Investeringer i Molde kommune

Hele 1000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Administrasjonsavdelingen 0 0
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 0 0
Analyse- og utviklingsavdelingen 9 000 3 000 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 2 500 2 500 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
Rammebevilgning – klimatiltak 6 000 6 000
BRM – fremtidens mobilitet 1 000 500 500
Totalsum 9 000 3 000 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2023 skal midlene blant annet brukes til å fullføre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner, der i hovedsak administrasjonsbygg og kultur- og idrettsbygg gjenstår. Investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt som krever nye digitale løsninger, ligger også inne. Grunnet kommunens økonomi er posten redusert noe sammenlignet med 2022.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Rammebevilgning – klimatiltak

Basisorganisasjonen vil i tett samarbeid med Molde eiendom KF utrede og teste etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg med høyt energiforbruk. Foreløpige analyser viser at Træffhuset kan være et svært egne bygg. Tiltaket vil bli videre utredet før gjennomføring, både med hensyn til effekt det vi ha økonomisk, for klimagassutslipp og i beredskapsøyemed.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 6 mill. kroner.

Fremtidens mobilitet – Byen som regional motor (BRM)

Molde kommune har fra 2015 fått tilskudd til ulike prosjekt knyttet til mobilitet gjennom programmet Byen som regional motor (BRM). Vi har nå søkt Møre og Romsdal fylkeskommunen om å få vurdere flere av disse prosjektene samlet; prosjektering og tiltak for å bedre mobiliteten i «det gylne triangel» mellom Molde sentrum, Molde idrettspark og kjøpesentra, informasjonsformidling og parkering i Molde sentrum, og kalt det nye prosjektet «fremtidens mobilitet»

Kommunen har hatt egenandelen til flere prosjekter knyttet til BRM i investeringsbudsjettet. I årets budsjett og økonomiplan er investeringsrammene sterkt redusert, slått sammen og flyttet til analyse- og utviklingsavdelingen.

Totalrammen i prosjektene er redusert fra 6,3 mill. kroner, til 1,0 mill. kroner.

Vis undermeny