Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

Molde er eit attraktivt samfunn i vekst - Noregs mest næringsvenlege kommune

 • Fortsette arbeidet med digital transformasjon i organisasjonen. Fokus på tjenesteutvikling og planprosesser vil ha hovedfokus
 • Gjennomføre planlegging i henhold til vedtatt planleggingsprogram for kommunen.
 • «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud». Ferdigstilles og danner grunnlag for endring av helse og omsorgstjenestene.
 • Næringsplan vedtas 1. halvår 2023.

Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn

 • Bygge ut ladeinfrastruktur ved kommunale bygg innenfor den økonomiske rammen som er bevilget.
 • Starte transformasjonen til el-kjøretøy.
 • Fortsette utbyggingen av helse- og velferdsteknologi og ta i bruk alle muligheter dette gir. Det vil si at flere kan få nyte godt av tjenester fra Molde kommune.
 • Følge opp tiltakene som er angitt i klimabudsjettet.
 • Fortsette arbeidet i regi av SmartMolde med å utfordre små og store problemstillinger for å løse «samfunnsfloken».
 • Bruke Innbyggerlabben «Innom» til samhandling og dialog med innbyggere, næringsliv og frivillighet.

Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig samfunn

 • Etablere samarbeidsarenaer mellom innbyggere, næringsliv og kommunen (Kommune 3.0). Konkrete arenaer for arbeidstrening, og gjennom det få flere ut i arbeid.

Molde kommune har berekraftig økonomi og tjenesteproduksjon

 • Videreutvikle SmartMolde og bruke sprintmetodikk til å løse små og større floker.
 • Kvalitet- og internkontrollsystemet Compilo skal videreutvikles.
 • Fortsette fokus på beredskapsarbeidet.
 • Styrket fokus på økonomisk rapportering og gjennomføring av tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi.
 • Etablere virksomhetsstyringssystem.
 • Arbeide videre med heltidskultur.
 • Evaluere og evt. justere organiseringen i tråd med endrede behov i kommunen.

Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar

 • Vi skal gjennomføre ny 10-faktor undersøkelse og arbeide med tiltak for å bygge felles kultur i organisasjonen.
 • Vi skal arbeide for å redusere sykefraværet. Vi skal ha på plass et rapporteringssystem på ledernivå, og det settes i verk tiltak i de enheter som har sykefravær over måltall for enheten.
 • Vi skal gjennomføre lederopplæring av enhetsledergruppen og definere lederopplæring på mellomledernivå.
 • Vi skal ta i bruk Smart-teknologi og fortsette digitaliseringen for å effektivisere og få en mer spennende arbeidsdag.
 • Vi skal arbeide tverrfaglig i overordnede prosjekt, hensikten er å oppnå bedre tjenester, kjenne hverandre fagområder og utfordre dagnes arbeidsmetodikk.

Bærekraftsfylket

Molde kommune har, sammen med Ålesund og Kristiansund kommuner, en sentral rolle i arbeidet med faglig utvikling og samordning i hele fylket i prosjektet Bærekraftfylket Møre og Romsdal. Prosjektet er initiert av fylkeskommunen som en del av «Møre og Romsdal 2025», et program der offentlig sektor samarbeider for å styrke regionen. Målet med Bærekraftfylket er at satsingen skal bidra til et koordinert og metodisk krafttak for å nå FNs bærekraftmål innen 2030.


Kommuneplanens samfunnsdel 2021–2031 for Molde kommune ble vedtatt i juni 2021. Kommuneplanen har fem ambisiøse og langsiktige utviklingsmål, tre for utvikling av Molde samfunnet og to for utvikling av Molde kommune som organisasjon. Utviklingsmålene skal bidra til at Molde kommune oppfyller både nasjonale forventinger og FNs bærekraftmål.

Smart Molde er et operativt program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige setter vi rammene for arbeidet framover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

I 2023 vil pågående prosjekter innen smart vann, datadreven innovasjon, mobilitet videreføres og videreutvikles. Vi vil også videreføre bruk av traineer som ressurs i kommunens utviklingsarbeid. Vi vil ha økt fokus på sirkulære verdikjeder, og videreutvikle Innbyggerlabben «Innom» til en samhandlingsarena.

Vis undermeny