Fellesutgifter og samarbeid

Rammetabell for fellesutgifter og samarbeid

Hele 1 000
Rammetabell for fellesutgifter og samarbeid
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Fellesutgifter og -inntekter -8 099 -3 869 -4 044 -4 130 -4 103
Personforsikringer 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203
Pensjon -41 964 -45 964 -45 964 -45 964 -45 964
Kalkulatorisk inntekter -1 854 -1 802 -1 818 -1 794 -1 752
Konsesjonskraft -10 500 -17 950 -10 500 -10 500 -10 500
ROR-IKT 31 623 33 047 33 029 33 029 33 029
Totalsum -28 591 -34 335 -27 094 -27 156 -27 087

Fellesutgifter og -inntekter er noen få budsjettposter som ikke passer å legge inn i én bestemt driftsramme, og som ut fra ulike vurderinger bør ligge for seg selv. Avregning pensjon er den største posten her, men også inntekter fra salg av konsesjonskraft og tilskudd til ROR-ikt inngår.

Pensjon

Enheter og avdelinger har fått budsjettramme til å dekke en pensjonskostnad på 15,2 prosent i MKP og KLP og 11,2 prosent i Statens pensjonskasse. Dette blir utgiftsført på enhetene. Kommunens pensjonskostnad kan variere mye fra ett år til det neste og er ofte ikke endelig kjent før i årsoppgjøret. Siden pensjonskostnaden er så variabel, er det lagt en fast prosent på enhetene og avregningen tas på fellesområdet. Dette har vært en netto inntekt på fellesområdet de siste årene. Ut fra aktuarenes beregninger per september 2021 ligger det an til at samlet pensjonskostnad går litt opp i 2022 sammenlignet med 2021, men på nivå med 2020. Videre er det forutsatt at pensjon ute på enhetene vil øke i tråd med lønnsveksten. Det betyr at kostnaden som blir ført ut på enhetene øker og det igjen betyr at kostnaden på fellesområdet kan reduseres, når samlet kostnad er nokså stabil. Det vil si at det budsjetteres med en redusert utgift på dette ansvaret på 4,0 mill. kroner i 2022.

Konsesjonskraft

Det er inngått en avtale om salg av konsesjonskraften til fastpris 35,481 øre per kWh for 2022. Med bakgrunn i den sterke prisutviklingen høsten 2021 valgte Molde kommune å kjøre en konkurranse gjennom Kommunekraft AS, om salget av kommunens kraft til fastpris for 2022.

Kommunen inngår avtaler om salg for ett år av gangen. Bakgrunnen for at kommunen kan selge konsesjonskraft, er at større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften de produserer til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen.

Molde kommune får levert 85,187 GWh i 2022 mot en forventet pris på ca 14,4 øre per kWh. Prisen kommunen må betale er lovregulert og knytter seg til hva det koster å produsere kraften samt innmatingskostnader. For 2022 budsjetterer Molde kommune med 17,95 mill. kroner i netto inntekt for konsesjonskraften.

ROR-IKT

Tilskuddet til ROR-IKT blir beregnet av en fordelingsmodell som baserer seg på tjenesteuttak. Denne blir justert hvert år. Moldes andel til ROR-IKT for 2022 er beregnet til 55,7 prosent en liten økning fra 55,0 prosent for 2021.

Med et totalt driftsbudsjett for 2022 på 62,4 mill. kroner utgjør Molde kommunes andel 34,7 mill. kroner. Dette er en økning utover prisveksten (2,5 prosent) med 0,6 mill. kroner. I økonomiplanen for 2022 lå det inne en økning på 0,7 mill. kroner utover prisvekst. Det vil si en reduksjon på 0,1 mill. kroner sett i forhold til økonomiplanen. Det ligger ingen økning utover dette i økonomiplan perioden.

Vis undermeny