Vedtak

Kommunestyrets vedtak

1

Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett, inklusiv klimabudsjett, for 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025, med følgende endringer:

  • Kommunestyret opprettholder sitt vedtak om at barnetrygden skal holdes utenfor sosialstønadsberegningen.
  • Reell full barnehagedekning videreføres i tråd med tidligere vedtak og nytt vedtak i formannskapssak 123/21.
  • Grunnleggende norskopplæring videreføres ut 2022.

Finansiering av alle 3 kulepunktene - totalt 8,7 mill kroner - skjer gjennom økningen i frie inntekter i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2022. Fra 2023 og ut økonomiplanperioden finansieres de to første kulepunktene med 9,1 mill kroner i økte frie inntekter.

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere sektorrammene som en følge av de konkrete oppgaveendringene i Statsbudsjettet for 2022. Summen av endringer for 2022 legges inn som en reservepost som kan benyttes ved budsjettrevideringen i mai 2022.

2

Driftsbudsjettet vedtas på rammenivå for hver sektor, sentraladministrasjonen samlet og for Molde eiendom KF.

Investeringsbudsjettet vedtas med bruttoramme per prosjekt.

3

Molde kommune tar opp lån på 435,6 mill. kroner til finansiering av budsjetterte investeringer i 2022. Bruken fordeler seg slik:

  • Molde kommune: 121,0 mill. kroner
  • Molde eiendom KF – formålsbygg: 207,1 mill. kroner
  • Molde eiendom KF – utleieboliger: 7,5 mill. kroner
  • Molde vann og avløp KF: 100,0 mill. kroner

4

I tillegg til låneopptak i pkt. 3, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

5

Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2022 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

6

Ordførerens godtgjørelse for 2022 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.

Kommunestyret mener tilgangen på kompetanse vil være en kritisk suksessfaktor for Molde kommune. Kommunestyret ber derfor om en samlet strategi for kompetanseutvikling og tiltak for bedre rekruttering.

Kommunestyret registrerer et for høyt sykefravær i deler av den kommunale tjenesteytingen og ber om et mer systematisk nærværsarbeid i tett samarbeid med hovedutvalgene.

Oversendelsesforslag

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø anmodes om å vurdere om plassproblemene ved utplassering av ny brannbil i Midsund bedre kan løses med et påbygg til eksisterende bygg, i stedet for å benytte 3 mill. kroner på tilrettelegging og omdisponering av eksisterende areal. Omdisponering av eksisterende areal vil kunne gjøre sambruksbygget mindre egnet for de andre brukerne av lokalene (Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF).

Molde kommunestyre ber om at det gjøres en ny vurdering angående oppstart for bygging av ny flerbrukshall ved Kviltorp skole.

Vis undermeny