Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

Molde er eit attraktivt samfunn i vekst - Noregs mest næringsvenlege kommune

 • Fortsette arbeidet med digitalisering og effektivisering av byggesak og geodata og samfunn og plan.
 • Gjennomføre planlegging i henhold til vedtatt planleggingsprogram for kommunen.
 • Ferdigstille boligpolitisk plan og igangsette planlegging av «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud». Dette vil blant annet kunne frigi eneboliger til barnefamilier.
 • Næringspolitisk plan utarbeides i økonomiplanperioden.

Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn

 • Bygge ut ladeinfrastruktur ved kommunale bygg innenfor den økonomiske rammen som er bevilget.
 • Bygge ut helse- og velferdsteknologi og ta i bruk alle muligheter dette gir. Det vil si at flere kan få nyte godt av tjenester fra Molde kommune.
 • Følge opp tiltakene som er angitt i klimabudsjettet.
 • Åpne ny smart hjelpemiddelforvaltning.
 • Fortsette arbeidet i regi av SmartMolde med å utfordre små og store problemstillinger for å løse «samfunnsfloken».
  • Gi mulighet til minimum fire traineer i 2022.
  • Invitere til samarbeid med næringsliv og innbyggere.
  • Gjennomføre minimum ti prosjekter i SmartMolde regi.
  • Etablere innbyggerlab i Molde sentrum.

Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig samfunn

 • Etablere samarbeidsarenaer mellom innbyggere, næringsliv og kommunen (Kommune 3.0). Konkrete arenaer for arbeidstrening, og gjennom det få flere ut i arbeid.

Molde kommune har berekraftig økonomi og tjenesteproduksjon

 • Videreutvikle SmartMolde og bruke sprintmetodikk til å løse små og større floker.
 • Kvalitet- og internkontrollsystemet Compilo skal tas i bruk i alle enheter.
 • Beredskapsplaner innen alle områder skal være oppdatert og vi skal gjennomføre en øvelse knyttet til EPS (evakuerte pårørende senter).
 • Fokus på økonomisk rapportering og gjennomføring av tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi.
 • Arbeide for en avklaring av nivå på tjenestene våre.
 • Arbeide videre med heltidskultur. Vi skal ha 20 prosent flere heltidsstillinger i 2022.
 • Evaluerer, avklare og justere roller, oppgaver og eventuelt organisering for å sikre bedre samhandling og økt effektivitet. Herunder avklare rolle- og oppgavefordeling mellom stab og sektorene.

Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar

 • Vi skal arbeide videre med tiltak etter 10-faktor undersøkelsen for å bygge felles kultur i organisasjonen.
 • Vi skal arbeide for å redusere sykefraværet. Det settes i verk tiltak i de enheter som har sykefravær over måltall for enheten.
 • Vi skal arbeide videre med samordning av avtaler og lønn i kommunen.
 • Vi skal starte lederopplæring av enhetsledergruppen og definere lederopplæring på mellomledernivå.
 • Vi skal ta i bruk Smart-teknologi og fortsette digitaliseringen for å effektivisere og få en mer spennende arbeidsdag.
 • Vi skal arbeide tverrfaglig i overordnede prosjekt, hensikten er å oppnå bedre tjenester, kjenne hverandre fagområder og utfordre dagnes arbeidsmetodikk.

Bærekraftsfylket

Molde kommune har, sammen med Ålesund og Kristiansund kommuner, en sentral rolle i arbeidet med faglig utvikling og samordning i hele fylket i prosjektet Bærekraftfylket Møre og Romsdal. Prosjektet er initiert av fylkeskommunen som en del av «Møre og Romsdal 2025», et program der offentlig sektor samarbeider for å styrke regionen. Målet med Bærekraftfylket er at satsingen skal bidra til et koordinert og metodisk krafttak for å nå FNs bærekraftmål innen 2030.
Kommuneplanens samfunnsdel 2021–2031 for Molde kommune ble vedtatt i juni 2021. Kommuneplanen har fem ambisiøse og langsiktige utviklingsmål, tre for utvikling av Molde samfunnet og to for utvikling av Molde kommune som organisasjon. Utviklingsmålene skal bidra til at Molde kommune oppfyller både nasjonale forventinger og FNs bærekraftmål.

Smart Molde er et operativt program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige setter vi rammene for arbeidet framover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

I 2022 vil pågående prosjekter innen smart vann, datadreven innovasjon, mobilitet og hjelpemiddelforvaltning videreføres og videreutvikles. Vi vil også videreføre bruk av traineer som ressurs i kommunens utviklingsarbeid. Vi vil ha økt fokus på sirkulære verdikjeder, og har som mål å etablere en samskapingsarena/innbyggerlab.
Vis undermeny