Oppvekst, kultur og velferd

Status

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester.

Oppgavene i sektoren består av

 • barnehagedrift
 • grunnskoleundervisning
 • voksenopplæring
 • PPT
 • kulturskole
 • kulturtjenester, herunder idrett og friluftsliv
 • Moldebadet
 • barneverntjenester
 • flyktningtjenesten
 • NAV

Den økonomiske situasjonen for sektoren er svært utfordrende. Det er et gap mellom forventninger og økonomiske ressurser. I 2021 leverte sektoren et merforbruk på 34,8 mill. kroner. Per august ble det rapportert et merforbruk på 16,8 mill. kroner for 2022. Reduserte rammer i kommende periode gir sektoren ytterligere utfordringer.

Det er barnehageområdet, skoleområdet og Moldebadet som har størst ubalanse i driften.

Spesielt skoleområdet sliter med å tilpasse driften til vedtatte rammer, og området står per august for 14,3 mill. kroner av totalt meldt merforbruk. Årsaken er hovedsakelig et økende antall elever med sammensatte vansker. I tillegg har vi flere små enheter som krever større lærertetthet enn normen tilsier. Telemarksforskning sin kostraanalyse basert på regnskap 2021, viser at området bruker 5,3 mill. kroner mer enn normert nivå (landsgjennomsnittet korrigert for beregnet utgiftsbehov). Utfordringen i budsjettet er langt større, da driften må ta inn meldt merforbruk i tillegg til generell rammereduksjon.

Barnehageområdet sin ubalanse er knyttet til økt bemanning på grunn av flere barn som følge av vedtaket om full reell barnehagedekning. I følge nevnte kostraanalyse bruker barnehageområdet 19,8 mill. kroner mer på ordinær barnehagedrift enn normert nivå skulle tilsi. Dette har sammenheng med at Molde kommune prioriterer å tilby barnehageplasser i relativt stort omfang ut over rett i henhold til loven.

Moldebadet har vansker med å nå det inntektsnivået som er nødvendig for å opprettholde dagens drift.

Plan og strategier

I kommuneplanens samfunnsdel finner vi de overordnede føringer for arbeidet i sektoren. For å bli Norges mest næringsvennlige og en god kommune å vokse opp i, er basistjenestene som skole, barnehage og et godt kulturtilbud viktige parametere. Videre setter samfunnsplanen mål om at Molde skal være et trygt og mangfoldig samfunn.

Kommunedirektøren vil arbeide for å etablere samarbeidsarenaer mellom innbyggere, næringsliv og kommunen basert på tankene i "Kommune 3.0". Hensikten er å arbeide for "innenforskap", best mulig integrering og flest mulig ut i arbeid.

Skolebruksplan 2021-30 ble vedtatt i sak PS 33/21.

Planen «En skole for alle» ble vedtatt i hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd i oktober 2021 (PS 46/21). Planen gir føringer for hvordan det skal arbeides for at den ordinære opplæringen skal være tilpasset flere, og behovet for spesialundervisning reduseres.

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2026 ble vedtatt i K-styret 17. mars 2021.

Barnehageplan og barne- og ungdomsplan er oppført i kommunes planstrategi henholdsvis med oppstart i 2023 og 2024.

Oppvekstreformen skal iverksettes. Reformen legger til grunn tidlig innsats fra koordinerte kommunale tjenester og at barnevernet skal håndtere de alvorligste sakene. Lykkes kommunen med omstilling i tråd med oppvekstreformen vil dette bidra både til et bedre tjenestetilbud og påvirke økonomien i sektoren positivt.

Skolefravær er i ferd med å bli en utfordring både i skolene i Molde og ellers i landet. Dette har økt etter pandemien. Skolefravær er ofte begynnelsen på utenforskap. Arbeidsgruppen for oppvekstreformen peker på skolefravær som et satsingsområde fremover. Samhandling mellom familien og kommunen med barnet i sentrum er basis for å lykkes.

Strategier for å komme i økonomisk balanse

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd vedtok i juni sektorens innspill til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Her ble det lagt fram en plan for å nå økonomisk balanse i løpet av økonomiplanperioden. Planen omfatter både løpende merforbruk og rammereduksjoner i perioden.

Hovedtyngden av utgiftene i sektoren er lønn, og de fleste av tiltakene som må iverksettes resulterer i behov for færre ansatte. Tiltakene som iverksettes må også sees i lys av demografiutviklingen.

Utvalget vedtok følgende:

 • Redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning.
 • Effektiv bruk av administrative systemer.
 • Arbeide for å redusere og forebygge fravær.
 • Redusere antall ansatte ved å holde stillinger vakante og gjennom naturlig avgang.
 • Struktur på barnehage- og skoleområdet må optimaliseres for å kunne utnytte personellressursene på en bedre måte.
 • Videreutvikling av MovED for å øke inntektene gjennom salg av digital undervisning.
 • Nye avtaler og kampanjer skal bidra til å økt besøkstall ved Moldebadet.

I tidligere Molde kommune ble det vedtatt at Molde bys historie 1945- skulle skrives. Det er ikke funnet rom i tidligere budsjetter, og heller ikke i dette budsjettet.

Kommunestyret vedtok i oktober, PS 85/22, å gjenopprette frivilligsentral i Midsund. Finansiering av sentralen foretas gjennom en omprioritering innenfor kulturtjenesten.

Vedtaket om full reel barnehagedekning KS-sak 27/22 utfordrer barnehageområdet og sektoren i 2023 og utover i økonomiplanperioden. Kommunen har ikke nok plasser per oktober 2022 til å ha full reell barnehagedekning, men tildeler plasser når det er ledig. Det er nå rundt 30 barn på venteliste, ingen av disse har rett til barnehageplass etter loven. En ytterligere økning i kapasitet medfører økte utgifter i form av økt bemanning i de kommunale barnehagene, samt økt tilskudd til private barnehager. Det er usikkert hvordan demografien vil utvikle seg i forhold til behov for barnehageplass. I kommunens planstrategi er det vedtatt at det skal utarbeides en plan for struktur og kapasitet i barnehagene. På grunn av kommunens økonomiske situasjon vil kommunedirektøren anbefale å tildele barnehageplasser etter loven, og at det ikke tas inn barn ut over dette fra 2023.

Driftsbudsjett

Rammetabell for oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

Rammetabell for oppvekst, kultur og velferd

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Opprinnelig ramme 2022 852 139 852 139 852 139 852 139 852 139
Tekniske justeringer 14 785 46 449 46 449 46 449 46 449
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet 3 999 11 838 11 388 11 388 11 388
Barnehage: redusert makspris i foreldrebetaling fra 01.01.23 1 921 1 921 1 921 1 921
Barnehage: gratis plass fra tredje barn i familien 117 117 117 117
Barnehage: redusert makspris i foreldrebetaling fra 01.08.22 2 337 2 337 2 337 2 337
Barnehage: redusert pensjonspåslag til private barnehager -316 -316 -316 -316
Barnehage: reduserte utgifter som følge av bortfall av økonomisk tilsyn i private barnehager -12 -12 -12 -12
Barnevern: godtgjøring av sakkyndige og tolk overføres staten -113 -113 -113 -113
Barnevern: samværsplan som følge av ny barnevernlov 169 169 169 169
Barnevern: skjønnsmidler 2023 450
Barnevernsreformen 2 812 2 812 2 812 2 812
Kultur: tilskudd Teateret Vårt -44 -44 -44 -44
Kvalifiseringsprogrammet 56
NAV: endring i strømstøtte 1 538 -16 -16 -16 -16
NAV: reduksjon i sosialhjelp som følge av endring i regelverk for AAP -597 -597 -597 -597
NAV: økning i sosialhjelp som følge av reduksjon i tiltakspenger 88 88 88 88
NAV: økning i økonomisk sosialhjelp som følge av endring i satser fra 2022 345 345 345 345
Redusert arbeidsgiveravgift Midsund fra 2022 -1 301 -1 301 -1 301 -1 301 -1 301
Skole: flere elever i private skoler -2 260 -2 260 -2 260 -2 260
Skole: gevinst ved nytt prøvegjennomføringssystem -71 -71 -71 -71
Skole: gratis kjernetid i SFO fra 01.08.22 3 706 8 299 8 299 8 299 8 299
Skole: ny opplæringslov, økonomiske konsekvenser 30 30 30 30
Egne prioriteringer 14 500 81 105 72 796 48 060 30 638
Demografi 641 -183 -931 -6 448
Endring i bosetting av flyktninger 5 400 65 605 55 161 32 423 20 518
Frivillighetens år (PS-40/22) 500
Mårskrenten barnehage (PS-95/21) 1 600 2 840 2 840 2 840 2 840
Ny skole Årølia 4 459 8 918 8 918 8 918
Opplæring grunnleggende norsk (PS-96/21) *** -5 190 -5 190 -5 190 -5 190
Tilskudd private barnehager (PS-54/22) 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Økt satsning barnehage ** 1 750 250
Økt satsning grunnskole * 4 000 4 000 3 000 3 000
Rammetrekk -10 200 -39 700 -42 600 -41 000
885 423 981 331 943 072 915 436 899 614

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

 • * økt satsing grunnskole med 4,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 3,0 mill. kroner i 2025 og 2026
 • ** økt satsing barnehage med 1,75 mill. kroner i 2023 og 0,25 mill. kroner i 2024
 • *** økt ramme grunnleggende norsk 5,19 mill. kroner - inndekning skjer ved økt integreringstilskudd

Vedtaket på grunnleggende norsk er en prioritering internt i sektoren og påvirker derfor ikke rammen til sektoren.

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble redusert 1. august 2022 og tiltaket får helårseffekt i 2023. Det foreslås en ytterligere reduksjon i prisen fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås det å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. Effekten av disse tiltakene, på til sammen 4,4 mill. kroner, tillegges sektoren.

Fra 1. januar 2022 ble pensjonspåslaget for private barnehager nedjustert fra 13 prosent til 10 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene. For enkeltstående barnehager innfases dette over tre år. Reduserte utgifter på 0,3 mill. kroner trekkes fra sektoren.

Fra og med 2022 ble ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Som følge av det vil ikke kommunen ha utgifter til denne oppgaven, og sektoren er trukket 0,01 mill. kroner.

Molde kommune har 20 flere elever i private skoler og derfor ikke utgifter til disse elevene. Kommunen får derfor redusert rammetilskuddet og sektoren trekkes med 2,3 mill. kroner

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet til kommunene økes, noe som gir sektoren mulighet til å tilpasse seg endringer allerede fra høsten 2023

Det ble innført 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Helårseffekten på 4,6 mill. kroner er lagt til sektoren.

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og er beregnet å gi gevinster også for kommunesektoren. For Molde kommune er dette beregnet til 0,1 mill. kroner, og beløpet trekkes fra sektoren.

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten. Som følge av dette trekkes sektoren for 0,1 mill. kroner. Loven inneholder også en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Sektoren kompenseres med 0,2 mill. kroner.

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen, gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt i 2022. Rammetilskuddet økes ytterligere i 2023, og 2,8 mill. kroner tillegges sektoren. Økningen i 2023 er noe mindre enn tidligere varslet. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

Utgifter knyttet til barnevern, spesielt til barn under omsorg, varierer mye mellom kommuner. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har kompensert de kommunene med de største utfordringene i fylket. Det vil si de kommunene med et uforholdsmessig høyt tall på barn under omsorg sett opp mot fylkessnittet. Molde kommune er tildelt 0,5 mill. kroner i 2023.

Det ble fra 1. januar 2022 innført en felles dagsats for tiltakspenger. Det er lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp. Endringen gjaldt for nye mottaker av tiltakspenger og får først helårseffekt i 2023. Sektorens ramme er tillagt 0,1 mill. kroner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp oppjustert fra 1. juli 2022. Satsen videreføres i 2023. Det ble samtidig vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Dette forventes å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Samlet medfører vedtakene et trekk for sektoren på 0,3 mill. kroner.

I 2022 ble det gitt en engangsbevilgning for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp i 2022 som følge av økte strømpriser. Siden bevilgningen var ettårig, reduseres sektorens ramme i 2023 med 1,5 mill. kroner.

Egne prioriteringer

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

* økt satsing grunnskole med 4,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 3,0 mill. kroner i 2025 og 2026
** økt satsing barnehage med 1,75 mill. kroner i 2023 og 0,25 mill. kroner i 2024
*** økt ramme grunnleggende norsk 5,19 mill. kroner - inndekning skjer ved økt integreringstilskudd

Vedtaket på grunnleggende norsk er en prioritering internt i sektoren og påvirker derfor ikke rammen til sektoren.

Med bakgrunn i befolkningsutvikling og nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder vil ressursbehovet innenfor sektoren bli redusert i årene som kommer. Endring i demografi er innarbeidet i rammetabellen med en liten økning på 0,6 mill. kroner i 2023 for deretter å gå over til et gradvis økende trekk på 0,2 mill. kroner i 2024 til 6,5 mill. kroner i 2026.

Mårskrenten barnehage startet opp i august 2022 og helårseffekt av driften er lagt inn fra 2023.

Nye Årølia skole er planlagt med oppstart høsten 2023 og sektorrammen er kompensert for økte driftsutgifter med halvårseffekt i 2023 og helårseffekt fra 2024.

Kommunestyrets bevilgning på 5,0 mill. kroner til opplæring i grunnleggende norsk gjaldt kun ut 2022, sektorrammen reduseres derfor tilsvarende fra 2023.

Tilskuddet til de private barnehagene for 2022 viste seg å bli høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Som følge av det fikk sektoren økt rammen med 7,0 mill. kroner i budsjettrevisjonen i juni 2022.

Den økonomiske rammen til flyktningtjenesten baserer seg i stor grad på integreringstilskuddet fra staten. Integreringstilskuddet er 5-årig. Rammen kan variere mye, etter hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette per år. Som en følge av krigen i Ukraina har antall bosatte flyktninger i Molde Kommune økt betydelig gjennom 2022, og det forventes også et høyt antall bosettinger i 2023. Som følge av dette økes flyktningtjenesten sin ramme for 2023 med 65,6 mill. kroner.

Rammetrekk

I gjeldende økonomiplan ligger det et rammetrekk på 10,2 mill. kroner på sektoren i 2023. Et økende rentenivå gjør at det er behov for ytterligere rammereduksjoner ut over det som allerede ligger inne. I 2023 håndterer kommunen renteøkningen ved bruk av disposisjonsfond, men fra 2024 vil økt rentenivå medføre ytterligere rammetrekk. For oppvekst, kultur og velferd tilsier dette er samlet rammetrekk på 39,7 mill. kroner i 2024. Dette er en økning på 25,6 mill. kroner i forhold til gjeldende økonomiplan. I 2026 vil rammetrekket være på 41,0 mill. kroner, noe som er en økning på 20,6 mill. kroner i forhold til gjeldende økonomiplan.

Sektoren har alvorlige økonomiske utfordringer. Både for høyt driftsnivå inneværende år og reduserte rammer i årene framover utfordrer måten sektoren leverer tjenestene på. Det er derfor nødvendig å gjennomføre varige tiltak for å komme i økonomisk balanse i årene framover. Skal økonomisk balanse oppnås, må alle tiltakene som er beskrevet i saken gjennomføres.Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kulturtjenesten 3600 775
Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning 1 250 1 250
Parkeringsplass Julneset 72019 1 700 1 200
Sandvolleyballbane Eidsvåg 600 775 0 775
Kjøretøy kulturtjenesten 72022 1 400 700 0 0
Nytt biblioteksystem 72018 450 450
Moldebadet 300 700 700 1 000 1 000 1 000 1 150 1 100
Oppgraderinger Moldebadet 72015 Løpende 300 700 700 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Totalsum 3 900 700 1 475 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100

Kulturtjenesten

Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning

Kulturhuset er bygningsmessig opprustet de siste årene. For at bygget skal være funksjonelt i bruk, er det behov for bedre grunnutrustning for både lyd, lys og scene. At kulturhuset blir bedre utstyrt, vil kunne øke leieinntektene for kommunen. Det forutsettes at 50 prosent av utgiften dekkes av Kulturrom, tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,25 mill. kroner.

Parkeringsplass Julneset

Julneset er statlig sikret friområde der Molde kommune har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til å opparbeide parkeringsplass og turveg for adkomst til Julneset. Prosjektet var påbegynt i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,7 mill. kroner.

Sandvolleyballbane Eidsvåg

Dette prosjektet er utsatt og flyttet ut til 2025. Banen er tenkt plassert på en plen vest for Nessethallen, i gangavstand til skoler og barnehager. Banen vil derfor kunne benyttes både i skoletiden og på fritiden, og bidra til et mer allsidig fritidstilbud. Prosjektet utløser 0,3 mill. kroner i tilskudd fra spillemidler.

Totalrammen i prosjektet er økt til 0,8 mill. kroner.

Kjøretøy kulturtjenesten

Det blir i 2022 innkjøpt ny varebil eller liten lastebil hos kulturtjenesten. Det er nå behov for å bytte ut kompakttraktor til drift av kunstgressbaner i 2023. Beløpet lå i gjeldende økonomiplan i 2026, men er nå skubbet fram til 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,7 mill. kroner.

Nytt biblioteksystem

Alle folkebiblioteka i fylket oppgraderer til nytt biblioteksystem, og Molde kommune blir med på den felles anskaffelsen.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,45 mill. kroner.

Moldebadet

Oppgraderinger Moldebadet

Moldebadet fikk i 2021 en løpende bevilgning til oppgraderinger i badet. Grunnet kommunens økonomi er posten redusert siden da, men det legges inn noe midler til nødvendige tiltak for å opprettholde driften i badet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.


Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Barnehage 50 750 12 100
Lillekollen – ny barnehage 20012 84 000 38 250
Oppgradering Bjørsito * 17 600 6 000 11 600
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager **
Solcellepanel – Lillekollen barnehage 2 000 2 000
Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur 500 500
Skole 104 800 6 840 11 000 59 400
Ny skole Årølia 30021 235 500 244 540 104 000 6 000
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal 53 000 300 700 10 000 42 000
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom 16 000 17 900 1 000 16 900
Vågsetra skole – erstatte paviljongen 500 500
Midsund skule 30026 170 800 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 30032 500 140
Kulturtjenesten 19 450 5 000 5 000
Molde KGB Lubbenes – garderobebygg *** 50309 15 200 19 800 10 000 5 000 5 000 0
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning 50304 45 300 5 250
Idrettens hus 50301 183 000 4 000
Idrettens hus – trafikkløsninger **** 50313 5 000 0
Uteområde Molde idrettspark 50300 18 250 200
Totalsum 175 000 23 940 16 000 59 400

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

 • * økt investering opprusting Bjørsito med 5,0 mill. kroner i 2023, 6,1 mill. kroner i 2024 og redusert ramme i 2025 med 11,6 mill. kroner
 • ** økt investering Vigvollvegen gamle Hjelset barnehage med 5,0 mill. kroner
 • *** økt investering Lubbenes garerobebygg10,0 mill. kroner i 2023, 5,0 mill. kroner i 2024 og 2025 og redusert ramme i 2027 med 21,2 mill. kroner
 • **** redusert investering trafikkløsning på Idrettens Hus med 4,0 mill. kroner

Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes:

 • Garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar
 • Klubbhusdelen er Molde FKs ansvar
 • Samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

I desember 2021 ble sak om fastsettelse av kapasitet og kostnadsramme for Lillekollen barnehage behandlet, sak PS-106/21. Kostnadsrammen ble her fastsatt til 84 mill. kroner og kapasiteten ble fastsatt til 115 barn inkludert en utegruppe. Barnehagen er under bygging, og vil ventelig bli tatt i bruk i oktober 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 84,0 mill. kroner.

Oppgradering Bjørsito

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering opprusting Bjørsito med 5,0 mill. kroner i 2023, 6,1 mill. kroner i 2024 og redusert ramme i 2025 med 11,6 mill. kroner.

I april 2022, sak PS-27/22 utvidet kapasitet i moldebarnehagene, vedtok kommunestyret en rekke tiltak for å bedre kapasiteten i moldebarnehagene. I punkt 4 i vedtaket står det at «Bjørsitobygget ved Lillekollen barnehage ombygges til barnehage med kapasitet 24 barn. Arbeidet bør skje parallelt med byggingen av nye Lillekollen barnehage». Arbeidet kan ikke gjøres parallelt med byggingen av Lillekollen barnehage, da Bjørsito fungerer som rigg. Molde eiendom KF har gjort en vurdering av behovet for oppgradering, og i kalkylen er det er tatt høyde for at bygget og tekniske installasjoner oppgraderes til en standard med levetid på minimum 20 år. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, er investeringen utsatt og fordelt mellom 2024 og 2025, til etter at det er gjort en ny vurdering av det samlede behovet for barnehageplasser i kommunen.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 17,6 mill. kroner.

Solcellepanel – Lillekollen barnehage

I juni 2022, sak PS-55/22 budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å utrede solcelletak på Lillekollen barnehage, og å innarbeide økte investeringsutgifter i forslaget til budsjett- og økonomiplan. Solcelletak vil bli etablert på den nye barnehagen, noe som vi gi Molde kommune og Molde eiendom KF verdifull erfaring og kunnskap.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner.

Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur

I juni 2022, sak PS-55/22 budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret at det skulle gjøres tilpasninger for infrastruktur på tomten til Lillekollen barnehage, slik at det legges til rette for at Bjørsito skal ombygges til barnehage, og at økte investeringsutgifter skulle innarbeides i forslaget til budsjett- og økonomiplan.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Skole

Ny skole Årølia

I september 2021 ble sak om fastsettelse av ramme for ny skole i Årølia behandlet, sak PS-77/21. Totalrammen ble fastsatt til 235,5 mill. kroner. Den nye skolen er under bygging, og vil bli tatt i bruk til skolestart høsten 2023. Prisstigningen har vært langt høyere enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelse av totalrammen, og den må derfor økes med 9,0 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres for øvrig i henhold til styringsplanen, men det er noe usikkerhet knyttet delprosjektet utomhus.

Totalrammen i prosjektet økes fra 235,5 mill. kroner til 244,5 mill. kroner.

Kviltorp skole – kroppsøvingsareal

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter at den nye skolen i Årølia står ferdig medio 2023. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 53,0 mill. kroner.

Bergmo ungdomsskole – ombygging spesialrom

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dagens gymsal ved Bergmo ungdomsskole kan deretter ombygges til dekke behovet for flere spesialrom ved skolen.

Dette prosjektet kan ikke gjennomføres uten at nye kroppsøvingslokaler ved Kviltorp skole får kapasitet til kroppsøvingsundervisning også for elevene ved Bergmo ungdomsskole. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2023.

Totalrammen for prosjektet er økt med lønns- og prisvekst fra 16,0 mill. kroner til 17,9 mill. kroner.

Vågsetra barne- og ungdomsskole – erstatte paviljongen

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024. Prosjektet må også vurderes opp mot den økonomiske situasjonen til kommunen framover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,5 mill. kroner.

Midsund skule

Midsund skule er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 170,8 mill. kroner.

Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024. Prosjektet må også vurderes opp mot den økonomiske situasjonen til kommunen framover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,5 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Molde KGB Lubbenes – garderobebygg

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering Lubbenes garerobebygg10,0 mill. kroner i 2023, 5,0 mill. kroner i 2024 og 2025 og redusert ramme i 2027 med 21,2 mill. kroner.

Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes: garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar, klubbhusdelen er Molde FKs ansvar og samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering.

I gjeldende økonomiplan er det bevilget 14,5 mill. kroner til et nytt garderobebygg. I prosessen siden vedtaket om renovering av Lubbenes kunstgressbane og bygging av nytt garderobebygg ble gjort i juni 2019, har det vært dialog med MFK om ulike løsninger. Vi har ikke lykkes i å bli enige om en felles løsning i et felles bygg. Molde kommune har derfor tilbydd MFK å bygge et eget klubbhus på kommunens tomt på Lubbenes, etter at det gamle garderobebygget rives.

Garderobebygget med fire garderober, dommergarderober samt kiosk og speakerbod – til sammen om lag 325m2, er ferdig planlagt. I tillegg til garderobebygget, er det behov for en garasje- og lagerbygning for driftsmateriell og utstyr. Dette lå ikke inne i den opprinnelige budsjettrammen. Eksisterende garderober med den gamle svømmehallen må rives og i tillegg er det nødvendig med tilpasninger utomhus, herunder etablering av veg ned til banen og området ved det nye garderobebygget. Oppdaterte kalkyle viser behov for en samlet investeringsramme på 21,1 mill. kroner. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt fra 2025 til 2027.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 15,2 mill. kroner til 21,1 mill. kroner.

Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning

I desember 2021 ble sak om økt totalramme til Lubbenes kunstgressbane inkludert varmeløsning behandlet, PS-105/21. Ny totalramme for prosjektet ble fastsatt til 45,3 mill. kroner. Selve banen er ferdig og tatt i bruk, mens fullføring av varmeløsning pågår.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 45,3 mill. kroner.

Idrettens hus

Idrettens hus er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Idrettens hus – trafikkløsninger

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering trafikkløsning på Idrettens Hus med 4,0 mill. kroner.

Idrettens hus ble tatt i bruk høsten 2020, og er et flott idrettsbygg der det vil være mange barn og unge i årene framover. Trafikk og mobilitetsløsningene rundt Idrettens hus er ikke blitt godt nok ivaretatt i prosjektet og det er nødvendig med utbedringer.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Uteområde Molde idrettspark

Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 18,3 mill. kroner.

Vis undermeny