Prioriteringer i investeringsbudsjettet

Høy lånegjeld og økt rentenivå setter Molde kommune i en vanskelig økonomisk situasjon de neste fire årene. Rentenivået kan ikke kommunen styre, derfor er det viktig at nivået på investeringsbudsjettet må ned i årene framover. Det langsiktige målet for lånegjelden er at den ikke skal overstige brutto driftsinntekter. Vi ligger langt over denne målsettingen. Svært lavt rentenivå har gjort at vi har klart å håndtere lånegjelden fram til nå, men økningen vi har hatt gjennom 2022 viser at økt rentenivå blir svært vanskelig å håndtere økonomisk for kommunen.

Molde kommune har flere pågående og vedtatte investeringsprosjekter som nå fullføres. De største er Sjøfronten 2, Årølia skole og Lillekollen barnehage. I 2023 starter Helseplattformen og boligfelt Kringstad opp.

Det å redusere lånegjelden er langsiktig arbeid. Investeringsbudsjettet 2022–2025 er gjennomgått, og muligheten for å forskyve og stryke er vurdert. Samtidig har nye behov kommet opp, samt behov for økt økonomisk ramme til vedtatte prosjekter.

Det er gjort følgende hovedgrep i investeringsbudsjettet 2023-2026:

Utbygging av boligfelt Kringstad starter opp i 2023, videre utbygging av boligfelt blir ikke satt i gang før dette feltet er over i en salgsfase. Dette inkluderer både Akslakleiva, Hungnesmarka og Strandelia. Boligfelt gir en stor økning i avdrag fram til de blir solgt. Vi har ikke mulighet til å gjennomføre flere utbygginger samtidig.

En rekke prosjekter knyttet til utbygging av veier og gangveier er strøket fra planen. Dette inkluderer Årølivegen, Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund), gang- og sykkelveg Lensmannsbrekka, gang- og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg, kommunalveg strekningen Fjøsbakken–Hamna, og infrastruktur Bolsøya.

Trafikksikring Eikrem er økt vesentlig i totalramme etter nye anslag fra utbygger.

Oppfølging av vedtak om full reell barnehagedekning (PS-27/22) følges opp med midler til oppgradering av Bjørsito i 2024 og 2025. Behovet må vurderes på nytt inn mot budsjettet for 2024. Oppgradering av Vigvollvegen 45 (gamle Hjelset barnehage) og modulbasert barnehage i Bergmo-området er ikke fulgt opp i budsjettet.

For å følge opp kommunestyrets vedtak i helse og omsorgsplan 2021–2031 ligge det inne et prosjekt som heter «lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud». I fjorårets budsjett var det her forutsatt at det skulle delfinansieres med investeringstilskudd, dette er tatt bort i tråd med manglende bevilgninger i statsbudsjettet for 2023.

Vedtak knyttet til skolebruksplan, både for tidligere Molde kommune (2019) og for den nye kommunen (2021), ligger delvis inne. Her inngår kroppsøvingsareal Kviltorp, ombygging Bergmo, og planleggingsmidler til både Vågsetra og Skjevik. Det er ikke lagt inn oppstart på noe av dette i 2023. Behovene må vurderes opp mot den økonomiske situasjonen i de årlige budsjettene framover.

Flere prosjekter knyttet til prosjektet «Byen som regional motor» er nedskalert og slått sammen.

Det er lagt inn en styrking til klimatiltak, som for eksempel kan være utbygging av solcelleanlegg om dette viser seg å være økonomisk lønnsomt.

Rammen til garderobebygg Lubbenes er økt, og prosjektet er skubbet ut i tid fra 2025 til 2027.

Påbygg til feiervesenet er lagt inn i 2023 og 2024, her vil renter og avdrag dekkes av abonnentene.

Vistdal bofellesskap ligger også inne, og renter og avdrag er forutsatt dekt av husleieinntekter. Prosjektet ligger inne, men det vil bli lagt fram ny sak til politisk behandling etter at nye utfordringer knyttet til realisering av prosjektet er avklart.

Det vil være mange investeringsbehov framover, som er veldig fornuftige, men som ikke kan gjennomføres før lånegjelda er redusert. Det må prioriteres knallhardt på investeringsbudsjettet og de prosjektene som blir prioritert må enten gi gevinster i tjenesteproduksjonen eller være helt prekære for at tjenesteproduksjonen skal opprettholdes.

Vis undermeny