Overføringer fellesråd og selskaper

Overføringer fellesråd og selskaper

Hele 1 000

Overføringer fellesråd og selskaper

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Molde kirkelige fellesråd 20 680 21 006 20 402 20 398 20 494
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 39 686 42 316 42 316 42 316 42 316
Krisesenteret for Molde og omegn IKS 6 979 7 237 7 237 7 237 7 237
GassROR IKS 1 361 1 439 1 439 1 439 1 439
IKA Møre og Romsdal IKS 1 261 1 308 1 308 1 308 1 308
Andre selskaper 2 816 2 800 2 800 2 800 2 800
Sum overføringer 72 783 76 106 75 502 75 498 75 594

Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen for 2023 er på 21,0 mill. kroner. Fellesrådet fikk fra og med år 2020 økt overføring med 2,0 mill. kroner per år til vedlikehold av kirkebygg. Dette er tenkt vedvare til og med 2029. Det vil si at det blir gitt 20,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg over ti år. Det ligger en forventning om at effektiviseringsgevinst knyttet til sammenslåing av fellesrådene i de tre tidligere kommunene, blir benyttet til ytterligere vedlikehold fra det tidspunktet den kan hentes ut. Fra 2023 er finansiering av kirkegårdsdrift Midsund lagt inn med 0,4 mill. kroner i redusert overføring fra Molde kommune. Fellesrådet har hittil vært fakturert fra Molde bydrift for denne tjenesten. Det er lagt inn rammetrekk/redusert overføring med 0,6 mill. kroner i årene 2024 og 2025. I år 2026 foreslås overføringen redusert med 0,5 mill. kroner.

Interkommunale selskaper

Molde kommune overfører driftsmidler til fire interkommunale selskaper (IKS). Disse utfører tjenester eller oppgaver for Molde kommune og de andre eierkommunene. IKS er egne juridiske enheter, med eget styre. Kommunens eierstyringer skjer gjennom representantskapene til de respektive IKS-ene.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) ble etablert i 2020 og har ansvar for brann- og redningstjenester i eierkommunene.

Driftstilskuddet er justert med lønns- og prisvekst. Videre er det budsjettert med en kraftig økning i kapitalutgifter, samt noen mindre tiltak knyttet til drift og bemanning. Molde sin andel av overføringen til selskapet øker med 2,6 mill. kroner i 2023 hvorav 1,2 mill. kroner er økning utover lønns- og prisvekst. Samlet overføring til selskapet blir 42,3 mill. kroner.

Fra 1. januar 2022 ble selskapsavtalen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) endret. Eierkommunene skal nå stille lokaler vederlagsfritt til disposisjon for selskapets virksomhet. I den forrige avtalen skulle slike utgifter faktureres til NORBR IKS. I økonomiplanperioden prioriterer Molde kommune nytt bygg for feiing i Molde, ferdigstillelse av den nye brannstasjonen på Hjelset, samt klargjøring av areal for de tekniske tjenestene på Midsund, slik at det blir tilrettelagt for den samdriften som skal være i arealene.

NORBR IKS har oversendt rapport fra vernerunder i 2021 til eierkommunene, der hovedfokus er tilstand på bygningsmassen og tilrettelegging for et trygt arbeidsmiljø med ren og uren sone, garderobefasiliteter og kontorarbeidsplasser. I Mode kommune er det kun stasjonene på Hjelset og i Eresfjord som er godkjent av Arbeidstilsynet. For stasjonene i Molde, Eidsvåg, Midsund og Skåla er stikkordene fra vernerunden knyttet til manglende ren- og uren sone, manglende kjønnsdelte garderober og generelt arealutfordringer. Flere av forholdene ved Molde brannstasjon vil bli utbedret i forbindelse med bygging av nye lokaler for feiing.

Det er ikke satt av en egen investeringsramme knyttet til byggene som Molde kommune eller Molde eiendom KF stiller til rådighet for NORBR IKS, men egne bevilgninger for prioriterte tiltak.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Krisesenteret for Molde og omegn IKS ivaretar eierkommunenes ansvar for tilbud til innbyggere som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Molde kommunes andel av overføringen til Krisesenteret øker med 0,25 mill. kroner i 2023.

Dette er i tråd med økt lønns- og prisvekst. Molde kommunes andel av overføringen blir 7,2 mill. kroner i 2023.

GassROR IKS

GassROR IKS skal gi tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Aukra kommunen og Hustadvika kommune har eiendomsskatteinntekter knyttet til anlegget og overfører 10 prosent av eiendomsskatten fra anlegget til GassROR IKS. De andre kommunene gir et tilskudd som anslagsvis er på 44,9 kroner per innbygger i 2023. Dette tilskuddet blir økt med 5 prosent årlig. For 2023 er dette tilskuddet på 1,44 mill. kroner.

IKA Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA Møre og Romsdal IKS) ivaretar arkivmateriale for alle kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Overføringen til IKA Møre og Romsdal IKS økes med lønns- og prisvekst og ny overføring i 2023 er 1,3 mill. kroner.

Andre selskaper

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA

Molde kommune overfører også driftsmidler til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Kontrollutvalgssekretariatet er et samarbeid for syv kommuner. I denne overføringen ligger det også utgifter til kontrollutvalget i Molde kommune. Totalt for Molde kommune utgjør dette 1,1 mill. kroner. Møre og Romsdal revisjon SA utfører revisjon av kommunens regnskaper, og dette betaler kommunen for gjennom et driftstilskudd til selskapet. I 2023 er beløpet anslått til 1,7 mill. kroner til revisjonen. Samlet blir det et tilskudd på 2,8 mill. kroner. Dette er både reell og nominell reduksjon fra 2022.

Vis undermeny