Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Barnehage 43 641 10 000
Lillekollen – ny barnehage 20012 60 000 60 000 43 641 10 000
Skole 128 400 95 000 7 500 11 000 57 500
Ny skole Årølia 30021 235 500 125 400 95 000 6 000
Kviltorp skole – flerbrukshall 53 000 1 000 10 000 42 000
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal 16 000 1 000 15 000
Midsund skule 30026 170 800 3 000
Vågsetra skole - erstatte paviljongen 500 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 30032 500 500
Kulturtjenesten 21 446 14 500
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 50309 14 500 26 500 14 500
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning 50304 29 100 37 100 10 100
Idrettens hus 50301 183 000 6 346
Idrettens hus - trafikkløsninger 5 000 5 000
Totalsum 193 487 105 000 7 500 25 500 57 500

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2021–2024 ble det besluttet å nedskalere kapasiteten ved barnehagen til 90 barn og en økonomisk totalramme på 60 mill. kroner. I denne rammen inngår ikke behov for eventuelle tilpasninger i trafikk- og mobilitetsløsninger utenfor barnehagetomten. Prosjektet har nå vært ute på anbud med svarfrist ultimo september 2021. Tilbudene er under evaluering. De tilbudene som er kommet inn er ikke innenfor gjeldende totalramme. Det vil legges frem en egen sak til kommunestyret om resultatet av konkurransen og vurdering av vegen videre, herunder behov for eventuell økning i totalrammen. Barnehagen skal etter planen stå ferdig høsten 2023.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 60 mill. kroner.

Skole

Ny skole Årølia

Totalrammen på 235,5 mill. kroner og igangsetting av Årølia skole ble vedtatt av kommunestyret i sak 77/21. Prosjektet gjennomføres i tråd med styringsplanen, og skolen skal være klar til bruk høsten 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 235,5 mill. kroner.

Kviltorp skole – flerbrukshall

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter at den nye skolen i Årølia står ferdig medio 2023. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 53 mill. kroner.

Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dagens gymsal ved Bergmo ungdomsskole kan deretter ombygges til dekke behovet for flere spesialrom ved skolen. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før nye kroppsøvingslokaler står ferdig. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 16,0 mill. kroner.

Midsund skule

Midsund skule er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 170,8 mill. kroner.

Vågsetra barne- og ungdomsskole - erstatte paviljongen

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utvidelse av klasseromskapasiteten ved Vågsetra barne- og ungdomsskole ved å erstatte paviljongen med et nytt bygg. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2026.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Molde KGB Lubbenes – garderobebygg

I gjeldende økonomiplan er det bevilget 43,6 mill. kroner til et felles prosjekt knyttet til renovering av kunstgressbanen med ny undervarme og ny varmeløsning/varmesentral (29,1 mill. kroner) samt et garderobebygg inkl. riving av eksisterende garderobebygg (14,5 mill. kroner). Dette prosjektet er nå delt i to bevilgninger.

Status for arbeidet med garderobebygget er at det er ferdig prosjektert. Bygget kan bygges i to etasjer, der andre-etasjen er tenkt til klubbhuslokaler som kan leies ut/seksjoneres og selges. I den opprinnelige rammen for dette delprosjektet inngår kun garderobedelen. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt til 2025.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 14,5 mill. kroner.

Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning

I gjeldende økonomiplan er det bevilget 43,6 mill. kroner til et felles prosjekt knyttet til renovering av kunstgressbanen med ny undervarme og ny varmeløsning/varmesentral (29,1 mill. kroner) samt et nytt garderobebygg inkl. riving av eksisterende garderobebygg/gammel svømmehall (14,5 mill. kroner). Dette prosjektet er nå delt i to bevilgninger.

Status for arbeidet med dette delprosjektet er at selve kunstgressbanen er ferdigstilt. Det er gjennomført konkurranse på ny varmesentral, og det er gjort tildeling under forutsetning av økonomisk godkjenning av ny totalramme. Molde eiendom KF rapporterte et merforbruk knyttet til dette delprosjektet på 8 mill. kroner per 2. tertial 2021. Merkostnadene er trolig enda høyere. Det vil blir lagt frem en egen sak for kommunestyret om prosjektet.

Totalrammen for prosjektet er 37,1 mill. kroner, en økning på 8 mill. kroner fra gjeldende økonomiplan.

Idrettens hus

Idrettens hus er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Idrettens hus – trafikkløsninger

Idrettens hus ble tatt i bruk høsten 2020, og er et flott idrettsbygg der det vil være mange barn og unge i årene fremover. Trafikk og mobilitetsløsningene rundt idrettens hus er ikke blitt godt nok ivaretatt i prosjektet og det er nødvendig med utbedringer.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 5,0 mill. kroner.

Vis undermeny