Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i Moldesamfunnet for å få ned klimagassutslipp, og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med Molde kommunes økonomirapportering.

Klimabudsjett 2023

Klimabudsjettet for 2023 ble utarbeidet før kommunen har utarbeidet og vedtatt klima- og energiplan 2023–2036. Vi prioriterer derfor tiltak som spilles inn fra enhetene selv, og som de vurderer at de har kapasitet økonomisk og ressursmessig til å gjennomføre. Dette er tiltak som bidrar til å bygge opp klimakompetansen i kommunen og tiltak som styrker kommunens kunnskapsgrunnlag. Selv om noen av tiltakene er små og flere ikke kan tallfestes i utslippsreduksjoner, danner det grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Det er derfor nødvendig for kommunens videre utslippsreduksjoner.

Vi håper at klima- og energiplanen, som skal vedtas i 2023, vil gi en tydelig retning for klimabudsjettene i årene som kommer, og vise hvilke kunnskapsbaserte, større tiltak vi kan gjøre som har en stor effekt på klimagassutslipp.

Moldes klimamål

Molde kommunestyre vedtok 17. juni 2021 (PS-56/21) følgende klimamål for Molde kommune og Moldesamfunnet:

  • 2030: Moldesamfunnets direkte klimagassutslipp er redusert med 60 prosent i forhold til 2009, inkludert null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen.
  • 2050: Moldesamfunnets direkte utslipp er redusert med minst 95 prosent i forhold til 2009.

Moldesamfunnets årlige direkte utslipp reduseres jevnt mot 2030 (ref. lineær interpolering). Dette innebærer kutt av i overkant 7 000 tonn CO2-ekvivalenter per år fram til 2030.

Videre slutter Molde kommunestyre seg til følgende definisjon av «klimanøytralitet»: Balanse mellom klimafotavtrykket (direkte og indirekte utslipp) og opptak av klimagasser.

I tillegg til vedtatte utslippsmål ligger det et helhetlig mål i kommuneplanens samfunnsdel (PS 52/21) som sier at «Moldesamfunnet er klimanøytralt i 2050».

Måloppnåelse

De geografiske utslippene innenfor kommunens grenser går ned, men ikke i den takten som er nødvendig for å nå klimamålene våre. Nedgangen mellom 2009 og 2020 var på 14 prosent (se figur 1). De tre største utslippssektorene stod til sammen for tre fjerdedeler av utslippene i kommunen i 2020: sjøfart (36 prosent), veitrafikk (24 prosent) og jordbruk (15 prosent). Mer detaljerte tall om utslipp i moldesamfunnet og fra kommuneorganisasjonen finnes her:

Klimagassutslipp i kommunen - Molde kommune

Klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen - Molde kommune

Figur 1: Direkte klimagassutslipp i Moldesamfunnet, 2009-2020

1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Kilde: Miljødirektoratet

Vi skal være en pådriver for at Moldesamfunnets klimagassutslipp reduseres med 60 prosent innen 2030. Skal Moldesamfunnet nå dette målet, må innbyggere, næringsliv, andre kommuner og forvaltningsnivåer samarbeide og legge inn en felles innsats. Det er spesielt viktig at staten følger opp nasjonale klimaambisjoner med ytterligere tiltak som muliggjør klimaomstilling på kommunalt nivå.

Direkte og indirekte utslipp

Klimagassutslipp deles ofte inn i to kategorier: direkte klimagassutslipp skjer innenfor kommunens grenser, mens indirekte klimagassutslipp skjer utenfor kommunens grenser, men som et resultat av aktiviteten innenfor grensene (for eksempel kjøp av varer produsert andre steder). De indirekte utslippene fra aktivitet i kommunen er langt større enn de direkte utslippene. Tiltakene i klimabudsjettet er plassert i tre tabeller basert på kategorisering: direkte utslipp, indirekte utslipp eller tilretteleggende aktiviteter.

Estimerte utslippsreduksjoner

Det er svært tid- og ressurskrevende å estimere utslippsreduksjoner. Det er prioritert å innhente tall på utslippsreduksjoner fra større prosjekt i kommunesamfunnet, og å gjøre utregninger på tiltak som er lettere å tallfeste. All tallfestingen av utslippsreduksjonen innebærer likevel usikkerhet. Der vi estimerer utslippskutt som innebærer større usikkerhet, gjør vi et konservativt anslag for å unngå å overestimere utslippskuttene.

Kostnader

Klimakrisens kostnader anslås å være betydelig høyere enn kostnadene knyttet til klimatiltak. Det er heller ikke alle tiltak som koster penger. Tiltakene og virkemidlene som ligger i klimabudsjettet kan finansieres på forskjellige måter: drift, investering, kommunens klimapott, eller statlige støtteordninger, som Klimasats, med videre. Tiltakstabellene viser hvordan tiltakene foreslås finansiert. De økonomiske bevilgningene ligger i drift- og investeringsbudsjettene.

Årets klimabudsjett er i hovedsak en oversikt over tiltak som finansieres innenfor budsjettrammene. Skal moldesamfunnet nå klimamålene våre (PS-56/21), må vi få inn en økt prioritering av klimahensyn i ordinær drift. Enkelte tiltak i budsjettet er også finansiert av kommunens klimapott på 1,5 mill. kroner (drift). Muligheten til å gjennomføre flere og større klimatiltak, henger sammen med bevilget ramme til klimapotten.

Klimatiltak og virkemidler

Direkte klimagassutslipp

Tabellen inneholder tiltak og virkemidler rettet mot direkte utslipp. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på hvert virkemiddel. Utslippssektor og utslippskilde viser til inndelingen som brukes i Miljødirektoratets utslippsregnskap for direkte klimagassutslipp. Noen av virkemidlene har fått kvantifisert hvor store utslippsreduksjoner de medfører. Den viser klimagassreduksjonen som kan følge av virkemiddelet per år i økonomiplanperioden. Potensiell tiltakseffekt er i tonn CO2-ekvivalenter.

Potensiell tiltakseffekt i tonn CO2-ekv
Utslippssektor og -kilde Tiltaks nr. Tiltak og virkemidler Rapporterings-ansvarlig Finansiering Oppstartsår 2023 2024 2025 2026
Veitrafikk
Personbiler og varebiler 1 Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030 33 28 59 21
Klima- og miljødepartementet har varslet krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler fra 01.01.2022 (Meld. St. 13 (2020-2021)). Molde kommune har vedtatt mål om null direkte klimagassutslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. Dette tiltaket innebærer i første omgang å sikre at alle nye personbiler og mindre varebiler som anskaffes av kommuneorganisasjonen er nullutslippskjøretøy. Størsteparten av kommunens leasing-kontrakter for fossilbiler rulleres i 2022 og 2023. Etablering av ladepunkt for elbil ved alle kommunale bygg er et viktig virkemiddel for å realisere tiltaket. Ved å gå over til en bildelingsordning, håper vi å effektivisere bruken av biler internt i kommuneorganisasjonen. Denne vil kunne brukes av befolkningen utenfor arbeidstid.
Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg Molde eiendom KF Investeringsmidler 2022
Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske ROR-Innkjøp Leasing: Innenfor driftsramme Kjøp: Investering 2022 18 28 59 21
Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur og innføring av bildelingsordning Analyse- og utviklingsavd. Innenfor driftsramme 2022 15
Personbiler og varebiler 2 Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet
Dette tiltaket omfatter et sett med virkemidler som i sum skal bidra til redusert fossilbilbruk, blant annet ved å øke sykkel- og gangeandelen i Moldesamfunnet. Utslippsberegningene er konservative og tar utgangspunkt i ladeinfrastrukturstøtten til bedrifter.
Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gangfelt, gang- og sykkelveier Samfunn og plan Innenfor driftsrammene 2022
Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan Molde bydrift Innenfor driftsrammene 2022
Nye gang- og sykkelveier (Lensmannsbrekka, Bjørnstjerne Bjørnsons vei) Molde bydrift Investeringsmidler 2022
Minst 6 prosent av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha ladepunkt for elbiler (oppfølges gjennom planverk) Samfunn og plan Innenfor driftsrammene 2022
Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere Analyse- og utviklingsavd. Innenfor driftsramme 2022
Snarvegprosjekt Molde bydrift Innenfor driftsramme 2023
Kampanjer for at barn skal gå/sykle til skolen Fagavdeling skole Innenfor driftsramme 2023
Utrede muligheter for samordning av vareleveringer til barnehagene Barnehagene, fagavdeling, ROR-innkjøp Innenfor driftsramme 2023
Personbiler 3 Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben
Utrede behovsbasert parkering (kun ansatte med behov for kjøretøy i arbeidstiden) Personal- og organisasjonsavd. Innenfor driftsramme 2022
Pilotprosjekt: støtte busskort for ansatte (i sammenheng med behovsbasert parkering) Personal- og organisasjonsavd. Innenfor driftsramme 2023
Reisepolicy tjenestereiser Personal- og organisasjonsavd. Innenfor driftsramme 2022
Elsykkel til parkeringsbetjentene Molde bydrift Innenfor driftsramme 2023
Ordning hvor ansatte kan lease/kjøpe elsykler Assisterende kommunedirektør Innenfor driftsramme 2023
Tunge kjøretøy 4 Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp
Økt avvanning av avløpsslam for å redusere transport Molde vann og avløp KF Investeringsmidler 2023
Busser 5 Overgang til elektriske bybusser 680
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 Møre og Romsdal fylkeskommune Ikke kommunalt 2022 680
Busser, personbiler 6 Økt kollektivsatsing
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM Samfunn og plan Innenfor driftsramme 2022
Sjøfart
Passasjer 7 Redusere klimagassutslippene fra sjøfart 4 873
Elektrisk overfart Sølsnes-Åfarnes Ikke kommunalt 2022 3 160
Landstrøm på Molde havn Molde havn Ikke kommunalt 2023 1 713
Annen mobil forbrenning
Dieseldrevne motorredskaper 8 Utslippsfri maskin- og utstyrspark 4,9
Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene Molde bydrift Innenfor driftsramme og investering 2022 2
Elektrisk minihjullaster til bruk på gravplasser og friområder Molde bydrift Investering og søkt Enova-støtte 2023 2,9
Elektrisk kostebil Molde bydrift Investering og søkt Klimasats-støtte 2023 15,3
Dieseldrevne motorredskaper 9 Utslippsfrie byggeplasser
Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 Molde eiendom KF Klimapotten 2022
Diverse
Diverse 10 Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanleggingen
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen Samfunn og plan Klimapotten, Klimasats 2022
Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid Samfunn og plan Klimapotten 2022
Kompetanseheving (kurs og foredrag) Samfunn og plan Klimapotten 2022
Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy Samfunn og plan Innenfor driftsramme 2022

Indirekte klimagassutslipp

Tabellen inneholder tiltak rettet mot kommunesamfunnets indirekte klimagassutslipp. Virkemidlene som skal gjennomføres vises under hvert tiltak. Tabellen viser enheten med hovedansvar for gjennomføring av og rapportering på virkemiddelet.

Utslippssektor og -kilde Tiltaks nr. Tiltak og virkemidler Rapporterings-ansvarlig Finansiering Oppstartsår
Innkjøp
11 Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig ROR-Innkjøp Innenfor driftsramme, investering 2022
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser ROR-Innkjøp Klimapotten, Klimasats 2022
Oppdatere anskaffelsesreglement ROR-Innkjøp Innenfor driftsrammene 2022
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp ROR-Innkjøp Innenfor driftsrammene 2022
Revidere standardformuleringer ROR-Innkjøp Innenfor driftsrammene 2022
Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (Smart Molde) Analyse- og utviklingsavd. Innenfor driftsrammene 2022
Nye retningslinjer for mer klimavennlig mat og emballasje i rådhuskantinene Voksenopplæringen Innenfor driftsramme 2023
Lage retningslinjer for bruk av gummiasfalt/kunstgress ved kommunale lekeplasser og barnehager Molde Eiendom KF Innenfor driftsramme 2023
Lillekollen barnehage og Årølia skole: gjenbruk av møbler til nye lokaler Lillekollen barnehage, Årølia skole Innenfor driftsramme 2023
12 Redusere forbruk av materiell i kommunens drift
Helse og omsorg: nye rutiner for å redusere i bruk av engangsutstyr (f.eks. munnbind, engangshansker, skotrekk) Fagavdeling helse og omsorg Innenfor driftsramme 2023
Fortsette prosjekt for å sikre varig og virksomt driftsmateriell: ansette materialforvalter Molde bydrift Innenfor driftsramme, Klimasats 2023
Flyt av læremidler (bøker, elektronisk utstyr) mellom skolene etter varierende elevtall Fagavdeling skole Innenfor driftsramme 2023
Foliering av skolebøker for å øke levetiden Fagavdeling skole Innenfor driftsramme 2023
Diverse
Miljøfyrtårn-sertifisering av barnehagene Fagavdeling barnehage Innenfor driftsramme 2023
Bygg
13 Redusere utslipp fra kommunens bygninger
Kompetanseheving (kurs og foredrag) Molde eiendom KF Klimapotten 2022
Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal Molde eiendom KF Innenfor driftsramme 2022
I idefasen av byggeprosjekter skal det vurderes gjenbruk av eksisterende bygg, basert på livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ Molde eiendom KF Innenfor driftsramme 2022
Protokoll for vurdering av solkraftproduksjon Molde Eiendom KF Innenfor driftsramme 2023
Solceller på Lillekollen barnehage Molde eiendom KF Investeringsmidler 2023
Etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg Molde eiendom KF Investeringsmidler 2023
Energibruk
14 Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter
Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter Molde bydrift Innenfor driftsramme, investeringsmidler 2022
Utskifting av armaturer Molde bydrift Investeringsmidler 2022
Mat
15 Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet
Spre kunnskapen fra MatVinn-prosjektet fra Glomstua og Bergmo også til andre omsorgssenter Fagavdeling helse og omsorg Innenfor driftsramme 2023
MatVinn-prosjekt i barnehager Fagavdeling barnehage Klimapott 2023
Avfall
16 Renovasjon
Lage retningslinjer for kildesortering i alle kommunens lokaler Molde eiendom KF Innenfor driftsramme 2023
Pilotprosjekt: panteinnsamling i sentrum Molde bydrift Samarbeid med Infinitum 2023

Tilretteleggende aktiviteter

Tabellen inneholder aktiviteter som kan gi grunnlag for framtidige utslippsreduksjoner i moldesamfunnet.

Utslippssektor og -kilde Tiltaks nr. Tiltak og virkemidler Rapporteringsansvarlig Finansiering Året tiltaket kom inn i budsjettet
Kommunikasjon og mobilisering
A Kommunikasjon om klimaløsninger Kommunikasjon- og serviceavd. 2022
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å gjøre klimavennlige valg
B Markedsføre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for innbyggere og næringsliv i Molde Assisterende kommunedirektør
Kunnskapsgrunnlag
C Smart mobilitet Analyse og utviklingsavd. 2022
Samle ideer om hvordan kommunen kan bruke teknologi og enkle fysiske tiltak for å fremme smart, trygg og miljøvennlig transport
Smart Molde: videreutvikling av kunnskapsgrunnlag om myke trafikanter i vegnettet
D Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (f.eks. lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse o.l.) TPM 2022
E Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig mobilitet Molde bydrift 2022
F Utrede produksjon av strøm og biogass i tilknytning til vann og avløp Molde vann og avløp KF Investering 2023
Utrede strømproduksjon ved vanninntakene ved vannbehandlingsanleggene
Utrede biogassproduksjon av strøm fra kommunens avløpsslam og bioavfall
G Basert på klimaregnskap, lage tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp Molde vann og avløp KF Investering 2023

Finansiering av klimatiltak 2023–2026

Nedenfor er en oversikt over finansiering av klimatiltak i årets klimabudsjett. En rekke av disse ville vært meldt inn og gjennomført uavhengig av klimabudsjettet, men de inkluderes her for å understreke at de bør ses i sammenheng med kommunens innsats på klimaområdet. Dette er kun en oversikt over budsjettposter som ligger andre steder i budsjett- og økonomiplanen. Tabellene nedenfor viser enheten med ansvar for gjennomføring.

Investeringsbevilgninger

Hele 1 000

Investeringsbevilgninger

Ansvarlig enhet 2023 2024 2025 2026
Molde bydrift Gatelysstyring – montering av styresystem per krets og utskifting tennskap 4 000 4 000
Molde bydrift Gatelys – utskifting armaturer 2 500 2 500
Molde bydrift Elektrisk minihjullaster til bruk på gravplasser og friområder 950
Molde vann og avløp KF Ledningsfornying for å redusere innlekking/utlekking i vann, avløps- og overvannsrør 60 000 60 000 60 000 60 000
Molde eiendom KF Prosjekt ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg 3 500
Molde eiendom KF Solceller på Lillekollen barnehage 2 000
Molde eiendom KF Etablering av solceller på eksisterende bygg 6 000

Driftsbevilgninger

Hele 1 000

Driftsbevilgninger

Ansvarlig enhet 2023 2024 2025 2026
Analyse- og utviklingsavdelingen Klimapott 1 550 1 550 1 550 1 550

Tiltak og virkemidler som er gjennomført i 2022

Tabellen inneholder en liste over virkemidler som stod i klimabudsjettet i budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025, og som er ferdig gjennomført og derfor tatt ut av budsjettet for 2023.

Utslippssektor og -kilde Tiltaks nr. Tiltak og virkemidler Rapporteringsansvarlig Finansiering Året tiltaket kom inn i budsjettet Estimert utslippsreduksjon totalt i tonn CO2e
Veitrafikk
Personbiler og varebiler 2 Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet
Styrking av BUAs utlån av elsykler/elkassesykler Kulturtjenesten Klimapotten 2022
Personbiler 3 Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben
Utrede hjemmekontor-policy Personal- og organisasjonsavd. Drift 2022
Møtepolicy digitale/fysiske møter Personal- og organisasjonsavd. Drift 2022
Teams-lenke i alle møteinnkallinger Analyse- og utviklingsavd. Drift 2022
Sjøfart
Passasjer 7 Redusere klimagassutslippene fra sjøfart
Elektrisk overfart Molde-Vestnes, og nedleggelse av hurtigbåt til Sekken Ikke kommunalt 2022 7 661
Kommunikasjon og mobilisering
Tilretteleggende aktiviteter
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler Kommunikasjon- og serviceavd. Drift 2022

Klima og bærekraft

Klimabudsjettet inngår i kommunens arbeid for å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål 17, «samarbeid for å nå målene», fremheves i kommuneplanens samfunnsdel og er styrende for klimabudsjettarbeidet. Flere av Smart Moldes prosjekter er derfor naturligvis fremhevet i tiltakstabellene.

Klima og naturmangfold

Kommuneplanens samfunnsdel har hovedmål om å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Klimatiltak er ikke nødvendigvis gode naturmangfoldstiltak og det er spesielt arealendringer som truer naturmangfoldet i Norge. I utarbeidelsen av klimabudsjettet har vi hatt et helhetlig fokus og har unngått å innlemme tiltak og virkemidler som vil ha en negativ innvirkning på naturmangfoldet i kommunen.

Vis undermeny