Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

Oppvekst, kultur og velferd

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 1 838 560 895 800 800 880 920 880
Oppgraderinger Moldebadet 240 560 560 800 800 880 920 880
Kjøretøy kulturtjenesten 560 0 0
Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning 500
Nytt biblioteksystem 360
Sandvolleyballbane Eidsvåg 0 335
Parkeringsplass Julneset 178
Molde eiendom KF 132 910 6 302 8 050 31 520 -5 000 -1 900
Ny skole Årølia 83 200 800
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal 240 560 8 000 22 600
Lillekollen – ny barnehage 30 600
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 8 500 4 250 4 250 0
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom 800 13 520
Oppgradering Bjørsito 4 000 9 680 0
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager 4 000
Idrettens hus – trafikkløsninger 0
Solcellepanel – Lillekollen barnehage 1 600
Vågsetra skole – erstatte paviljongen 400
Midsund skule 400
Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur 400
Uteområde Molde idrettspark 160
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 112
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning 1 410 -4 100
Idrettens hus -1 600 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 900
Totalsum 134 748 6 862 8 945 32 320 -4 200 -1 020 920 880
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Helse og omsorg

Hele 1 000

Helse og omsorg

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 71 520 24 000 32 000 48 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 2 400 24 000 32 000 48 000
Helseplattformen 65 600
Utskifting senger omsorgssenter 2 560
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 960
Skåla: Møbler til dagsenter 0
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 0
Helse- og mestringsteknologi 0 0 0
Molde eiendom KF 25 360 2 400 2 400
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 12 560
Pasientvarslingsanlegg 2 400 2 400 2 400
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 4 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 4 000
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 800
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 800
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 400
Totalsum 96 880 26 400 34 400 48 000
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Teknisk, plan og miljø

Hele 1000

Teknisk, plan og miljø

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 39 472 53 060 4 852 -15 458 -21 140 -39 060 -23 900 -10 840
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
Sjøfronten 2 28 200
Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Boligfelt Strandelia 840 840 1 052 1 942 1 500 1 500 1 500 1 500
Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 900 900 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Hungnesmarka øst 800 800 800 800 800 800 800 800
RIUA investeringer 2 400
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 800 800 0
Gruset gangveg Kringstad 0 1 440
Kulvert Sagbekken (Lillekollen) 1 040
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage 350
Årølivegen 0 0 0
Boligfelt Akslakleiva 1 600 8 000 4 000 16 000 600 -15 000 -10 000 -6 500
Årødalen industriområde -3 000
Boligfelt Nesbø -1 500 -1 500 -1 000
Årødalen Industriområde nord 7 040 4 000 -5 000 -7 500 -7 500 -5 000
Skjeivk indsutriområde -5 600 -5 600 -6 100
Boligfelt Elgsåslia -29 748 0
Boligfelt Kringstad 27 360 36 960 0 -30 000 -25 000 -25 000 -20 000 -15 000
Boligfelt Hasleliåsen -20 000 -10 000 -7 500 -5 000 0 -5 000 -5 000
Samfunn og plan
Flomforebygging 620
BRM – Det gyldne triangel 0 0
Infrastruktur Bolsøya 0
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 0 0 0 0
BRM – smart mobilitet 0 0
Molde bydrift
Veg- og gatelys 2 560 4 640 4 720 2 720 2 800 2 800 2 880 3 440
Kommunale veger 1 200 1 200 1 200 1 200 1 280 1 280 1 360 1 360
Trafikksikring – Eikrem 5 600 3 200
Styringssystem gatelys 4 000 4 000
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 4 480
Sentrumstiltak 400 480 480 480 480 560 560 560
Biler og maskiner 1 120 2 400
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 3 000
Raudsand bru 2 000
Biler og maskiner – park 470 1 200
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 0 800
Oppgradering bekkeinntak 400
Løftebukker verksted 240
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 0
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 4 000 0
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 0 0 0 0
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 0 0
Totalsum 39 472 53 060 4 852 -15 458 -21 140 -39 060 -23 900 -10 840

Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000

Fellesområdet - Molde kommune

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ROR-IKT – fellesinvesteringer 6 821 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419
totalsum 6 821 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419 5 419

Andre områder

Hele 1 000

Andre områder

Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Molde kommune 12 600 2 800 2 000 2 440 2 480 2 520 3 760 3 800
IKT-investeringer Molde kommune 2 000 2 000 2 000 2 440 2 480 2 520 3 760 3 800
Rammebevilgning – klimatiltak 4 800
Gravplassutvidelse Røbekk 4 000
Røvik kirke – fasaderenovering 1 500 500
BRM – fremtidens mobilitet 300 300
Tilfluktsrom – oppgradering 0 0
Molde eiendom KF 47 080 64 060 37 480 38 120 38 840 39 560 40 280 41 000
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg 20 000 20 800 22 480 23 120 23 840 24 560 25 280 26 000
Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger 2 250 3 900 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Vistdal bofellesskap 9 000 28 800 0
Feiing – påbygg (NORBR) 15 000 10 000
Ladeinfrastruktur for elbil 2 800
Areal teknisk Midsund 2 320
Tilfluktsrom – oppgradering 1 600 560
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) 1 600
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 800
Antonbua 560
Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering 0
Salg av Bispegården (PS-33/22) -8 850
Totalsum 59 680 66 860 39 480 40 560 41 320 42 080 44 040 44 800
Vis undermeny