Investeringer i Molde kommune

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Fellesområdet
Konserninterne utlån 90301 Løpende 288 700 174 732 142 960 159 640 141 775 127 660 130 280 131 000
Avdrag konserninterne utlån 90302 Løpende 128 787 136 805 140 954 144 857 149 873 153 778 157 371 161 068
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600 13 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 14 500 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 100 100 100
Totalsum 443 787 334 856 307 533 328 016 315 467 305 257 311 770 316 587

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Avdrag konserninterne utlån

I prosjektet inngår betaling av avdrag som Molde kommune mottar fra Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune, som vertskommune, må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 58,7 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner. I 2023 er rammen 14,5 mill. kroner, økningen er en videreføring av ubrukt ramme fra 2022.

Justeringsrett merverdiavgift

Kommunen har overtatt flere tomtefelt fra private utbyggere der det er inngått avtale at utbygger skal få en andel av merverdiavgiftskompensasjonen som blir utbetalt fra staten. Prosjektet er overføringen til utbygger i tråd med avtalen.

Vis undermeny