Investeringsbudsjettet

Forutsetninger og konsekvenser

Utvikling netto lånegjeld

Hele 1 000

Utvikling netto lånegjeld

2023 2024 2025 2026
IB netto lånegjeld 3 884 613 4 062 087 4 049 858 3 970 313
Låneopptak 337 601 158 987 93 219 111 220
Avdrag -160 127 -171 216 -172 763 -177 715
UB netto lånegjeld 4 062 087 4 049 858 3 970 313 3 903 818
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Som tabellen over viser øker avdragene i perioden, mens låneopptaket blir redusert. Salg av bolig og næringstomter utgjør en vesentlig del av finansieringen på investering. I 2023 budsjetteres det med salg og tilskudd på til sammen 136,8 mill. kroner. I dette ligger det også en risiko, dersom kommunen får solgt færre tomter enn forutsatt vil kommunen måtte ta opp mer i lån for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.

Av de 330,2 mill. kroner i låneopptak i 2023 er 236 mill. budsjettert på fem store prosjekter: Årølia skole, Helseplattformen, Sjøfronten 2, Lillekollen barnehage og boligfelt Kringstad. Av disse er det bare boligfelt på Kringstad som starter opp i 2022, de andre avsluttes.

Finansutgifter

De fleste investeringer kommunen gjennomfører, finansieres i stor grad med låneopptak. Lånene må betales tilbake med renter, og belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsnivået de siste årene, kombinert med et økende rentenivå fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig.

Molde kommune tar også opp lån til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF, og låner ut videre til disse foretakene. Renter og avdrag i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene, mens renter og avdrag knyttet til utleieboliger i all hovedsak blir finansiert av husleieinntekter. Det Molde kommune må dekkes i sitt budsjett er derfor renter og avdrag i Molde kommune, og formålsdelen i Molde eiendom KF. Renter og avdrag i formålsdelen i Molde eiendom KF, kommer fram i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

Hele 1 000

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Renteutgifter i Molde kommune 84 397 170 325 177 162 175 981 171 835
Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer -30 212 -42 105 -43 997 -46 127 -48 292
Renteutgifter dekt av mottakere av startlån -5 690 -14 966 -16 295 -17 443 -18 400
Andre renteinntekter -4 600 -3 680 -3 610 -3 530 -3 440
Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter 43 895 109 574 113 260 108 881 101 703
Avdrag Molde kommune 53 824 57 120 62 067 61 590 64 225
Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) 82 224 86 850 92 960 94 760 96 784
Sum avdrag 136 048 143 970 155 027 156 350 161 009
Sum belastning finansutgifter i Molde kommune 179 943 253 544 268 287 265 231 262 712
Årlig endring 73 601 14 743 -3 056 -2 519
Akkumulert endring 73 601 88 344 85 288 82 769

Som tabellen over viser så er det en stor økning i renter og avdragsutgifter i budsjett og økonomiplanen; fra 2022 til 2023 øker finansutgiftene fra 179,9 mill. kroner til 253,5 mill. kroner. En økning på 73,6 mill. kroner på ett år. Av dette skyldes 65,6 mill. kroner økte renteutgifter, som har sammenheng med at renten øker fra 1,85 prosent i revidert budsjett 2022 til 3,48 prosent i 2023. Til sammenligning var renten i 2021 på 1,03 prosent.

Økning i utgifter til renter og avdrag er hovedforklaringen til at det ligger store rammetrekk på sektorene utover i økonomiplanen. Økte utgifter til renter og avdrag gjør at budsjettene på andre områder i kommunen må reduseres. Selv om kommunen greier å redusere lånegjelden, vil det ta flere år før utgifene til renter og avdrag avtar i så stort omfang at driftsrammene på sektorer og enheter igjen kan økes tilsvarende.

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter, så vil finansutgiftene kreve 6,9 prosent av disse i 2022. Dersom vi korrigerer for lønns- og prisvekst i perioden, vil finansutgiftene anslagsvis utgjøre 6,4 prosent av brutto driftsinntekter i 2026.

Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter

Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sektor oppvekst, kultur og velferd 3 900 700 1 475 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Kulturtjenesten 3 600 775 0
Kjøretøy kulturtjenesten 1 400 700 0 0
Nytt biblioteksystem 72018 450 450
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 1 250 1 250
Parkeringsplass Julneset 72019 1 700 1 200
Sandvolleyballbane Eidsvåg 600 775 0 775
Moldebadet 300 700 700 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Oppgraderinger Moldebadet 72015 Løpende 300 700 700 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Sektor helse og omsorg 89 400 30 000 40 000 60 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg 85 000 30 000 40 000 60 000
Helse- og mestringsteknologi 73011 12 000 1 000 0 0 0
Helseplattformen 82 000 82 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 73012 124 000 134 000 3 000 30 000 40 000 60 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 4 400 0
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 200 ingen ramme 0
Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss 1 200 1 200
Skåla: Møbler til dagsenter 200 ingen ramme 0
Utskifting senger omsorgssenter 73013 4 200 3 200
Sektor teknisk, plan og miljø 135 550 83 500 29 400 32 550 19 100 12 300 12 500 12 200
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø 103 100 67 600 10 900 27 050 13 400 6 500 6 500 5 500
Boligfelt Akslakleiva 74080 9 500 53 500 2 000 10 000 5 000 20 000 7 000
Boligfelt Elgsåslia 74038 89 700 300
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 28 000 33 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Kringstad 74037 159 000 35 000 44 000
Boligfelt Strandelia 74062 59 600 65 600 1 000 1 000 1 100 2 150 1 500 1 500 1 500 1 500
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 800 800 800 900 900 1 000 1 000 1 000
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600 1 800 1 800
Kulvert Sagbekken (Lillekollen) 74078 1 300 1 300
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 8 650 5 150 1 000 1 000 0
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
RIUA investeringer 74075 3 000 3 000
Sjøfronten 2 74010 189 000 187 750 43 750
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage 350 350
Årødalen Industriområde nord 74073 25 000 8 800 5 000
Årølivegen 25 000 ingen ramme 0 0 0
Samfunn og plan 2 000 0 0 0 0
BRM – Det gyldne triangel 74013 3 330 ingen ramme 0 0
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 5 000 ingen ramme 0 0 0 0
BRM – smart mobilitet 74063 3 000 ingen ramme 0 0
Flomforebygging 74064 2 000 2 000
Infrastruktur Bolsøya 74016 1 000 ingen ramme 0
Molde bydrift 30 450 15 900 18 500 5 500 5 700 5 800 6 000 6 700
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550 ingen ramme 0
Biler og maskiner 74022 Løpende 1 400 3 000
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 950 1 500
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 27 250 ingen ramme 0 0 0 0
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 ingen ramme 5 000 0
Kommunale veger 74027 Løpende 1 500 1 500 1 500 1 500 1 600 1 600 1 700 1 700
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 6 850 ingen ramme 0 0
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 1 000 0 1 000
Løftebukker verksted 300 300
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 3 000 3 000
Oppgradering bekkeinntak 74068 1 500 500
Raudsand bru 2 500 2 500
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 74079 6 100 5 600
Sentrumstiltak 74017 Løpende 500 600 600 600 600 700 700 700
Styringssystem gatelys 74031 16 000 4 000 4 000
Trafikksikring – Eikrem 74032 2 100 11 000 7 000 4 000
Veg- og gatelys 74034 Løpende 3 200 5 800 5 900 3 400 3 500 3 500 3 600 4 300
Andre områder 14 500 3 500 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
Administrasjonsavdelingen 0 0
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 0 0
Analyse- og utviklingsavdelingen 9 000 3 000 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
BRM - fremtidens mobilitet 1 000 500 500
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 2 500 2 500 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
Rammebevilgning – klimatiltak 6 000 6 000
Kirkelig fellesråd 5 500 500
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 54 300 4 000
Røvik kirke – fasaderenovering 78002 2 500 1 500 500
Fellesområdet 450 637 332 886 302 503 328 016 297 532 305 257 311 770 316 587
Avdrag konserninterne utlån 90302 Løpende 128 787 136 805 140 954 144 857 149 873 153 778 157 371 161 068
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600 13 000
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 100 100 100
Konserninterne utlån 90301 Løpende 295 550 172 762 137 930 159 640 123 840 127 660 130 280 131 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 14 500 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519
Totalsum 693 987 450 586 375 878 424 616 320 732 321 807 330 120 334 637
Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Opprinnelig 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Investeringer i varige driftsmidler 326 850 293 550 114 540 77 100 118 300
Sum investeringsutgifter 326 850 293 550 114 540 77 100 118 300
Kompensasjon for merverdiavgift 58 360 48 850 13 678 9 170 17 660
Tilskudd fra andre 43 800 15 500 20 600 5 000 16 000
Salg av varige driftsmidler 15 000 23 850 7 500 15 000 15 000
Bruk av lån formålsbygg 227 965 203 100 68 862 32 930 54 640
Bruk av lån utleieboliger -18 275 2 250 3 900 15 000 15 000
Sum investeringsinntekter 326 850 293 550 114 540 77 100 118 300
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter

Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sektor oppvekst, kultur og velferd 175 000 23 940 16 000 59 400 0
Barnehage 50 750 12 100 0
Lillekollen – ny barnehage 20012 84 000 38 250
Oppgradering Bjørsito 17 100 5 000 12 100 0
Oppgradering Bjørsito - tiltak infrastruktur 500 500
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager 5 000 5 000
Solcellepanel – Lillekollen barnehage 2 000 2 000
Skole 104 800 6 840 11 000 59 400
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom 16 000 17 900 1 000 16 900
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal 53 000 300 700 10 000 42 000
Midsund skule 30026 170 800 500
Ny skole Årølia 30021 235 500 244 540 104 000 6 000
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 30032 500 140
Vågsetra skole - erstatte paviljongen 500 500
Kulturtjenesten 19 450 5 000 5 000 0
Idrettens hus 50301 183 000 4 000
Idrettens hus - trafikkløsninger 50313 5 000 1 000 0
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning 50304 45 300 5 250
Molde KGB Lubbenes – garderobebygg 50309 15 200 19 800 10 000 5 000 5 000 0
Uteområde Molde idrettspark 200
Sektor helse og omsorg 31 700 3 000 3 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 14 000 3 000 3 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 40022 6 000 8 500 5 000
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 40021 147 600 500
Pasientvarslingsanlegg 9 000 3 000 3 000 3 000
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 40008 7 000 500
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 40018 103 000 5 000
Helsetjenester 16 700
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 40004 46 500 15 700
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 1 500 1 000
Bo- og habiliteringstjenester 1 000
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 1 000 1 000
Andre områder 86 850 87 600 58 100 58 900 59 800 60 700 61 600 62 500
Andre områder 52 100 36 700 28 100 28 900 29 800 30 700 31 600 32 500
Tilfluktsrom – oppgradering 10005 2 900 2 000 700
Antonbua 10806 1 000 700
Areal teknisk Midsund 60006 3 000 2 900
Feiing – påbygg (NORBR) 60005 1 500 26 500 15 000 10 000
Ladeinfrastruktur for elbil 10807 5 000 3 500
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) 60001 36 600 2 000
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg 11000 Løpende 25 000 26 000 28 100 28 900 29 800 30 700 31 600 32 500
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 10050 6 800 1 000
Utleieboliger 34 750 50 900 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering 200 ingen ramme 0
Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger * 87000 Løpende 24 750 18 900 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Vistdal bofellesskap 42 000 10 000 32 000
Totalsum 293 550 114 540 77 100 118 300 59 800 60 700 61 600 62 500

For kommentarer om investeringer knyttet til sentraladministrasjon og de tre sektoren, se sektorsidene.

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

* reduksjon i rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger -5,25 mill. kroner i 2023 og -11,1 mill. kroner i 2024.

Andre bygg

Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt, jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2. Bevilgningen er på 25 mill. kroner i 2023 og er økende i økonomiplanperioden.

Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan med bakgrunn i både byggtekniske forhold, og behov for tilpasninger for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene. Det praktiseres en øvre kostnadsramme på 5 mill. kroner for prosjekt som skal dekkes av denne bevilgningen.

Feiing – påbygg (NORBR)

Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Prosjektet skal nå ut på anbud, og det er lagt til grunn en forventet totalramme for prosjektet på 26,5 mill. kroner inkl. planleggingsmidlene. Arealer fra tidligere konsepter er redusert betraktelig gjennom en konstruktiv brukermedvirkningsprosess. Tentativ fremdriftsplan legger opp til anbudskonkurranse og politisk behandling primo 2023. Utførelse 2023-2024 og innflytting i løpet av 2024.

Finans- og driftskostnader som følge av investeringen vil bli dekt over selvkostområdet til feiing, og vil derfor ikke belaste kommunens økonomi.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 1,5 mill. kroner til 26,5 mill. kroner.

Ladeinfrastruktur for elbil

For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten er derfor prioritert. Det er samtidig en forutsetning at det legges til rette for at noen tjenestebiler kan inngå i en bildelingsordning for innbyggerne deler av døgnet/uken. Tiltaket inngår også i klimabudsjettet, og har fått støtte fra Miljødirektoratet.

Basisorganisasjonen har kartlagt behovet for ladekapasitet i tilknytning til formålsbyggene innen helse- og omsorg i 2022, samt status for bilparken og planer for utskifting. Tilgangen på elbiler i markedet er begrenset som følge av pandemien, og Molde kommune har derfor fått anledning til å forlenge eksisterende leasingavtaler noe. Konkurranse på ladeinfrastruktur vil blir lyst ut innen utgangen av 2022.

Molde eiendom KF vil få ansvar for å gjennomføre nødvendige investeringer i selve ladeinfrastrukturen. I totalrammen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig investeringskostnad på mellom 25 000─30 000 kroner per ladepunkt.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)

Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og ble tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2023. I 2021 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg, og i 2022 var det planer om utvendige fasadeoppgraderinger. Dette arbeidet er noe forsinket, men vil bli gjennomført i 2023.

I juni 2022, sak PS-55/22 Budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å bevilge 1,3 mill. kroner til innvendig ombygging og tilpasninger, slik at samlet bevilget ble økt til 6,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,8 mill. kroner.

Areal teknisk Midsund (NORBR)

Dette prosjektet var tidligere omtalt som Brannstasjon Midsund. Brannstasjonen/garasjene er del av et sambruksbygg som deles med Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.

Ny tankbil som var ment for utplassering ved stasjonen på Midsund er foreløpig flyttet til Eidsvåg, og planene nå tilsier at den nye tankbilen ikke blir plassert i Midsund før i 2024.

NORBR IKS melder om utfordringer ved brannstasjonen både rundt sambruk med andre kommunale enheter og knyttet til dokumenterte avvik rundt Arbeidstilsynets arbeidsmiljøfaktorer, eksempelvis ren og skitten sone.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

Tilfluktsrom – oppgradering

Oppgradering av tilfluktsrom er påbegynt, og arbeidet vil bli gjennomført i 2023 og 2024. Bevilgningen er overfør fra Molde kommune til Molde eiendom KF.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,9 mill. kroner.

Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)

Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og ble tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2023. I 2021 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg, og i 2022 var det planer om utvendige fasadeoppgraderinger. Dette arbeidet er noe forsinket, men vil bli gjennomført i 2023.

I juni 2022, sak PS-55/22 Budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å bevilge 1,3 mill. kroner til innvendig ombygging og tilpasninger, slik at samlet bevilget ble økt til 6,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,8 mill. kroner.

Antonbua

Antonbua er ferdig rehabilitert utvendig, og uteområdet ble ferdigstilt i 2022.

Romsdalsmuseet og Molde kommune har inngått en avtale om at museet kan lagre bevaringsverdige objekt fra Opstadbrygga i Antonbua. Romsdalsmuseet har en intensjon om å ta bygget i bruk til formidlingsformål på sikt.

Det var bevilget 1 mill. kroner til innvendige tiltak i Antonbua i tidligere Midsund kommune, noe som ble videreført i investeringsbudsjettet både i 2020 og 2021. Ubrukt bevilgning på 0,7 mill. kroner videreføres i 2023. Tiltakene vil bli gjennomført i tett samarbeid med Romsdalsmuseet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.


Andre områder

Utleieboliger

Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: reduksjon i rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger -5,25 mill. kroner i 2023 og -11,1 mill. kroner i 2024.

Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 700 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger samt oppgradere og renovere eksisterende boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF har fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig. Det er ligger til grunn at 22,5 mill. kroner finansieres av salg av eiendom samt tilskudd i 2023. Beløpet reduseres til 15 mill. kroner fra 2024 og resten av økonomiplanperioden.

Vistdal bofellesskap

I mars 2022, sak PS-17/22, vedtok Molde kommunestyre en foreløpig investeringsramme for prosjektet. Kommunestyret gjorde slikt vedtak:

«Molde kommunestyre vedtar en foreløpig investeringsramme på 42 mill. kroner til Vistdal bofellesskap. Endelig kostnadsramme for prosjektet behandles etter anbudsinnhenting.

Molde kommunestyre forutsetter at Husbanken gir investeringstilskudd til prosjektet i størrelsesorden 12,5 mill. kroner i henhold til ordningen Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Bevilgning til finansiering av prosjektet i 2022 og videre i økonomiplanperioden innarbeides i revidert investeringsbudsjett og budsjett- og økonomiplan 2023-2026».

Planlegging av prosjektet pågår, og det vil bli lagt frem ny sak etter at nye utfordringer knyttet til realisering av prosjektet er avklart, blant annet knyttet til krav om utrykningstid for brannvesenet ved lokalisering av omsorgsboliger.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 42 mill. kroner.


Investeringer i Molde vann og avløp KF

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

Hele 1 000

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026
Investeringer
RB – Vannforsyning 4007 Løpende 49 300 50 000 40 000 40 000
RB – Avløp 4008 Løpende 40 900 50 000 50 000 50 000
Sum investeringer i varige driftsmidler 90 200 100 000 90 000 90 000
Finansiering
Bruk av lån 90 200 100 000 90 000 90 000
Sum investeringsinntekter 90 200 100 000 90 000 90 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.

RB – Avløp

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.

Investeringer i Molde kirkelige fellesråd
Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026
Investeringer
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 54 300 4 000
Røvik kirke – fasaderenovering 78002 2 500 1 500 500
Totale investeringer 5 500 500
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskapet) 5 500 500
Sum finansiering 5 500 500
Balansering 0 0

Gravplassutvidelse Røbekk

Det meste av arbeidet blir gjennomført i 2022, men det gjenstår noe mindre arbeid som vil sluttføres i 2023. Totalrammen i prosjektet er uendret på 54,3 mill. kroner.

Røvik kirke – fasaderenovering

Det er utfordringer med råteskader på Røvik kirke. Det er nødvendig å gjøre rehabilitering av fasader og vinduer, samt skifte panel og hjørnestolper i tårnet. Prosjektet er påbegynt i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

Oppvekst, kultur og velferd

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 1 838 560 895 800 800 880 920 880
Oppgraderinger Moldebadet 240 560 560 800 800 880 920 880
Kjøretøy kulturtjenesten 560 0 0
Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning 500
Nytt biblioteksystem 360
Sandvolleyballbane Eidsvåg 0 335
Parkeringsplass Julneset 178
Molde eiendom KF 132 910 6 302 8 050 31 520 -5 000 -1 900
Ny skole Årølia 83 200 800
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal 240 560 8 000 22 600
Lillekollen – ny barnehage 30 600
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 8 500 4 250 4 250 0
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom 800 13 520
Oppgradering Bjørsito 4 000 9 680 0
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager 4 000
Idrettens hus – trafikkløsninger 0
Solcellepanel – Lillekollen barnehage 1 600
Vågsetra skole – erstatte paviljongen 400
Midsund skule 400
Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur 400
Uteområde Molde idrettspark 160
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 112
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning 1 410 -4 100
Idrettens hus -1 600 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 900
Totalsum 134 748 6 862 8 945 32 320 -4 200 -1 020 920 880
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Helse og omsorg

Hele 1 000

Helse og omsorg

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 71 520 24 000 32 000 48 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 2 400 24 000 32 000 48 000
Helseplattformen 65 600
Utskifting senger omsorgssenter 2 560
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 960
Skåla: Møbler til dagsenter 0
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 0
Helse- og mestringsteknologi 0 0 0
Molde eiendom KF 25 360 2 400 2 400
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 12 560
Pasientvarslingsanlegg 2 400 2 400 2 400
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 4 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 4 000
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 800
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 800
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 400
Totalsum 96 880 26 400 34 400 48 000
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Teknisk, plan og miljø

Hele 1000

Teknisk, plan og miljø

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 39 472 53 060 4 852 -15 458 -21 140 -39 060 -23 900 -10 840
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
Sjøfronten 2 28 200
Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Boligfelt Strandelia 840 840 1 052 1 942 1 500 1 500 1 500 1 500
Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 900 900 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Hungnesmarka øst 800 800 800 800 800 800 800 800
RIUA investeringer 2 400
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 800 800 0
Gruset gangveg Kringstad 0 1 440
Kulvert Sagbekken (Lillekollen) 1 040
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage 350
Årølivegen 0 0 0
Boligfelt Akslakleiva 1 600 8 000 4 000 16 000 600 -15 000 -10 000 -6 500
Årødalen industriområde -3 000
Boligfelt Nesbø -1 500 -1 500 -1 000
Årødalen Industriområde nord 7 040 4 000 -5 000 -7 500 -7 500 -5 000
Skjeivk indsutriområde -5 600 -5 600 -6 100
Boligfelt Elgsåslia -29 748 0
Boligfelt Kringstad 27 360 36 960 0 -30 000 -25 000 -25 000 -20 000 -15 000
Boligfelt Hasleliåsen -20 000 -10 000 -7 500 -5 000 0 -5 000 -5 000
Samfunn og plan
Flomforebygging 620
BRM – Det gyldne triangel 0 0
Infrastruktur Bolsøya 0
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 0 0 0 0
BRM – smart mobilitet 0 0
Molde bydrift
Veg- og gatelys 2 560 4 640 4 720 2 720 2 800 2 800 2 880 3 440
Kommunale veger 1 200 1 200 1 200 1 200 1 280 1 280 1 360 1 360
Trafikksikring – Eikrem 5 600 3 200
Styringssystem gatelys 4 000 4 000
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 4 480
Sentrumstiltak 400 480 480 480 480 560 560 560
Biler og maskiner 1 120 2 400
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 3 000
Raudsand bru 2 000
Biler og maskiner – park 470 1 200
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 0 800
Oppgradering bekkeinntak 400
Løftebukker verksted 240
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 0
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 4 000 0
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 0 0 0 0
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 0 0
Totalsum 39 472 53 060 4 852 -15 458 -21 140 -39 060 -23 900 -10 840

Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000

Fellesområdet - Molde kommune

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ROR-IKT – fellesinvesteringer 6 821 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419
totalsum 6 821 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419

Andre områder

Hele 1 000

Andre områder

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 12 600 2 800 2 000 2 440 2 480 2 520 3 760 3 800
IKT-investeringer Molde kommune 2 000 2 000 2 000 2 440 2 480 2 520 3 760 3 800
Rammebevilgning – klimatiltak 4 800
Gravplassutvidelse Røbekk 4 000
Røvik kirke – fasaderenovering 1 500 500
BRM – fremtidens mobilitet 300 300
Tilfluktsrom – oppgradering 0 0
Molde eiendom KF 47 080 64 060 37 480 38 120 38 840 39 560 40 280 41 000
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg 20 000 20 800 22 480 23 120 23 840 24 560 25 280 26 000
Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger 2 250 3 900 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Vistdal bofellesskap 9 000 28 800 0
Feiing – påbygg (NORBR) 15 000 10 000
Ladeinfrastruktur for elbil 2 800
Areal teknisk Midsund 2 320
Tilfluktsrom – oppgradering 1 600 560
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) 1 600
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 800
Antonbua 560
Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering 0
Salg av Bispegården (PS-33/22) -8 850
Totalsum 59 680 66 860 39 480 40 560 41 320 42 080 44 040 44 800
Vis undermeny