Sentraladministrasjonen

Status

Sentraladministrasjonen består av fire avdelinger:

  • administrasjonsavdelingen
  • analyse- og utviklingsavdelingen
  • personal- og organisasjonsavdelingen
  • økonomiavdelingen

Sentraladministrasjonen representerer stab- og støttefunksjoner internt på rådhuset og eksternt mot enheter og innbyggere i kommunen. De aller fleste ansatte er tilknyttet rådhuset, men flere av avdelingene har også ansatte med arbeidssted i Midsund og i Eidsvåg. Det er lagt vekt på å ha system som tilrettelegger for at den digitale samhandlingen skal fungere. Administrasjonsavdelingen rommer den øverste administrative ledelse med kommunedirektør og assisterende kommunedirektør, samt beredskap. I tillegg ligger politisk sekretariat, kommunikasjon og service, dokument og arkiv samt ROR Innkjøp under administrasjonsavdelingen. Analyse- og utviklingsavdelingen ble etablert i forbindelse med ny kommune og har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til samfunnsplanlegging, analyser, digitalisering og prosjekt- og prosessledelse. Arbeidet med å bygge ny kommune vil fortsette i kommende periode og kommunedirektøren vil vurdere om sentraladministrasjonen har den mest formålstjenlige organiseringen. Flytting av oppgaver mellom stabsavdelingene og mellom stabsavdelingene og tjenesteproduksjonen vil bli vurdert.

Plan og strategier

Inn under sentraladministrasjonen ligger ansvar for utarbeidelse av planstrategi for Molde kommune, og ansvaret for utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi. I etterkant av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, vil planer og strategier bli revidert. Det gjelder arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategisk plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer.

Strategi for virksomhetsstyring er et arbeid som skal prioriteres. Kommunen har kommet langt i å identifisere nye digitale løsninger for en helhetlig virksomhetsstyring, og implementering av nytt system vil starte i 2022. Dette er et omfattende arbeid og vil involvere alle deler av kommunens virksomhet.

Driftsbudsjett

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000
Rammetabell for sentraladministrasjonen
Revidert 2021 Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
Opprinnelig ramme 2021 89 255 89 255 89 255 89 255 89 255
Tekniske justeringer 695 3 284 3 284 3 284 3 284
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet
Universell utforming av IKT-løsninger 203 203 203 203
Egne prioriteringer 1 178 5 698 4 298 2 698 3 798
Bildeling 500
Felles digitaliseringstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000
Forsikringsutgifter 417 417 417 417 417
Halv stilling barne- og ungdomsrepresentant 400 400 400 400
Innsparing ny telefoniløsning -430 -430 -430 -430
Klimapott 1 500 1 500 1 500 1 500
Kommune- og fylkestings og stortingsvalg -1 200 -100 -1 200 -100
Midler til omstilling i organisasjonen 3 000
Omprofilering kommunevåpen -500 -500 -500 -500
Opphør regnskapstjenester Vestnes kommune 247 247 247 247
Pensjon lærlinger 650 650 650 650
Rekruttering ledere 250
Spredningsprosjektet 928 928 928 928 928
Rammetrekk -1 648 -2 765 -2 765 -2 765
Totalsum 91 545 98 106 95 589 93 989 95 089

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

I statsbudsjettet ble det tildelt 0,2 mil. kroner til universell utforming av IKT-løsninger. Målet med strategien er å legge til rette for å inkludere flere i det digitale fellesskapet gjennom oppdatering av digital kompetanse i ulike livsfaser. Kommunens hjemmeside og mobilapplikasjoner må oppdateres for å tilfredstille krav til universell utforming

Egne prioriteringer

Det legges inn en styrking i 2023 til å innføre bildelingsordning i kommunen. Etter modell blant annet i Ålesund, er det tenkt å inngå en avtale med ekstern aktør om å tilby kommunen tilgang til biler på dagtid og utleie til innbyggere på kveldstid. Kommunen må garantere for et minstebeløp, og dette fører til en ekstra utgift i oppstartsfasen. Fra 2024 forventes det at kommunens utgifter dekkes av tilsvarende reduksjon i leasingbiler. Dette tiltaket vil også kunne ha en positiv miljøeffekt og tilby innbyggerne i kommunen en bildelingsordning.

Rammen til digitalisering blir økt med 2,0 mill. kroner i hele planperioden og gjelder en samlet kommuneorganisasjon.

Ved inngåelse av ny forsikringsavtale samtidig med kommunesammenslåingen, viser det seg at den samlede utgiftsrammen til den nye kommunen er 0,4 mill. kroner høyere enn forutsatt

Det er i rammen lagt inn 50 prosent stilling til kommunes barne- og ungdomsrepresentant fra 2022 og i hele planperioden.

Molde kommune har nå erstattet fasttelefonene med mobiltelefoner. Telefonsentraler rundt omkring har blitt slått av og fjernet. Forventer en innsparing i 2022 på 0,4 mill. kroner.

Det er lagt inn en styrking av rammen for alle år i planperioden på 1,5 mill. kroner som skal benyttes til å dekke økte driftsutgifter relatert til klimatiltak.

Administrasjonsavdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Det er valg annethvert år. Dette er hensyntatt i budsjettrammene.

Kommunen står ovenfor store omstillinger og endringer for å få en bærekraftig økonomi. Dette er krevende. Det vil være behov for å iverksette utviklings- og endringsprosjekt i hele organisasjonen. Skal vi lykkes vil vi være avhengig av å sette av dedikerte ressurser i dette arbeidet. Budsjettet styrkes med 3,0 mill. kroner i 2022. Denne styrkingen skal benyttes i hele organisasjonen, men styres av kommunedirektøren. Rammene til sentraladministrasjonen økes derfor i 2022 med dette beløpet.

Det ble i forbindelse med ny kommune lagt inn 0,5 mill. kroner til omprofilering kommunevåpen. Prosjektet er nå ferdigstilt og rammen blir redusert.

Avtalen om regnskapstjenester for Vestnes kommune opphører fra 2022. I budsjettet for 2020 ble drøye 0,2 mill. kroner av inntektene fra denne avtalen lagt inn i handlingsrommet for kommunen, gjennom et trekk i rammen til økonomiavdelinga. Når avtalen nå sies opp, vil denne inntekten forsvinne og det blir korrigert i budsjettet for 2022.

Fra 1. januar 2020 ble det bestemt at lærlingen og lærekandidaten omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning, for verdiskapingstiden. Pensjonen for læringer ligger på 0,65 mill. kroner for Molde kommune og rammen blir økt tilsvarende.

I forbindelse med rekruttering av ny kommunedirektør og assisterende kommunedirektør ble rammene økt med 0,25 mill. kroner i revidert budsjett 2021. Dette trekkes ut av rammene i 2022.

I revidertsaken i juni PS 48/21 ble trekket i forbindelse med spredning av velferdsteknologi (spredningsprosjektet) reversert.

Det er lagt inn et generelt rammetrekk på sentraladministrasjonen på drøye 0,2 mill. kroner. Dette øker til knappe 1,4 mill. kroner fra 2023 og ut økonomiplanperioden. I tillegg er det lagt inn en reduksjon på to stillinger i 2022 og ut perioden.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Administrasjonsavdelingen 500 2 200
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 2 900 500 2 200
Analyse- og utviklingsavdelingen 3 000 3 000 3 000 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 3 000 3 000 3 000 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
Totalsum 3 000 3 500 5 200 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700

Tilfluktsrom – oppgradering

Oppgradering av tilfluktsrom er påbegynt, men gjennomføring blir nå utsatt til 2023 og 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,9 mill. kroner.


IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2022 skal midlene blant annet brukes til å fullføre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner, samt investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Vis undermeny