ikke lenger faktureres husleie for samtlige bygg. I budsjettet forutsettes det at ny selskapsavtale vedtas slik den er. Overføringen til selskapet reduseres med 1,4 mill. kroner i 2022. 2,4 mill. kroner trekkes driftstilskuddet som følge av endret husleiemodell.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Krisesenteret for Molde og omegn IKS ivaretar eierkommunes ansvar for tilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Overføringen til Krisesenteret i 2022 økes kun med lønns- og prisvekst på 0,17 mill. kroner.

GassROR IKS

GassROR IKS skal gi tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Aukra kommunen og Hustadvika kommune har eiendomsskatteinntekter knyttet til anlegget og overfører 10 prosent av eiendomsskatten fra anlegget til GassROR IKS. De andre kommunene gir et tilskudd som anslagsvis er på 42,76 kroner per innbygger i 2022. Dette tilskuddet blir økt med 5 prosent årlig. For 2022 er dette tilskuddet på 1,36 mill. kroner.

IKA Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA Møre og Romsdal IKS) ivaretar arkivmateriale for alle kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Overføringen til IKA Møre og Romsdal IKS økes med deflator og ny overføring i 2022 er 1,26 mill. kroner.

Andre selskaper

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA

Molde kommune overfører også driftsmidler til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Kontrollutvalgssekretariatet er et samarbeid for syv kommuner. I denne overføringen ligger det også utgifter til kontrollutvalget i Molde kommune. Totalt for Molde kommune utgjør dette 1,1 mill. kroner.

Møre og Romsdal revisjon SA

Møre og Romsdal revisjon SA utfører revisjon av kommunens regnskaper, og dette betaler kommunen for gjennom et driftstilskudd til selskapet. I 2022 er samlet beløp til revisjonstjenester på 1,75 mill. kroner. Kontrollutvalget har et prosjekt på plan for forvaltningsrevisjon som er lagt opp til å kjøre sammen med flere andre kommuner. Kostnadene blir da mindre, enn om en skulle kjøre prosjektet alene. Reduksjonen fra 2021 til 2022 er på 0,1 mill. kroner

Vis undermeny