Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i Moldesamfunnet og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.

Klimabudsjettet er ikke et økonomisk budsjett. Tiltakene og virkemidlene som ligger i klimabudsjettet kan finansieres på forskjellige måter: drift, investering, statlige støtteordninger (som Klimasats), osv. Det er heller ikke alle tiltak som koster penger. Tiltakstabellene viser hvordan tiltakene foreslås finansiert. De økonomiske bevilgningene ligger i drift- og investeringsbudsjettene.

Klimabudsjettet for 2022 er kommunens første. Vi prioriterer derfor tiltak som bygger opp klimakompetansen i kommunen, tiltak som styrker kommunens kunnskapsgrunnlag og tiltak som i hovedsak kan gjennomføres innenfor sektorenes budsjettrammer. Selv om slik kompetanseheving ikke kan tallfestes i utslippsreduksjoner, danner det grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Det er derfor nødvendig for kommunens videre utslippsreduksjoner.

Klimagassutslipp deles ofte inn i to kategorier: Direkte klimagassutslipp skjer innenfor kommunens grenser, mens indirekte klimagassutslipp skjer utenfor kommunens grenser, men som et resultat av aktiviteten innenfor grensene (for eksempel kjøp av varer produsert andre steder). 70 prosent av kommunesamfunnets direkte utslipp kommer fra sektorene sjøfart, veitrafikk og annen mobil forbrenning. Kommunen har ikke per i dag en detaljert oversikt over kommunesamfunnets indirekte utslipp, men vet at disse er langt større enn de direkte utslippene. Klimabudsjettet inneholder derfor også tiltak rettet mot de indirekte utslippene.

Klimakrisens kostnader anslås å være betydelig høyere enn kostnadene knyttet til klimatiltak. Årets klimabudsjett er i hovedsak en oversikt over tiltak som finansieres av kommunens klimapott på 1,5 mill. kroner (drift) samt tiltak innenfor budsjettrammene. Skal kommunesamfunnet nå klimamålene våre (PS-56/21), må det bevilges langt mer enn dette til klimaarbeidet i årene framover.

Vi er langt fra å nå kommunens klimamål. Med en jevn nedgang fra 2019 mot målet om 60 prosent lavere klimagassutslipp i 2030 (i forhold til 2009), så vil klimagassutslippene i kommunen være redusert med 31 prosent i 2025 i forhold til 2009. Basert på allerede vedtatt politikk og klimabudsjettets kvantifiserte tiltak, anslår vi at utslippene vil være redusert med 11 prosent innen 2025. Hverken bygging av Møreaksen eller fellessykehuset for Helse Nordmøre og Romsdal er tatt med i beregningene, og faktiske reduksjoner kan derfor være lavere enn anslått.

Klimabudsjettet inngår i kommunens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål 17, «samarbeid for å nå målene», fremheves i kommuneplanens samfunnsdel og er styrende for klimabudsjettarbeidet. Flere av Smart Moldes prosjekter er derfor naturligvis fremhevet i tiltakstabellene. Vi håper også at kommunens nyopprettede oppgaveutvalg for klima og miljø (PS-68/21) kommer med forslag på klimatiltak som kan være aktuelle for framtidige klimabudsjetter.

Kommuneplanens samfunnsdel har hovedmål om å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Klimatiltak er ikke nødvendigvis gode naturmangfoldstiltak og det er spesielt arealendringer som truer naturmangfoldet i Norge. Vi forventer ikke at tiltakene og virkemidlene i årets klimabudsjett vil ha en nevneverdig negativ innvirkning på naturmangfoldet i kommunen.

Vi skal være en pådriver for at kommunesamfunnets klimagassutslipp reduseres med 60 prosent innen 2030. Skal kommunesamfunnet nå dette målet, må innbyggere, næringsliv, andre kommuner og forvaltningsnivåer samarbeide og legge inn en felles innsats. Det er spesielt viktig at staten følger opp nasjonale klimaambisjoner med ytterligere tiltak som muliggjør klimaomstilling på kommunalt nivå.

Klimabudsjettet for 2022 er utarbeidet administrativt, med innspill fra enheter på tvers av kommuneorganisasjonen. I framtidige klimabudsjetter håper vi å invitere til innspill fra eksterne aktører, som næringsliv og andre offentlige instanser, samt innbyggere.

Moldes klimamål

Molde kommunestyre vedtok 17. juni 2021 (PS-56/21) følgende klimamål for Molde kommune og Moldesamfunnet:

  • 2030: Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp er redusert med 60 prosent i forhold til 2009, inkludert null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen.
  • 2050: Moldesamfunnets direkte utslipp er redusert med minst 95 prosent i forhold til 2009.

Moldesamfunnets årlige direkte utslipp reduseres jevnt mot 2030 (ref. lineær interpolering).

Videre slutter Molde kommunestyre seg til følgende definisjon av «klimanøytralitet»: Balanse mellom klimafotavtrykket (direkte og indirekte utslipp) og opptak av klimagasser.

I tillegg til vedtatte utslippsmål ligger det et helhetlig mål i kommuneplanens samfunnsdel (PS 52/21) som sier at «Moldesamfunnet er klimanøytralt i 2050».

Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp

Moldesamfunnets direkte utslipp har ligget på et jevnt og høyt nivå siden 2009, med en økning på 4,6 prosent mellom 2009 og 2019 (se figur nedenfor, basert på Miljødirektoratets utslippsregnskap).

Direkte klimagassutslipp i Moldesamfunnet, 2009-2019

1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Ingen enkeltsektor dominerer Moldesamfunnets utslipp, men tre utslippssektorer sto for 70 prosent av utslippene i kommunen i 2019: sjøfart, veitrafikk og annen mobil forbrenning. Disse tre sektorene utgjorde 61 prosent av utslippene i 2009.

Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp i 2019 fordelt på utslippssektor

Sektoren «annen mobil forbrenning», som inkluderer dieseldrevne motorredskaper i bygge- og anleggssektoren, står for en stor del av økningen i Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp. Utslippene fra denne sektoren var 4 707,1 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 og 27 937,7 tonn CO2-ekvivalenter i 2019 – en økning på 493 prosent.

Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp fra annen mobil forbrenning

1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Klimagassutslippene fra sjøfart økte med 2,0 prosent mellom 2009 og 2019. Økningen var i hovedsak et resultat av økte klimagassutslipp fra passasjertrafikk. Klimagassutslippene fra veitrafikk falt med 12,5 prosent i samme tidsperiode. Nedgangen er i stor grad knyttet til den økende elektrifiseringen av landets personbilpark samt økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel.

Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp, 2009-2019

1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Klimatiltak

Klimabudsjettet inneholder flere tiltak. Hvert tiltak har ett eller flere virkemidler som skal bidra til å utløse tiltaket. Vi bruker følgende definisjoner:

  • Tiltak er en konkret aktivitet som iverksettes for å nå et mål om utslippsreduksjon. Tiltak er handlinger som bedrifter, husholdninger, eller statlige og kommunale virksomheter mv. kan gjennomføre for å redusere klimagassutslippene.
  • Virkemidler brukes som verktøy for å utløse ønskede tiltak. Det er verktøy som staten, fylkeskommunene og kommunene kan bruke, slik som for eksempel reguleringer, subsidier/tilskudd, påbud/forbud, prosjektgjennomføring, nettverk, avtaler og informasjon.

Tiltakene i klimabudsjettet er plassert i fire tabeller basert på kategorisering og om utslippsreduksjonen er kvantifisert eller ikke. Det er svært tid- og ressurskrevende å estimere utslippsreduksjoner. Tallene er usikre.

Direkte klimagassutslipp, kvantifisert

Tabellen inneholder kvantifiserte tiltak rettet mot direkte utslipp. Den viser klimagassreduksjonen som kan følge av tiltaket i henholdsvis 2022 og for perioden 2022-2025. Tabellen viser enheten med ansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet. «Utslippssektor» og «utslippskilde» viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte utslipp. Potensiell tiltakseffekt er i tonn CO2-ekvivalenter.

Utslippssektor- og kilde Nr. Tiltak og virkemidler Ansvarlig Potensiell tiltakseffekt 2022 (tonn CO2-ekv.) Potensiell tiltakseffekt 2022-2025 (tonn CO2-ekv.) Finansiering
Veitrafikk
Personbiler og varebiler 1 Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030 17 122
Klima- og miljødepartementet har varslet krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler fra 01.01.2022 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Molde kommune har vedtatt mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. Dette tiltaket innebærer i første omgang å sikre at alle nye personbiler og mindre varebiler som anskaffes av kommuneorganisasjonen er nullutslippskjøretøy. Størsteparten av kommunens leasing-kontrakter for fossilbiler rulleres i 2022 og 2023. Etablering av ladepunkt for elbil ved alle kommunale bygg er et viktig virkemiddel for å realisere tiltaket. Ved å gå over til en bildelingsordning, håper vi å effektivisere bruken av biler internt i kommuneorganisasjonen. Denne vil kunne brukes av befolkningen utenfor arbeidstid.
Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg Molde eiendom KF* Investering
Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske ROR-Innkjøp*, Alle enheter leasing - innenfor driftsramme kjøp - investeirng
Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur og innføring av bildelingsordning Analyse- og utviklingsavdelingen* Innenfor drftsramme
Personbiler og varebiler 2 Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet 36 36
Dette tiltaket omfatter et sett med virkemidler som i sum skal bidra til redusert fossilbilbruk, blant annet ved å øke sykkel- og gangeandelen i Moldesamfunnet. Utslippsberegningene er konservative og tar utgangspunkt i ladeinfrastrukturstøtten til bedrifter.
Pilot: støtteordning til ladeinfrastruktur i bedrifter Sektor for teknisk, plan, næring og miljø* Klimapotten
Styrking av BUAs utlån av elsykler / elkassesykler Kulturtjensten* Klimapotten
Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gang- og sykkelveier Samfunn og plan* Innenfor driftsramme
Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan Molde bydrift* Innenfor driftsramme
Nye gang- og sykkelveier (Lensmannsbrekka, Bjørnstjerne Bjørnsons vei) Molde bydrift* Investeringsmidler
I planverket, oppfølging og tydeliggjøring av § 10.5 i kommuneplanens arealdel (minst 6 % av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg har ladepunkt for elbiler) Samfunn og plan* Innenfor driftsramme
Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere Analyse- og utviklingsavdelingen* (delvis samme virkemiddel som under tiltak 1) Driftsbudsjettet
Busser 3 Overgang til elektriske bybusser 0 680
Klima- og miljødepartementet har varslet nullutslippskrav for offentlige anskaffelser av bybusser fra og med 2025 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Fylkeskommunen ser på mulighetene til å stille et nullutslippskrav ved utlysning av nytt anbud. Kontrakten som dekker Molde går ut 31.12.2024.
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 Møre og Romsdal fylkeskommune Ikke kommunalt
Annen mobil forbrenning
Dieseldrevne motorredskaper 4 Utslippsfri maskin- og utstyrspark 2 7
Tiltaket retter seg mot klimagassutslipp fra kommunens maskiner og utstyr. Molde bydrift må i årene framover erstatte en rekke verktøy og maskiner og ønsker å erstatte disse med elektriske versjoner. I hyppig brukte grøntareal, som sentrumsnære friområder og kirkegårder, kan støyen og eksosen fra fossildrevne redskap være plagsom. Den største effekten av å bytte ut fossildrevne verktøy og redskap med elektriske, i tillegg til utslippsreduksjonene, er et bedre lokalmiljø gjennom eliminering av ovennevnte problemer. Elektriske robotklippere forventes også å bidra til økt kvalitet på plen og spare arbeidstimer som kan brukes på andre oppgaver. Tiltaket er rettet mot kommunestyrets vedtatte mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030.
Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene Molde bydrift* Innenfor driftsramme og investering
Sjøfart
Passasjer 5 Redusere klimagassutslippene fra passasjerferger 7 661 10 820
Fylkeskommunen skal de neste årene elektrifisere flere ferger i kommunen. Tiltakseffekten er basert på overgangstakten.
Elektrisk overfart Molde – Vestnes, Sølsnes - Åfarnes Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens Vegvesen Ikke kommunalt
* Rapporteringsanvar

Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

Tabellen inneholder ikke-kvantifiserte tiltak rettet mot direkte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet. «Utslippssektor» og «utslippskilde» viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp.

Utslippssektor- og kilde Nr. Tiltak og virkemidler Ansvarlig Finansiering
Veitrafikk
Busser, personbiler 6 Økt kollektivsatsing
Tiltaket omfatter et virkemiddel innenfor kommunens ansvarsområde hvor kommunen skal bruke sitt ansvar som samfunnsutvikler til å videreutvikle kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med Møre og Romsdal Fylkeskommune og FRAM.
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM Samfunn og plan* Innenfor driftsramme
Personbiler 7 Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben
Tiltaket retter seg mot kommuneorganisasjonens transportutslipp og inneholder en rekke virkemidler som kan gjennomføres innenfor kommunens driftsrammer. Tiltaket forventes å ha en høy signaleffekt og gi legitimitet til kommunens klimaarbeid rettet mot eksterne aktører.
Utrede behovsbasert parkering Personal- og organisasjonsavdelingen* Innenfor driftsramme
Utrede hjemmekontor-policy Personal- og organisasjonsavdelingen* Innenfor driftsramme
Møtepolicy digitale-/ fysiske møter Personal- og organisasjonsavdelingen* Innenfor driftsramme
Teams-lenke i alle møteinnkallinger Analyse- og utviklingsavdelingen* Innenfor driftsramme
Reisepolicy tjenestereiser Personal- og organisasjonsavdelingen* Innenfor driftsramme
Annen mobil forbrenning
Dieseldrevne motorredskaper 8 Utslippsfrie byggeplasser i større kommunale bygge- og anleggsprosjekter
Tiltaket inneholder en utredning av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra og med 2025. Utredningen skal sikre en god og forutsigbar overgang for kommunens samarbeidspartnere samt etablere en endelig plan for gjennomføring av tiltaket. Tiltaket er rettet mot kommunestyrets vedtatte mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030.
Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 Molde Eiendom KF* Klimapotten, innenfor driftsramme
Diverse
9 Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanlegging.
Tiltaket omfatter virkemidler som forventes å gi store utslippsreduksjoner, men som er svært vanskelig å tallfeste. Regjeringens rapport «Klimakur 2030» trekker fram samfunns- og arealplanlegging som et av de viktigste virkemidlene kommunene har til rådighet i dag. Flere av virkemidlene omfatter kompetanseheving og forankring av klimatemaet i kommunens arbeid på området.
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen Samfunn og plan* Klimapotten, forutsetter klimasats-støtte
Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid Samfunn og plan* Klimapotten
Kompetanseheving (kurs og foredrag) Samfunn og plan* Klimapotten
Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy Samfunn og plan* Innenfor driftsramme
* Rapporteringsanvar

Indirekte klimagassutslipp

Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.

Kategori Nr. Tiltak og virkemidler Ansvarlig Finansiering
Innkjøp
10 Redusere kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser
Godt gjennomtenkte innkjøpskrav kan både redusere klimagassutslipp og bidra til grønn verdiskapning. Dette er et viktig tiltak for å redusere kommunens indirekte klimagassutslipp. Et sett med virkemidler er utformet for å bidra til oppnåelse av tiltaket.
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig ROR-Innkjøp* Investering eller drift
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser ROR-Innkjøp* Klimapotten, forutsetter klimasats-støtte
Oppdatere anskaffelsesreglement ROR-Innkjøp* Innenfor driftsramme
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp ROR-Innkjøp* Innenfor driftsramme
Revidere standardformuleringer ROR-Innkjøp* Innenfor driftsramme
Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (SmartMolde) Analyse- og utviklingsavdelingen* Innenfor driftsramme
Mat
11 Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet
I Norge kaster vi mer enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år – ca. 74 kg per innbygger. Tiltaket inneholder et kommunikasjonsvirkemiddel som ser på mulighetene for å redusere matsvinn i et utvalg familier. Erfaringene fra dette virkemiddelet vil kunne danne grunnlag for framtidig arbeid på matsvinnsområdet.
Matsvinnskampanje mot innbyggere (Smart Molde) Analyse- og utviklingsavdelingen* Innenfor driftsramme, klimapotten
Bygg
12 Redusere klimagassutslippene fra kommunens bygninger
I et globalt perspektiv er energi en knapphetsressurs. Storstilt elektrifisering - blant annet i transportsektoren - gjør at vi må tenke smartere rundt energibruken også i Moldesamfunnet. Det skal bidra til å sette fokus på effektivisering og vedlikehold som bidrar til redusert energiforbruk i kommunens bygninger. For å styrke kunnskapsgrunnlaget i byggeprosjekter, inneholder tiltaket et virkemiddel om å utrede livsløpsutslipp for alle alternativer – inkludert alternativer som innebærer ombruk / gjenbruk av eksisterende bygg (dette virkemiddelet dekker både indirekte og direkte klimagassutslipp).
Kompetanseheving (kurs og foredrag) Molde eiendom KF* Klimapotten
Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal Molde eiendom KF* Innenfor driftsramme
I idefasen av byggeprosjekter skal livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ, inkludert gjenbruk / ombruk av eksisterende bygg Molde eiendom KF* Innenfor prosjektets ramme
Vann og avløp
13 Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp
Energiforbruket i vann- og avløpssektoren er knyttet til pumpearbeid, drift av renseanlegg og oppvarming av bygninger. Tiltaket omfatter virkemidler som reduserer kommunens energibruk. Ved for eksempel å tette lekkasjer eller rehabilitere hele eller deler av rørnettet, reduserer kommunen mengden vann som må renses og transporteres. Virkemidlene kan også bidra til at kommunen forbedrer bærekrafts-resultatene innenfor vann og avløp, spesielt innenfor vanntap.
Utarbeide konkrete tiltak basert på miljøplan som ferdigstilles vår 2022 Molde vann og avløp KF* Innenfor driftsramme
Separere og renovere avløps- og overvannsrør Molde vann og avløp KF* Investeringsmidler
Renovering av vannrør Molde vann og avløp KF* Driftsmidler
Bydrift
14 Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter
Molde kommune eier og drifter ca. 8 000 belysningspunkt (veg-/ gatelys og andre diverse lyspunkt). Tilstanden på veglysanleggene er variabel, men et fellestrekk er at de bærer preg av relativ høy alder og at de har behov for oppgradering i henhold til dagens standarder og krav. Tiltaket bidrar til å redusere indirekte klimagassutslipp via energibesparing. Det vil også redusere lysforurensing og på sikt bidra til mer systematisk vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsbehovet (som også vil føre til redusert kjøring).
Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter Molde bydrift* Driftsmidler, investeringsmidler
Utskifting av armaturer Molde bydrift* Investeringsmidler
* Rapporteringsanvar

Tilretteleggende aktiviteter

Tabellen inneholder aktiviteter som kan gi grunnlag for framtidige utslippsreduksjoner i Moldesamfunnet.

Aktivitet Ansvarlig
Kommunikasjon og mobilisering
A Kommunikasjon om klimaløsninger Administrasjonsavdelingen
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler.
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å endre adferd.
B Markedsføre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for innbyggere og næringsliv i Molde Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø
Kunnskapsgrunnlag
C Smart mobilitet Analyse- og utviklingsavdelingen
Samle ideer om hvordan kommunen kan bruke teknologi og enkle fysiske tiltak for å fremme smart, trygg og miljøvennlig transport
Smart Molde: videreutvikling av kunnskapsgrunnlag om myke trafikanter i veinettet
D Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (for eksempel, lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse, osv.) Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø
E Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig parkeringsstrategi Molde bydrift

Finansiering av klimatiltak 2022-2025

Nedenfor er en oversikt over finansiering av klimatiltak i årets klimabudsjett. En rekke av disse ville vært meldt inn og gjennomført uavhengig av klimabudsjettet, men de inkluderes her for å understreke at de bør ses i sammenheng med kommunens innsats på klimaområdet. Dette er kun en oversikt over budsjettposter som ligger andre steder i budsjett- og økonomiplanen. Tabellene nedenfor viser enheten med ansvar for gjennomføring.

Investeringsbevilgninger

Beløp i 1 000 kr
Investeringsbevilgninger
Ansvarlig enhet 2022 2023 2024 2025
Molde bydrift Elektrisk parkdrift 1 150 500
Molde bydrift Gang- og sykkelvei Lennsmannsbrekka 5 000
Molde bydrift Gang- og sykkelvei Bjørnstjerne Bjørnsons vei 500 2 250
Molde bydrift Gatelysstyring – montering av styresystem per krets og utskifting tennskap 4 000 4 000 4 000
Molde bydrift Gatelys – utskifting armaturer 2 500 2 500
Molde vann og avløp KF Ledningsfornying for å redusere innlekking/utlekking i vann, avløps- og overvannsrør 60 000 60 000 60 000 60 000
Molde eiendom KF Prosjekt ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg 5 000

Driftsbevilgninger

Beløp i 1 000 kr
Driftsbevilgninger
Ansvarlig enhet 2022 2023 2024 2025
Analyse- og utviklingsavdelingen Klimapott 1 500 1 500 1 500 1 500
Analyse og utvivklignsavdelingen Bildeling 500
Vis undermeny