Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Stabsnivå sektor helse og omsorg 5 000 87 000 43 000 43 000 40 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 124 000 2 000 2 000 40 000 40 000 40 000
Helseplattformen 63 000 82 000 82 000
Velferdsteknologi 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 2 000 2 400 200
Utskifting senger omsorgssenter 4 200 2 000 2 200
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 200 200
Skåla - møbler til dagsenter 200 200
Totalsum 7 000 89 400 43 200 43 000 40 000

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Molde kommunestyre vedtok helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021─2033 i sak 72/21. I punkt 2 i vedtaket står det: «Molde kommunestyre ber om det utarbeides en langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonene og botilbud».

På bakgrunn av dette, foreslår kommunedirektøren å etablere et felles utredningsprosjekt som tar utgangpunkt i vedtaket, og som også tar opp seg alle enkeltprosjekt som ligger inne med større eller mindre avsetninger i gjeldende økonomiplan; helsehus og nye lokaler for bo- og habiliteringstjenesten i Molde sentrum (73001 – totalramme 15,5 mill. kroner), utvidelse av Skåla omsorgssenter (40024 – totalramme 43 mill. kroner), utvidelse av Kleive omsorgssenter (totalramme 2 mill. kroner), utvidelse av Holtan bofellesskap i Eidsvåg (40030 – totalramme 39,8 mill. kroner) og omsorgsboliger i Molde sentrum (totalramme 100 mill. kroner).

Prosjektet vil bli koblet tett til arbeidet med ny plan for boligpolitikk og arealplanlegging. De to første årene i økonomiplanperioden ligger det inne midler til planlegging og utredning, mens det i de påfølgende årene ligger inne avsetning til gjennomføring. Disse tallene er høyst midlertidig og vil ventelig bli mye høyere.

Prosjektet er nytt og har en foreløpig samlet totalramme på 124 mill. kroner.

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengene helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Molde kommune gjorde i sak 51/21 følgende vedtak:

  1. Molde kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen AS.
  2. Molde kommune trer inn i samarbeidsavtalen for Helseplattformen AS.
  3. Molde kommune kjøper en andel av aksjene i Helseplattformen AS og tiltrer aksjonæravtalen for selskapet.
  4. Molde kommunes engangs investeringskostnad finansieres med låneopptak, i hovedsak i 2023.

Investeringskostnaden for Molde kommune kommer i 2023 og er nå anslått til 82 mill. kroner. Økningen fra 63 mill. kroner skyldes i all hovedsak at det ikke var tillagt merverdiavgift på beløpet.

Totalrammen for prosjektet øker fra 63,0 til 82,0 mill. kroner.

Helse- og mestringsteknologi

Med en stadig eldre befolkning, flere eldre og behov for at alle bor hjemme så lenge som mulig er det stort behov for at kommunen iverksetter en satsning på helse- og mestringsteknologi.

Det bevilges 3 mill. kroner, hvert år 2022─2025.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Utskifting senger omsorgssenter

Sengene ved mange av omsorgsinstitusjonene er gamle og utslitte, det bevilges 2,0 mill. kroner i 2022 og avsettes 2,0 mill. kroner i 2023 til helhetlig utskifting.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 4,0 mill. kroner.

Kleive omsorgssenter – inventar spisestue

Det er behov for nye spisestuemøbler på en avdeling på Kleive omsorgssenter, samt nye lenestoler i fellesarealet. Prosjektet lå i 2022, men skyves nå ut til 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,2 mill. kroner.

Skåla – møbler til dagsenter

Det er behov for nye møbler til dagsenteret på Skåla, og det avsettes 0,2 mill. kroner i 2023.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,2 mill. kroner.

Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2021 Økonomiplan
gjeldende ny 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 53 425
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 40018 97 000 44 800
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 40008 7 000 4 500
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 40022 6 000 3 125
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 40021 147 600 1 000
Helsetjenester 22 500
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 40004 30 500 34 500 19 500
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 3 000 3 000
Totalsum 75 925

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter pågår for fullt i 2021 og vil bli ferdigstilt sommeren 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 97,0 mill. kroner.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger pågår i 2021, og vil bli sluttført i 2022. Tiltaket vil bli gjennomført parallelt med utbygging av ny fløy ved omsorgssenteret, og er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. Det skal derfor etableres varmepumpe kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved eventuell nødstrømdrift. Prosjekteringen har tatt lenger tid enn forventet og fremdriften er forsinket. 3 mill. kroner videreføres til 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6 mill. kroner.

Helsehus Eidsvåg (Nesset)

Helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 147,6 mill. kroner.

Helsetjenester

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo

Dette prosjektet var tidligere omtalt som «Kjøp og utvikling av Nøisomhedsvegen 34D». I oktober 2020 vedtok Molde kommunestyre å kjøpe Nøisomhedsvegen 34D for 8,4 mill. kroner. Kjøpet ble gjennomført tidlig i 2021, og planlegging av en ny og moderne hjelpemiddelforvaltning (Smart Molde prosjekt) pågår for fullt. I løpet av planleggingen i 2021 er det konkludert med at det ikke er plass til andre funksjoner i bygget enn hjelpemiddelforvaltning. Bygget vil inneholde kurs, visnings og samhandlingslokaler for å kunne yte samordna tjenester knyttet til både helse- og mestringsteknologi og mer tradisjonelle hjelpemidler.

Prosjektet legges ut på anbud november 2021

Totalrammen for prosjektet må økes for å ivareta forventet prisstigning, samt nødvendig utstyr og inventar, blant annet moderne vaskemaskiner. Det er et mål at deler av inventaret og møblene skal ombrukes/gjenbrukes.

Totalrammen for prosjektet er 35 mill. kroner, en økning på 4,5 mill. kroner fra gjeldende økonomiplan.

Uteområder hjelpemiddelforvaltning

De nye lokalene til hjelpmiddelforvaltningen ligger i samme bygg som Bergmo omsorgsboliger, og er nærmeste nabo til Bergmo omsorgssenter/Bergmo trygdeboliger. Det er nødvendig å gjøre tilpasninger på uteområdet for å utbedre dagens parkeringsområde, samt tilpasse de til ny virksomhet. Prosjektet ses i sammenheng med et pågående tiltak for å utbedre dagens parkeringsplass for ansatte ved omsorgssenter (0,7 mill. kroner av RB formålsbygg), samt det nye prosjektet “Ladeinfrastruktur for elbiler”.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3 mill. kroner.

Vis undermeny