Avsetning og bruk av fond

Hele 1 000
Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Overføring til investering -10 000
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -7 665 -8 214 -9 466 -9 466 -9 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -2 715 48 324 8 700 -2 000 -2 000
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum bruk/avsetning av fond -20 380 40 110 -766 -11 466 -11 466

Avsetning og bruk av bundne fond

Kraftfondet

Kommunens inntekter fra konsesjonsavgiften avsettes i sin helhet til kraftfondet. Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune. Det er kommunedelsutvalget for Nesset som etter søknad deler ut midlene.

Overføring til investering

Vi har tidligere budsjettert med en overføring på 10,0 mill. kroner fra drift til investering årlig. Dette skulle sikre at ubundet investeringsfond ikke blir redusert med det årlige egenkapitaltilskuddet til pensjonskassen. Med store utfordringer knyttet til budsjettbalansen for 2023–2026, er denne overføring tatt ut. Det vil medføre at ubundet investeringsfond blir redusert. Om ubundet investeringsfond blir for lavt, må kommunen, i tråd med finansreglementet, selge seg ned i aksjer og obligasjoner (finansielle omløpsmidler). Dette vil igjen gi reduserte inntekter. For å motvirke dette er det budsjettert med at deler av salgsinntektene fra tomter i investeringsbudsjettet, settes av til ubundne investeringsfond.

Avsetning og bruk av ubundne fond

Næringsfondet

Det avsettes 2,0 mill. kroner årlig til næringsfond for marin og maritim sektor. Fondet gir støtte til gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor. Opprettelse av og avsetning til fondet er vedtatt av kommunestyret og er derfor et ubundet fond, da kommunestyret ikke kan binde seg selv. Dersom kommunen får et regnskapsmessig merforbruk, vil det ikke bli avsatt til fondet.

Disposisjonsfondet

I perioden er det budsjettert med bruk av 50,3 mill. kroner i 2023 og 10,7 mill. kroner i 2024.

Ved inngangen av 2022 sto det 229,6 mill. kroner på disposisjonsfondet, om resultatet i 2022 blir som økonomirapporten per 31. august 2022 vil det stå igjen 109,9 mill. kroner ved utgangen av året. Med en budsjettert bruk på 50,3 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2023 vil det bare gjenstå 59,6 mill. kroner på fondet ved utgangen av 2023.

Vis undermeny