Vedtak

Kommunestyrets vedtak PS 99/22

1

Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett, inklusiv klimabudsjett, for 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026.

Driftsbudsjettet:

 • Sentraladministrasjonen; Bildeling utsettes; -250’ i 2023 og 2024
 • Sentraladministrasjonen; omstilling i organisasjonen nedtrekk 2 mill 2023
 • Sentraladministrasjonen; ytterligere effektivisering, 1 mill 2023 og videre i økonomiplanen
 • Teknisk, plan og miljø; økte gebyrinntekter og effektivisering, 1+1 mill i 2023 og videre i perioden
 • Teknisk, plan og miljø; reduksjon områdeplan Lundavang, -0,5 mill i 2023 og -1 mill 2024

Økt satsing OKV:

 • 2023: + 5.750’; herav Grunnskole 4.000’ Barnehage 1.750’
 • 2024: + 4.250’, herav Grunnskole 4.000’ Barnehage 250’
 • 2025 og 2026: + 3.000’ på Grunnskole

Grunnleggende norsk:

 • 2023-2026: økt ramme 5.190’ Inndekning Integreringstilskudd

Investeringsbudsjettet:

20232024202520262027
Bjørsito, opprustning+5.000’+6.100’-11.600’
Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehage+5.000’
Akslakleiva boligområde Midsund+2.000’+10.000’
Lubbenes garderobebygg, samarbeid MFK *+10.000’+5.000’+5.000’-21.200’
Trekk Sjøfronten 2, badebrygge-1.250’
Idrettens Hus, trafikkløsning-4.000’
Uteområde Hjelpemiddelforvaltning Bergmo-1.500’
Rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger-5.250’-11.100’


Anskaffelse kommunale boliger, kr 10 000 000 NOK, beholdes. Finansieres ved økt låneopptak.

Gang- og sykkelveg Lensmannsbrekka beholdes i budsjettet. 5.0 mill. kr. dekkes av økt låneopptak.

* Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes:

 • Garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar
 • Klubbhusdelen er Molde FKs ansvar
 • Samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering2

Driftsbudsjettet vedtas på rammenivå. Det vedtas en budsjettramme for hver sektor og for en samlet sentraladministrasjon. Det vedtas også egne rammer for eller overføring til Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF, Molde kirkelige fellesråd, interkommunale selskaper og andre selskaper.

Investeringsbudsjettet vedtas med bruttoramme per prosjekt.

3

Molde kommune tar opp lån på 420,4 mill. kroner til finansiering av budsjetterte investeringer i 2023. Bruken fordeler seg slik:

 • Molde kommune: 131,7 mill. kroner
 • Molde eiendom KF – formålsbygg: 191,0 mill. kroner
 • Molde eiendom KF – utleieboliger: 7,5 mill. kroner
 • Molde vann og avløp KF: 90,2 mill. kroner

Kommunedirektøren får fullmakt til å korrigere rammene for låneopptak som en følge av budsjettendringene under punkt 1.

4

I tillegg til låneopptak i pkt. 3, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

5

Molde kommune tar opp inntil 500,0 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank. Innenfor denne rammen må kommunedirektøren påse at kommunen har tilstrekkelig likviditet gjennom budsjettåret.

6

Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst (3,7 prosent). Prisene justeres også for vesentlig høyere prisvekst i 2022 enn det som lå til grunn i budsjett 2022. Samlet regulering i 2023 utgjør 6,0 prosent.

7

Ordførerens godtgjørelse for 2023 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 prosent av ordførerens godtgjørelse.

Verbalforslag

 1. Kommunestyret er ikke fornøyd med fremdriften i saken om full reell barnehagedekning (sak 95/21 av 18.11.2021) og sak om ny barnehage på Bergmo (sak 57/22 av 16.06.2022). I sak 57/22 vedtok kommunestyret oppstart av barnehage på kommunal tomt på Bergmo og ba kommunedirektøren starte arbeidet med anbudsprosess med utlegging så snart som mulig etter sommeren 2022. Kommunestyret ber om at reguleringen startes umiddelbart. Reguleringsarbeidet trenger ikke avvente en mulig plan for kapasitet og barnehagestruktur med forventet ferdigstillelse i løpet av 1. halvår 2023.
 2. Videre rammereduksjoner må baseres på analyser av behovskorrigerte kostnader i Molde i forhold til landet og kommunegruppe 10.
 3. Kollektivkortordningen for studenter HiM videreføres fra 2024 og ut økonomiplanperioden. Inndekket gjennom økt innbyggertilskudd.
 4. Kommuneplanens arealdel igangsettes i løpet av 2022.
 5. Avsetning til fond Marin og maritim sektor, 2 mill årlig, finansieres ved bruk av andel overført fra Havbruksfondet.
 6. Anskaffelse av utleieboliger stanses inntil videre som en følge av forslaget i fremlegget til Statsbudsjettet om bortfall av tilskudd fra Husbanken.
 7. Kommunestyret viser til sak om oppfølging av politiske vedtak i Sak. PS-79/22. Kommunestyret 20.10.2022.Det vises spesielt til tidligere behandling av sak om Gang- sykkelveg langs FV 62 Hargot - Jevika.

  I samsvar med kommunedirektørens kommentarer i sak PS -79/22 ber kommunestyret om at saken snarlig blir fulgt opp i kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune med tanke på realisering etter de føringer og løsninger som foreligger fra tidligere Nesset kommune, behandling i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, og foreliggende planer for utbedring/ny Høvik bru på gang- sykkelveg parsellen.

  Det legges frem en egen sak med økonomiske konsekvenser etter avklaringer med fylkeskommunen.

Oversendelsesforslag

 1. Molde kommunestyre anmoder hovedutvalg OKV om å finne dekning for kostnadene til drift av Midsund frivilligsentral - 330.000 kroner- innenfor OKV sin vedtatte ramme.
 2. Kommunestyret ber om at hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd i sin fordeling av tildelt økonomisk ramme gjennomgår og vurderer å styrke innkjøp av lærebøker i Moldeskolene på kort og lengre sikt.
 3. Budsjettpostene «Kleive omsorgssenter - inventar spisestue», 200 000 og «Skåla: møbler til dagsenter», 200 000 anmodes tas inn i budsjettet for 2023.
Vis undermeny