Fellesutgifter og samarbeid

Rammetabell for fellesutgifter og samarbeid

Hele 1 000

Rammetabell for fellesutgifter og samarbeid

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Fellesutgifter og -inntekter -4 620 -5 038 -5 293 -5 100 -4 902
Pensjon -45 964 -43 868 -23 706 -23 706 -23 706
Konsesjonskraft -17 950 -29 300 -17 300 -17 300 -17 300
ROR-IKT 32 447 37 254 37 254 37 254 37 254
Totalsum -36 087 -40 952 -9 045 -8 852 -8 654

Fellesutgifter og -inntekter

Her er det noen få budsjettposter som ikke passer å legge inn i én bestemt driftsramme, og som ut fra ulike vurderinger bør ligge for seg selv.

Pensjon

Kommunens samlede pensjonskostnader består av en beregnet pensjonskostnad (regnskapsmessig størrelse), årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Det kommunen faktisk betaler – er pensjonspremien. Forskjellen på pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad kalles premieavvik. Det betyr at summen av årets premieavvik og pensjonspremie skal tilsvare kommunens beregnede pensjonskostnad. I tillegg kommer amortisering av tidligere års premieavvik. Amortisering og beregnet pensjonskostnad er det som til slutt utgiftsføres i kommunen regnskap årlig.

Enheter og avdelinger har fått budsjettramme til å dekke en pensjonskostnad på 15,2 prosent i MKP og KLP og 11,2 prosent i Statens pensjonskasse. Dette blir utgiftsført på enhetene. Dette ses opp mot den totale pensjonskostnaden til kommunen, og differansen legges inn i budsjettet på pensjonsområdet under fellesutgifter.

Oppstilling fra pensjonsleverandørene for 2023 viser at samlet pensjonskostnaden vil øke med 19,7 mill. kroner sammenlignet med budsjett 2022. Litt over halvparten skyldes økning i amortisert premieavvik. Resten skyldes økt opptjening og rentekostnad (beregnet pensjonskostnad).

Noe av økningen dekkes opp av økt pensjon ute i tjenesteproduksjonen. Men budsjettet for 2023 på fellesområdet må i tillegg øke med 2,1 mill. kroner. Det som blir den store utfordringen deretter, er at premieavviket i 2023 er anslått til å bli veldig stort. Dette må utgiftsføres med 1/7 i 2024 og øker samlet premieavvik med 20,2 mill. kroner i 2024.

Konsesjonskraft

Det er inngått en avtale om salg 64,7 GWh av konsesjonskraften til en fastpris på 53,5 øre per kWh for 2023. Det er inngått en fastprisavtale for å sikre kommunen en årlig inntekt som kan brukes til den årlig tjenesteproduksjon. For 2023 har vi oppnådd en høy fastpris sammenlignet med foregående år. De resterende 20,5 GWh selges i markedet til spotpris gjennom 2023. Bakgrunnen for at ikke all kraften er solgt til fastpris, er et ønske om å sikre kommunen og Molde eiendom KF for store svingninger i strømprisen. Molde eiendom KF, Moldebadet, kulturtjenesten og Molde bydrift er de som bruker mye strøm i organisasjonen, anslagsvis 28 GWh årlig. Denne blir kjøpt til spotpris og nesten 3/4 av strømforbruket er da sikret gjennom vårt salg av kraft til spotpris.

Kommunen inngår avtaler om salg for ett år av gangen. Bakgrunnen for at kommunen kan selge konsesjonskraft, er at større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften de produserer til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen.

Prisen kommunen må betale er lovregulert og knytter seg til hva det koster å produsere kraften samt innmatingskostnader. For 2023 budsjetterer Molde kommune med 29,3 mill. kroner i netto inntekt for konsesjonskraften, dette er en økning på 11,3 fra 2022. I årene 2024–2026 budsjetteres det med en pris på 35 øre kWh, som tilsvarer en inntekt på 17,3 mill. kroner.

ROR-IKT

Tilskuddet til ROR-IKT blir beregnet av en fordelingsmodell som baserer seg på tjenesteuttak. Denne blir justert hvert år. Moldes andel til ROR-IKT for 2023 er beregnet til 58,7 prosent en økning fra 55,7 prosent for 2022. Dette utgjør 2,0 mill. kroner for Molde kommune. Budsjettet justert med endring i deflator 2021 og 2022 og økt med deflator 2023. Utover dette er tilskuddet økt med 0,9 mill. kroner.

Budsjettvedtaket i ROR-IKT for 2023 sier at budsjettet skal revideres når avtalen med Hustadvika kommune er sluttført. Gitt at Hustadvika blir med i samarbeidet. Avklaring vil foreligge i 2022, og budsjettet forventes å endres tidlig i 2023. Innlemming av Hustadvika kommune i samarbeidet vil gi en økt stordriftsfordel, som vil bli delt mellom deltakerkommunen. I budsjettet for 2023 er denne gevinsten for Molde kommune anslått til 1,0 mill. kroner. Dette er et usikkert anslag. Molde kommunes andel av ROR-IKT i 2023 er beregnet til 39,5 mill. kroner, av dette skal basisorganisasjonen bli belastet med 37,3 mill. kroner.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fellesområdet
Konserninterne utlån 90301 Løpende 288 700 174 732 142 960 159 640 141 775 127 660 130 280 131 000
Avdrag konserninterne utlån 90302 Løpende 128 787 136 805 140 954 144 857 149 873 153 778 157 371 161 068
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600 13 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 14 500 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 100 100 100
Totalsum 443 787 334 856 307 533 328 016 315 467 305 257 311 770 316 587

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Avdrag konserninterne utlån

I prosjektet inngår betaling av avdrag som Molde kommune mottar fra Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune, som vertskommune, må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 58,7 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner. I 2023 er rammen 14,5 mill. kroner, økningen er en videreføring av ubrukt ramme fra 2022.

Justeringsrett merverdiavgift

Kommunen har overtatt flere tomtefelt fra private utbyggere der det er inngått avtale at utbygger skal få en andel av merverdiavgiftskompensasjonen som blir utbetalt fra staten. Prosjektet er overføringen til utbygger i tråd med avtalen.

Vis undermeny