Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Molde eiendom KF

Rammetabell for Molde eiendom KF

Overføring driftsramme

Hele 1 000

Overføring driftsramme

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Opprinnelig ramme 2022 95 202 95 202 95 202 95 202 95 202
Tekniske justeringer 2 025 5 630 5 590 3 960 3 920
Egne prioriteringer 1 280 1 053 2 106 2 106 2 106
Leie av lokaler fra Fylkeshuset AS (PS-33/22) 800 1 600 1 600 1 600
Ny skole Årølia 253 506 506 506
Tidligere års mindreforbruk finansiert med bruk av disposisjonsfond 1 280
Rammetrekk -300 -3 200 -3 200 -2 900
Sum overføring driftsramme 98 507 101 585 99 698 98 068 98 328

Overføring finansutgifter

Hele 1 000

Overføring finansutgifter

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Konserninterne avdrag til Molde eiendom KF 82 224 86 850 92 960 94 760 96 784
Konserninterne renter til Molde eiendom KF 42 497 85 283 85 078 81 583 77 776
Sum overføringer finansmidler 124 721 172 133 178 038 176 343 174 560

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak som forvalter kommunens eiendommer. Budsjettramme til foretaket skilles i to deler. Den første delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgiftene knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftsføres i Molde eiendoms regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjettramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

Samlet overføring av driftsramme til Molde eiendom KF øker med 3,1 mill. kroner og er på 101,6 mill. kroner i 2023. Driftsrammen økes med lønns- og prisvekst og styrkes videre med 0,25 mill. kroner til drift av ny skole på Årølia.

I forbindelse med salg av Bispegården er det inngått en intensjonsavtale mellom Molde kommune og Fylkeshuset AS. Det fremgår av avtalen at Molde eiendom KF skal leie lokaler av Fylkeshuset AS ved det som skal bli et kompetansesenter for bygg, eiendom og anleggssektoren. Rammen til foretaket kompenseres med 0,8 mill. kroner til dette formålet i 2023, økende til 1,6 mill. kroner i 2024.

Samtidig får foretaket et generelt trekk i overføringen på 0,3 mill. kroner i 2023. Rammetrekket øker til 3,2 mill. kroner i 2024.

I sak 115/22 og 116/22 vedtok formannskapet at Fabrikkvegen 4,6 og 8 og Fagerlivegen 36 skulle omdefineres fra utleiebygg til formålsbygg. Dette reduserer kapitalutgiftene til utleieboliger (som dekkes av foretaket selv) med 1,75 mill. kroner. Tilsvarende økning blir det i kapitalutgifter til formålsbygg, som dekkes ved en overføring fra Molde kommune. Overføring til foretaket til dekning av finansutgifter er derfor økt i 2023 i tråd med vedtakene.

I budsjett og økonomiplan 2022–2025 var det forutsatt at renter og avdrag i formålsbygg skulle øke med 12,4 mill. kroner fra 2022 til 2023. I budsjett og økonomiplan for 2023–2026 er økningen beregnet til 47,4 mill. kroner. Dette er altså 35,0 mill. kroner høyere enn vi forutsatte høsten 2022. Deler vi det opp i renter og avdrag, øker renten med 42,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig at rentesatsen øker fra 1,83 prosent i revidert budsjett 2022 til 3,48 prosent i 2023.

Avdrag øker med 4,6 mill. kroner i 2023 målt opp mot budsjett 2022.

Videre utover i perioden, er utgiftene knyttet til renter og avdrag i formålsbyggene beregnet til å flate ut. Dette henger naturligvis sammen med forventet utvikling i rentene framover.

Molde vann og avløp KF

Overføring til Molde vann og avløp KF

Hele 1 000

Overføring til Molde vann og avløp KF

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Redusert rentebelastning innenfor vann- og avløpsområdet (PS-83/22) 200 900 2 400
200 900 2 400

Kommunestyret vedtok i sak PS-83/22 at Molde kommune skal overføre budsjettramme til Molde vann og avløp KF. Molde vann og avløp KF driver innenfor selvkostregelverket. Der er det lov- og forskriftsfestet at det skal benytte en kalkylerente innenfor selvkostområdene. Denne kalkylerenten tilsvarer årets gjennomsnittlige femårige fastrente i obligasjonsmarkedet, med et marginpåslag på 0,5 prosent. Dette tilsvarer den laveste fastrenten en kommune kan få i finansmarkedet (fastrente i obligasjonsmarkedet). Kommunestyret har vedtatt at reell rente skal legges til grunn for vann- og avløpsområdet. For å få til dette må differansen mellom kalkylerente og reell rente overføres mellom basisorganisasjonen og foretaket. Dette er etter regelverket å tolke som en prioritering av kommunens frie midler, til subsidiering av selvkostgebyrene innenfor vann- og avløpsområdet. Med andre ord det samme som en driftsramme.

I etterkant av vedtaket ser vi at begrepet reell rente må avklares nærmere. Under saken i kommunestyret var det forutsatt at kommunens gjennomsnittlige rente tilsvarte reell rente. I etterkant ser vi at kommunens samlede gjennomsnittsrente ikke kan benyttes da dette ikke vil være i tråd med finansreglementet, rutiner for finans- og gjeldsforvaltning og forvaltningsinstruks til ekstern gjeldsforvalter. Det er også usikkert om en slik praksis vil være innenfor kommunelovens bestemmelser. I tråd med finansreglementet er det tatt opp grønne lån til bestemte investeringer i Molde kommune. Grønne lån i kommunen er litt dyrere enn obligasjonslån med flytende rente, og disse lånene er knyttet til spesifikke investeringer i Molde kommune. Det blir ikke reell rente for foretaket dersom disse inngår i beregningen, selv om de reduserer refinansieringsrisikoen og gir økt fleksibilitet rundt minimumsavdrag. Grønne lån holdes derfor utenfor i beregning. Videre har kommunen også tatt opp noen fastrentelån i tråd med finansreglement, rutiner og instruks. Hensikten med fastrentelån er å redusere renterisikoen til kommunen. Ikke å prøve å oppnå redusert rente ved å slå markedet gjennom rentespekulasjon i finansmarkedet (fastrente billigere enn flytende rente over lånets levetid). Siden det ikke finnes renterisiko for kommunen eller foretaket knyttet til lån innenfor selvkostområdet, er disse ikke hensyntatt i vurderingen rundt opptak av fastrentelån. Det ville vært et brudd på finansreglementet å ta opp fastrentelån innenfor selvkost, da det ikke gir noen sikring mot renterisiko og dermed må defineres som rentespekulasjon. Fastrentelånene må derfor også holdes utenfor i beregning av reell rente for foretaket. I all hovedsak betyr dette at foretaket vil få overført differansen mellom 3-måneders nibor-rente, på kommunens generelle lån, og kalkylerenten. Differansen blir lavere en tidligere antatt de neste fire årene, da det er forventet at kalkylerente og 3-måneders nibor-rente vil være like de neste to årene. Men dette vil føre til at forskjellen øker over tid. Det pågår en dialog med foretaket om hva som er mulig og ønskelig innenfor finansforvaltningen framover.

Overføringer fellesråd og selskaper

Overføringer fellesråd og selskaper

Hele 1 000

Overføringer fellesråd og selskaper

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Molde kirkelige fellesråd 20 680 21 006 20 402 20 398 20 494
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 39 686 42 316 42 316 42 316 42 316
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 6 979 7 237 7 237 7 237 7 237
GassROR IKS 1 361 1 439 1 439 1 439 1 439
IKA Møre og Romsdal IKS 1 261 1 308 1 308 1 308 1 308
Andre selskaper 2 816 2 800 2 800 2 800 2 800
Sum overføringer 72 783 76 106 75 502 75 498 75 594

Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen for 2023 er på 21,0 mill. kroner. Fellesrådet fikk fra og med år 2020 økt overføring med 2,0 mill. kroner per år til vedlikehold av kirkebygg. Dette er tenkt vedvare til og med 2029. Det vil si at det blir gitt 20,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg over ti år. Det ligger en forventning om at effektiviseringsgevinst knyttet til sammenslåing av fellesrådene i de tre tidligere kommunene, blir benyttet til ytterligere vedlikehold fra det tidspunktet den kan hentes ut. Fra 2023 er finansiering av kirkegårdsdrift Midsund lagt inn med 0,4 mill. kroner i redusert overføring fra Molde kommune. Fellesrådet har hittil vært fakturert fra Molde bydrift for denne tjenesten. Det er lagt inn rammetrekk/redusert overføring med 0,6 mill. kroner i årene 2024 og 2025. I år 2026 foreslås overføringen redusert med 0,5 mill. kroner.

Interkommunale selskaper

Molde kommune overfører driftsmidler til fire interkommunale selskaper (IKS). Disse utfører tjenester eller oppgaver for Molde kommune og de andre eierkommunene. IKS er egne juridiske enheter, med eget styre. Kommunens eierstyringer skjer gjennom representantskapene til de respektive IKS-ene.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) ble etablert i 2020 og har ansvar for brann- og redningstjenester i eierkommunene.

Driftstilskuddet er justert med lønns- og prisvekst. Videre er det budsjettert med en kraftig økning i kapitalutgifter, samt noen mindre tiltak knyttet til drift og bemanning. Molde sin andel av overføringen til selskapet øker med 2,6 mill. kroner i 2023 hvorav 1,2 mill. kroner er økning utover lønns- og prisvekst. Samlet overføring til selskapet blir 42,3 mill. kroner.

Fra 1. januar 2022 ble selskapsavtalen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) endret. Eierkommunene skal nå stille lokaler vederlagsfritt til disposisjon for selskapets virksomhet. I den forrige avtalen skulle slike utgifter faktureres til NORBR IKS. I økonomiplanperioden prioriterer Molde kommune nytt bygg for feiing i Molde, ferdigstillelse av den nye brannstasjonen på Hjelset, samt klargjøring av areal for de tekniske tjenestene på Midsund, slik at det blir tilrettelagt for den samdriften som skal være i arealene.

NORBR IKS har oversendt rapport fra vernerunder i 2021 til eierkommunene, der hovedfokus er tilstand på bygningsmassen og tilrettelegging for et trygt arbeidsmiljø med ren og uren sone, garderobefasiliteter og kontorarbeidsplasser. I Mode kommune er det kun stasjonene på Hjelset og i Eresfjord som er godkjent av Arbeidstilsynet. For stasjonene i Molde, Eidsvåg, Midsund og Skåla er stikkordene fra vernerunden knyttet til manglende ren- og uren sone, manglende kjønnsdelte garderober og generelt arealutfordringer. Flere av forholdene ved Molde brannstasjon vil bli utbedret i forbindelse med bygging av nye lokaler for feiing.

Det er ikke satt av en egen investeringsramme knyttet til byggene som Molde kommune eller Molde eiendom KF stiller til rådighet for NORBR IKS, men egne bevilgninger for prioriterte tiltak.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Krisesenteret for Molde og omegn IKS ivaretar eierkommunenes ansvar for tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Molde kommunes andel av overføringen til Krisesenteret øker med 0,25 mill. kroner i 2023.

Dette er i tråd med økt lønns- og prisvekst. Molde kommunes andel av overføringen blir 7,2 mill. kroner i 2023.

GassROR IKS

GassROR IKS skal gi tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Aukra kommunen og Hustadvika kommune har eiendomsskatteinntekter knyttet til anlegget og overfører 10 prosent av eiendomsskatten fra anlegget til GassROR IKS. De andre kommunene gir et tilskudd som anslagsvis er på 44,9 kroner per innbygger i 2023. Dette tilskuddet blir økt med 5 prosent årlig. For 2023 er dette tilskuddet på 1,44 mill. kroner.

IKA Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA Møre og Romsdal IKS) ivaretar arkivmateriale for alle kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Overføringen til IKA Møre og Romsdal IKS økes med lønns- og prisvekst og ny overføring i 2023 er 1,3 mill. kroner.

Andre selskaper

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA

Molde kommune overfører også driftsmidler til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Kontrollutvalgssekretariatet er et samarbeid for syv kommuner. I denne overføringen ligger det også utgifter til kontrollutvalget i Molde kommune. Totalt for Molde kommune utgjør dette 1,1 mill. kroner. Møre og Romsdal revisjon SA utfører revisjon av kommunens regnskaper, og dette betaler kommunen for gjennom et driftstilskudd til selskapet. I 2023 er beløpet anslått til 1,7 mill. kroner til revisjonen. Samlet blir det et tilskudd på 2,8 mill. kroner. Dette er både reell og nominell reduksjon fra 2022.

Vis undermeny