Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2021 Økonomiplan
gjeldende ny 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 53 425
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 40018 97 000 44 800
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 40008 7 000 4 500
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 40022 6 000 3 125
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 40021 147 600 1 000
Helsetjenester 22 500
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 40004 30 500 34 500 19 500
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 3 000 3 000
Totalsum 75 925

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter pågår for fullt i 2021 og vil bli ferdigstilt sommeren 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 97,0 mill. kroner.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger pågår i 2021, og vil bli sluttført i 2022. Tiltaket vil bli gjennomført parallelt med utbygging av ny fløy ved omsorgssenteret, og er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. Det skal derfor etableres varmepumpe kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved eventuell nødstrømdrift. Prosjekteringen har tatt lenger tid enn forventet og fremdriften er forsinket. 3 mill. kroner videreføres til 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6 mill. kroner.

Helsehus Eidsvåg (Nesset)

Helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 147,6 mill. kroner.

Helsetjenester

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo

Dette prosjektet var tidligere omtalt som «Kjøp og utvikling av Nøisomhedsvegen 34D». I oktober 2020 vedtok Molde kommunestyre å kjøpe Nøisomhedsvegen 34D for 8,4 mill. kroner. Kjøpet ble gjennomført tidlig i 2021, og planlegging av en ny og moderne hjelpemiddelforvaltning (Smart Molde prosjekt) pågår for fullt. I løpet av planleggingen i 2021 er det konkludert med at det ikke er plass til andre funksjoner i bygget enn hjelpemiddelforvaltning. Bygget vil inneholde kurs, visnings og samhandlingslokaler for å kunne yte samordna tjenester knyttet til både helse- og mestringsteknologi og mer tradisjonelle hjelpemidler.

Prosjektet legges ut på anbud november 2021

Totalrammen for prosjektet må økes for å ivareta forventet prisstigning, samt nødvendig utstyr og inventar, blant annet moderne vaskemaskiner. Det er et mål at deler av inventaret og møblene skal ombrukes/gjenbrukes.

Totalrammen for prosjektet er 35 mill. kroner, en økning på 4,5 mill. kroner fra gjeldende økonomiplan.

Uteområder hjelpemiddelforvaltning

De nye lokalene til hjelpmiddelforvaltningen ligger i samme bygg som Bergmo omsorgsboliger, og er nærmeste nabo til Bergmo omsorgssenter/Bergmo trygdeboliger. Det er nødvendig å gjøre tilpasninger på uteområdet for å utbedre dagens parkeringsområde, samt tilpasse de til ny virksomhet. Prosjektet ses i sammenheng med et pågående tiltak for å utbedre dagens parkeringsplass for ansatte ved omsorgssenter (0,7 mill. kroner av RB formålsbygg), samt det nye prosjektet “Ladeinfrastruktur for elbiler”.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3 mill. kroner.

Vis undermeny