Investeringer i Molde kommune

Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø

Hele 1 000
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Sjøfronten 2 74010 180 500 78 000 35 000
Boligfelt Kringstad 74037 159 000 42 650 31 000
Årølivegen 25 000 5 000 15 000 5 000
Årødalen Industriområde nord 74073 10 000 25 000 2 000 10 000 5 000
RB - opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
RB - opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 800 800 800 800 900 900 1 000 1 000
Uteområde Antonbua 74012 8 950 6 000
Boligfelt Strandelia 74062 59 600 1 000 1 000 1 000 1 100 850
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 8 650 1 000 1 500 1 500 500
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600 3 600
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 9 825 2 000
74036 33 000 1 900
Totalsum 140 950 81 300 10 300 9 400 18 750 7 900 3 000 3 000

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 er siste etappe av sjøfronten hadde vedtak om oppstart i PS 17/21.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 180,5 mill. kroner.

Boligfelt Kringstad

Kommunen har nå gjennomført kjøpet av grunn på Kringstad og er klar for å bygge ut feltet. Det gjennomføres anbudsprosess for utbygging av feltet høsten 2021. Kommunestyret vil få egen sak til behandling før utbyggingen av feltet starter.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 159 mill. kroner.

Årølivegen

Prosjektet omhandler realisering av siste del av Årølivegen slik at vegen kommer ned til E39 mellom boligfeltene Elgsåslia og Strandelia. Prosjektet er nytt og har en totalramme på 25 mill kr som inkluderer regulering, detaljplanlegging og bygging av vegen samt regulering av boligområdet Strandelia. Koblingen mellom Årølivegen og E39 med en ny kryssløsning er en utfordring da kryssløsningen ligger på grunn som kommunen ikke eier. Det er viktig å starte samtaler om realisering av kryssløsningen tidlig i 2022.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 25,0 mill. Kroner.

Årødalen Industriområde nord

Kommunestyret vedtok i sak 40/21 å kjøpe grunn i Årødalen med den hensikt å bygge ut infrastruktur og selge til næringsarealer. Det skal gjennomføres anbudsprosess på utbyggingen av infrastrukturen. Kommunestyret vil få egen sak til behandling før utbyggingen av feltet starter.

Totalrammen for prosjektet øker fra 10,0 til 25,0 mill. kroner. Det er bare grunnkjøpet som det tidligere er bevilget midler til.

RB - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeiding av tomter til næringsareal. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeiding av tomter til boliger. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år, foreslås det å bevilge midler til diverse tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Uteområde Antonbua

Prosjektet innebærer ferdigstilling av uteområdet ved Antonbua i Midsund sentrum som nærmiljøanlegg med blant annet lekeapparater og amfi. Antonbua er ferdig renovert utvendig. Prosjektet er delfinansiert av midler til tettstedsutvikling fra Møre og Romsdal fylkeskommune og GassROR. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 8,95 mill. kroner.

Boligfelt Strandelia

Det ble i 2012 kjøpt tomtegrunn i Strandelia for å kunne opparbeide tomtefelt der. De eneste midlene som går av feltet i perioden er byggelånsrenter, da etterspørselen etter tomter er styrende for når opparbeiding av feltet kan skje. Reguleringen av boligfeltet blir en del avreguleringen av Årølivegen.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 59,6 mill. kroner.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Etablering av det nye sykehuset på Hjelset gir flere utfordringer og muligheter for kommunen. Bevilgningen skal finansiere flere mindre tiltak som kommunen må/bør gjennomføre. Rammen her er en overslagsbevilgning som nyttes etter behov.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 8,65 mill. kroner.

Gruset gangveg Kringstad

I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,6 mill. kroner.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Det gjenstår noe arbeid på øvre Stormyra i 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 9,8 mill. kroner.

Skjevik industriområde

Kommunestyret vedtok i sak 60/21 å bygge ut næringsareal på Skjevika. Prosjektet pågår i 2021 og vil bli fullført i 2022.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 33,0 mill. kroner.

Samfunn og plan

Hele 1 000
Samfunn og plan
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 5 000 500 1 000 3 500
BRM – det gylne triangel 74013 3 330 700 2 630
BRM – smart mobilitet 74063 3 000 2 500
Flerbrukshall Kviltorp – trafikk og mobiltet 1 000 1 000
Infrastruktur Bolsøya 74016 1 000 1 000
Flomforebygging 74064 2 000 1 000
Totalsum 3 500 2 200 3 630 3 500 1 000

BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico)

Gangbroen over Moldeelva i Mexico-området skal være et bindeledd i det gylne triangel mellom Molde sentrum og Rosebyområdet. Den ligger også i kommuneplandokumentene som del av hovednett for gående og syklende i Molde. Broen er også en del av en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg mellom Elvegata og Kviltorp skole. Prosjektet har medfinansiering fra fylkeskommunen gjennom prosjektet Byen som regional motor (BRM). På grunn av kapasitet og kommunens økonomiske situasjon er prosjektet utsatt til oppstart i 2024.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

BRM – det gylne triangel

«Det gylne triangel» er kommunikasjonslinjene mellom Molde sentrum, kjøpesentrene i øst og Molde Idrettspark. Arbeidet med en helhetlig og integrert trafikkhåndteringsmodell bør ta i seg både privatbilisme, kollektivtrafikk, parkering og vareleveranser, men ha særlig fokus på syklende og gående.

Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor» (BRM). På grunn av kapasitet og kommunens økonomiske situasjon er prosjektet utsatt til oppstart i 2024.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,3 mill. kroner.

BRM – smart mobilitet

Prosjektet smart mobilitet har sammenheng med byggingen av idrettens hus. Prosjektet skal finne fram til smarte trafikale løsninger, og gjennomføre tiltak. Prosjektet har medfinansiering fra fylkeskommunen gjennom prosjektet Byen som regional motor (BRM).

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobilitet

I forbindelse med bygging av flerbrukshall på Kviltorp er det nødvendig å gjennomføre analyser og tiltak knyttet til trafikk og mobilitet i området.

Prosjekter er nytt, og har en totalramme på 1,0 mill. kroner.

Infrastruktur Bolsøya

I kommuneplanens arealdel er det planlagt ny kjøreveg på Bolsøya. På grunn av kapasitet og kommunens økonomiske situasjon er prosjektet utsatt til oppstart i 2027.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.

Flomforebygging

Molde kommune har mottatt 1,0 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen til forebygging av flom i Dokkelva og Moldeelva. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde bydrift, samfunn og plan og Molde vann og avløp KF.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

Molde bydrift

Hele 1 000
Molde bydrift
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 27 250 500 2 250 10 000 14 500
Veg- og gatelys 74034 Løpende 3 200 3 200 3 300 3 400 3 400 3 500 3 500 3 600
Kommunale veger 74027 Løpende 2 000 2 100 2 500 2 500 2 500 2 600 2 600 2 700
Styringssystem gatelys 74031 4 000 16 000 4 000 4 000 4 000
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 6 850 300 6 550
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 6 100 6 100
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 5 000
Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset 5 000 2 500 2 500
Sentrumstiltak 74017 Løpende 500 500 600 600 600 600 700 700
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 2 600 500 1 500
Biler og maskiner 74022 Løpende 1 100 3 000
Trafikksikring – Eikrem 74032 2 100 2 100
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 74065 2 600 1 800
Oppgradering bekkeinntak 74068 1 500 500 500
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550 550
Totalsum 15 150 20 400 19 950 20 750 16 500 21 200 6 800 7 000

Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Bjørnstjerne Bjørnsons veg er en sentral transportåre til både boliger, private og offentlige institusjoner. Molde vann og avløp KF skal separere avløpsledninger og legg nye vannledninger i området, det er derfor rasjonelt å se på dette i sammenheng med bygging av gang og sykkelvei.

Reguleringen av Lundavang-området vil ifølge vedtatt planleggingsprogram være ferdig ved utgangen av 2023. Oppstart av prosjektet gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg er derfor utsatt til 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 27,3 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet er løpende og går til utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Det gjelder tremaster og luftspenn som blir erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde vann og avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Kommunale veger

Prosjektet er løpende og går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger. Den årlige bevilgningen er redusert i forhold til gjeldende økonomiplan grunnet kommunens økonomiske situasjon.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Gatelysstyring i Molde kommune

Molde bydrift er 2021 i sluttfasen med anskaffelse av gatelysstyringssystem til det tekniske anlegget. Systemet vil gi kommunen mulighet til å styre gatelyset på kretsnivå, og man får mulighet til å overvåke det tekniske anlegget. Systemet vil også bidra til å ivareta miljøhensyn, ettersom det bidrar til energibesparing og reduserer lysforurensing. I tillegg vil vi på sikt få et mer systematisk vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsbehovet. Et av tiltakene som må gjøres for å få implementer styresystemet, er utskifting av tennskap. Utskifting av tennskap utgjør fra 2022 om lag 75 prosent av kostnadene i prosjektet. Prosjektet er også omtalt i klimabudsjettet.

Totalrammen for prosjektet øker fra 4,0 til 16,0 mill. kroner.

Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)

Prosjektet var vedtatt i tidligere Midsund kommune og er utvidelse og oppgradering av eksisterende kommunal veg. I gjeldende budsjett ligger det planleggingsmidler i 2021 og gjennomføring i 2022. Prosjektet foreslås utsatt til 2023-2024 grunnet kapasitet i enheten og kommunenes økonomiske situasjon.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,5 mill. kroner.

Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset

Gamle Molde kommune har tidligere oppgradert gatelysarmaturer til LED, det er også ønskelig å få gjort langt kommuneveier i Midsund og Nesset. LED lyser bedre, bruker vesentlig mindre strøm og krever mindre vedlikehold og pærebytte. Prosjektet er også omtalt i klimabudsjettet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 5,0 mill. kroner.

Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka

Prosjektet kom inn i investeringsbudsjettet gjennom kommunestyrets budsjettbehandling 2021 og var da lagt til gjennomføring i 2023. Prosjektet forskyves med dette til 2025 grunnet kommunens økonomiske situasjon.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Sentrumstiltak

Det er løpende behov for midler til mindre tiltak i bysentrum, og det bevilges et årlig beløp. Posten er redusert til 0,5 mill. kroner årlig, med en økning utover i perioden.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Biler og maskiner – park

Prosjektet er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen gjelder utskifting av liten lastebil (2002), to raider sitteklippere og elektrisk gravemaskin i 2022. Elektrisk sitteklipper i 2023 og traktor til parkdriften i 2025.

De elektriske maskinene er også omtalt i klimabudsjettet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Biler og maskiner

Prosjektet er for utskifting av maskinparken som er brukt på de kommunale vegene, der det er et løpende behov for utskifting. Bevilgningen gjelder utskifting av VW transporter (2004) i 2023 og MAN lastebil (1998) i 2025. Det er i tillegg behov for utskifting av noe plogmateriell.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av kostnadene mellom kommunen og utbygger.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,1 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Prosjektering og planlegging av toalettanlegg, sti og baderampe er gjennomført i 2021. Bygging av tiltaket vil foregå i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,6 mill. kroner.

Oppgradering bekkeinntak

Mange av kommunenes bekkeinntak har behov for en oppgradering og ombygging. Endringer i vannføring, både grunnet utbygging og at vannveier endrer seg over tid, har ført til at en del av disse ikke lenger er rett dimensjonert for den vannmengden de skal ta unna. Det er også et behov for sikring av flere bekkeinntak.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.

Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)

Dette er siste del av traseen for å knytte sammen steintrappene fra Digergubben og Midsundhornet med Midsund sentrum. Prosjektet er et samhandlingsprosjekt med Molde vann og avløp KF, da de også har arbeid i samme trase.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,55 mill. kroner.

Vis undermeny