Overføringer fellesråd og selskaper

Overføringer fellesråd og selskaper

Hele 1 000
Overføringer fellesråd og selskaper
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Molde kirkelige fellesråd 19 755 20 245 20 241 20 237 20 233
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 40 669 39 236 39 236 39 236 39 236
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 6 809 6 979 6 979 6 979 6 979
GassROR IKS 1 297 1 361 1 361 1 361 1 361
IKA Møre og Romsdal IKS 1 230 1 261 1 261 1 261 1 261
Andre selskaper 2 961 2 816 2 816 2 816 2 816
Sum overføringer 72 721 71 898 71 894 71 890 71 886

Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen for 2022 er på 20,3 mill. kroner. Fellesrådet fikk fra og med år 2020 økt overføring med 2,0 mill. kroner per år til vedlikehold av kirkebygg. Dette er tenkt vedvare til og med 2029. Det vil si at det blir gitt 20,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg over ti år. Det ligger en forventning om at effektiviseringsgevinst knyttet til sammenslåing av fellesrådene i de tre tidligere kommunene, blir benyttet til ytterligere vedlikehold fra det tidspunktet den kan hentes ut.

Interkommunale selskaper

Molde kommune overfører driftsmidler til fire interkommunale selskaper (IKS). Disse utfører tjenester eller oppgaver for Molde kommune og de andre eierkommunene. IKS er egne juridiske enheter, med eget styre. Kommunens eierstyringer skjer gjennom representantskapene til de respektive IKS-ene.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) ble etablert i 2020 og har ansvar for brann- og redningstjenester i eierkommunene.

Det er utarbeidet ny selskapsavtale for NORBR IKS som trer i kraft fra 1.1.2022 (forutsatt at avtalen blir vedtatt i deltakerkommunene). Avtalen presenterer en ny modell for betaling av husleie. Det fremgår av avtalen at selskapet ikke skal belastes kapitalkostnader, samt heller ikke ordinære driftskostnader tilhørende et bygg (for eksempel serviceavtaler, utvendig vedlikehold o.l.). Selskapet skal ikke lenger faktureres husleie for samtlige bygg. I budsjettet forutsettes det at ny selskapsavtale vedtas slik den er. Overføringen til selskapet reduseres med 1,4 mill. kroner i 2022. 2,4 mill. kroner trekkes driftstilskuddet som følge av endret husleiemodell.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Krisesenteret for Molde og omegn IKS ivaretar eierkommunes ansvar for tilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Overføringen til Krisesenteret i 2022 økes kun med lønns- og prisvekst på 0,17 mill. kroner.

GassROR IKS

GassROR IKS skal gi tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Aukra kommunen og Hustadvika kommune har eiendomsskatteinntekter knyttet til anlegget og overfører 10 prosent av eiendomsskatten fra anlegget til GassROR IKS. De andre kommunene gir et tilskudd som anslagsvis er på 42,76 kroner per innbygger i 2022. Dette tilskuddet blir økt med 5 prosent årlig. For 2022 er dette tilskuddet på 1,36 mill. kroner.

IKA Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA Møre og Romsdal IKS) ivaretar arkivmateriale for alle kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Overføringen til IKA Møre og Romsdal IKS økes med deflator og ny overføring i 2022 er 1,26 mill. kroner.

Andre selskaper

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA

Molde kommune overfører også driftsmidler til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Kontrollutvalgssekretariatet er et samarbeid for syv kommuner. I denne overføringen ligger det også utgifter til kontrollutvalget i Molde kommune. Totalt for Molde kommune utgjør dette 1,1 mill. kroner.

Møre og Romsdal revisjon SA

Møre og Romsdal revisjon SA utfører revisjon av kommunens regnskaper, og dette betaler kommunen for gjennom et driftstilskudd til selskapet. I 2022 er samlet beløp til revisjonstjenester på 1,75 mill. kroner. Kontrollutvalget har et prosjekt på plan for forvaltningsrevisjon som er lagt opp til å kjøre sammen med flere andre kommuner. Kostnadene blir da mindre, enn om en skulle kjøre prosjektet alene. Reduksjonen fra 2021 til 2022 er på 0,1 mill. kroner

Vis undermeny