Sentraladministrasjonen

Status

Sentraladministrasjonen består av fire avdelinger:

  • administrasjonsavdelingen
  • analyse- og utviklingsavdelingen
  • personal- og organisasjonsavdelingen
  • økonomiavdelingen

Sentraladministrasjonen representerer stab- og støttefunksjoner internt i organisasjonen og eksternt mot innbyggere i kommunen. De aller fleste har mulighet til å velge arbeidssted i Molde sentrum, Midsund, Eidsvåg eller en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse. Det er lagt vekt på å ha system som tilrettelegger for digital samhandling.

Administrasjonsavdelingen rommer den øverste administrative ledelse med kommunedirektør og assisterende kommunedirektør, samt beredskap. I tillegg ligger politisk sekretariat, kommunikasjon og service, dokument og arkiv samt ROR-innkjøp under administrasjonsavdelingen. Analyse- og utviklingsavdelingen ble etablert i forbindelse med ny kommune og har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til samfunnsplanlegging, analyser, digitalisering og prosjekt- og prosessledelse. I tillegg er det overordnede arbeidet knyttet til bærekraft og klima lagt til avdelingen. Molde kommune har fått prosjektmidler fra byen som regional motor (BRM) til drift av innbyggerlab. Innbyggerlaben i Molde sentrum åpnet medio 2022. Den skal være et sted for medvirkning og samskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten, og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Arbeidet med å bygge ny kommune vil fortsette i kommende periode. Vi må omstille oss i takt med at samfunnet rundt oss endrer seg og kommunedirektøren vurderer fortløpende om administrasjonen har den riktige organiseringen.

Plan og strategier

Ett av utviklingsmålene i gjeldende samfunnsplan er å ha en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon. Dette budsjettet og økonomiplanen viser at vi må endre tjenesteproduksjonen, vi må redusere ressursbruken og vi må snu alle steiner for å bli økonomisk bærekraftige. Det blir et viktig arbeid for sentraladministrasjonen i 2023, ikke minst å få synliggjort valg og muligheter for å bli økonomisk bærekraftige. Dette skal gjøres i tett samarbeid med sektorene. Bærekraftig økonomi er nødvendig for å kunne ha en stabil, god og bærekraftig tjenesteproduksjon som ivaretar innbyggernes behov over tid. Det er en grunnpilar for å kunne få til utvikling og er således viktig for at vi skal kunne nå de andre målene vi har satt oss.

Sentraladministrasjonen har også ansvar for utarbeiding av plan for samskaping og tjenesteutvikling. Målet er en helhetlig plan for hvordan Molde kommune skal jobbe med utvikling og hvordan vi skal involvere sivilsamfunnet i dette arbeidet.

Det jobbes nå med utforming av næringsplan for Molde kommune. Denne blir viktig med tanke på utviklingsmålet om at Molde er et attraktivt samfunn i vekst og skal være Norges mest næringsvennlige kommune. I 2023 skal det gjennomføres lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar, i henhold til tiltak i strategisk kompetanseplan. Ledelse i økonomisk vanskelige tider vil være et viktig element i dette lederutviklingsprogrammet.

Driftsbudsjett

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Opprinnelig ramme 2022 98 106 98 106 98 106 98 106 98 106
Tekniske justeringer 2 249 6 002 6 002 6 002 6 002
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet -71 -204 -282 -282 -282
Redusert arbeidsgiveravgift Midsund fra 2022 -71 -71 -71 -71 -71
Synstolking - krav fra 2023 78
Universell utforming av IKT-løsninger 2022 engangskostnader -211 -211 -211 -211
Egne prioriteringer 500 -674 -3 000 -1 774 -3 684
Insentivordning for tilflyttede studenter (PS-41/22) 400 1 000
Kommune- og fylkestings og stortingsvalg 1 326 1 226 0
Midler til omstilling i organisasjonen * -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Prosjekt lukking av dokumentarkiv avsluttes -684
Støtte Ukraina (FSK-33/22) 100
Rammetrekk ** -1 700 -4 800 -5 000 -4 600
100 784 101 530 96 026 97 052 95 542

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

  • bildeling utsettes med 0,25 mill. kroner i 2023 og 2024
  • * trekke ut omstillingsmidlene med 2,0 mill. kroner 2023
  • ** ytterligere effektivisering på sentraladministrasjonen med 1,0 mill. kroner 2023 og videre i økonomiplanen

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

I revidert statsbudsjett 2022 ble endring av arbeidsgiveravgiften for tidligere Midsund kommune endret. Ny arbeidsgiveravgift er på 10,6 prosent og utgjør for sentraladministrasjonen 71 000 kroner. Økt arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over 750 000 kroner vil bli et mye større beløp. Dette er ikke kompensert i budsjettrammen.

Fra 2023 må kommunene etterleve krav til synstolkning. Molde kommune får 78 000 kroner til teknisk tilrettelegging for synstolking og omlegging av nettløsninger for å etterleve krav til synstolkning av forhåndspublisert videoinnhold.

Egne prioriteringer

Det legges inn en styrking i 2023 og 2024 til å innføre bildelingsordning i kommunen. Etter modell fra blant annet Ålesund kommune, er det tenkt å inngå en avtale med ekstern aktør om å tilby kommunen tilgang til biler på dagtid og utleie til innbyggere på kveldstid. Kommunen må garantere for et minstebeløp, og dette fører til en ekstra utgift i oppstartsfasen. Fra 2025 forventes det at kommunens utgifter dekkes av tilsvarende reduksjon i leasingbiler. Dette tiltaket vil også kunne ha en positiv klimaeffekt.

I sak PS-41/22 vedtok kommunestyret innføring av ordning der studenter med folkeregistrert adresse utenfor Molde-regionen, kan få gratis kollektivreiser i Møre og Romsdal dersom de melder flytting til Molde kommune. Det er lagt inn et anslag på 200 studenter som vil melde flytting. Dette antallet har vi oppnådd høsten 2022. Tidlig oktober 2022 hadde 220 studenter meldt flytting og søkt om kollektivkort. Ordningen skulle vært et forsøk på ett år og skal evalueres høsten 2023. Det er ikke lagt inn videreføring i 2024 og utover i økonomiplanen.

Det er valg hvert andre år, som kommunene gjennomfører. Dette medfører ekstra utgifter og budsjett og økonomiplan justeres i tråd med dette.

I budsjett 2022 ble det lagt inn 3,0 mill. kroner til omstilling i organisasjonen. Dette skulle brukes i hele organisasjonen, men var lagt i en samlet pott hos sentraladministrasjonen. Potten blir ikke brukt opp i 2022, og 2,0 mill. kroner blir videreført i 2023. I 2024 er potten fjernet

Også sentraladministrasjonen får rammetrekk. Det vil føre til reduksjon i antall årsverk. Sentraladministrasjonen har redusert med ett årsverk i 2022. Det samme vil skje i 2023. Det vil også være behov for ytterligere reduksjoner ut i økonomiplanperioden.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Administrasjonsavdelingen 0 0
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 0 0
Analyse- og utviklingsavdelingen 9 000 3 000 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 2 500 2 500 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
Rammebevilgning – klimatiltak 6 000 6 000
BRM – fremtidens mobilitet 1 000 500 500
Totalsum 9 000 3 000 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2023 skal midlene blant annet brukes til å fullføre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner, der i hovedsak administrasjonsbygg og kultur- og idrettsbygg gjenstår. Investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt som krever nye digitale løsninger, ligger også inne. Grunnet kommunens økonomi er posten redusert noe sammenlignet med 2022.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Rammebevilgning – klimatiltak

Basisorganisasjonen vil i tett samarbeid med Molde eiendom KF utrede og teste etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg med høyt energiforbruk. Foreløpige analyser viser at Træffhuset kan være et svært egne bygg. Tiltaket vil bli videre utredet før gjennomføring, både med hensyn til effekt det vi ha økonomisk, for klimagassutslipp og i beredskapsøyemed.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 6 mill. kroner.

Fremtidens mobilitet – Byen som regional motor (BRM)

Molde kommune har fra 2015 fått tilskudd til ulike prosjekt knyttet til mobilitet gjennom programmet Byen som regional motor (BRM). Vi har nå søkt Møre og Romsdal fylkeskommunen om å få vurdere flere av disse prosjektene samlet; prosjektering og tiltak for å bedre mobiliteten i «det gylne triangel» mellom Molde sentrum, Molde idrettspark og kjøpesentra, informasjonsformidling og parkering i Molde sentrum, og kalt det nye prosjektet «fremtidens mobilitet»

Kommunen har hatt egenandelen til flere prosjekter knyttet til BRM i investeringsbudsjettet. I årets budsjett og økonomiplan er investeringsrammene sterkt redusert, slått sammen og flyttet til analyse- og utviklingsavdelingen.

Totalrammen i prosjektene er redusert fra 6,3 mill. kroner, til 1,0 mill. kroner.

Vis undermeny