Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Barnehage 50 750 12 100
Lillekollen – ny barnehage 20012 84 000 38 250
Oppgradering Bjørsito * 17 600 6 000 11 600
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager **
Solcellepanel – Lillekollen barnehage 2 000 2 000
Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur 500 500
Skole 104 800 6 840 11 000 59 400
Ny skole Årølia 30021 235 500 244 540 104 000 6 000
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal 53 000 300 700 10 000 42 000
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom 16 000 17 900 1 000 16 900
Vågsetra skole – erstatte paviljongen 500 500
Midsund skule 30026 170 800 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 30032 500 140
Kulturtjenesten 19 450 5 000 5 000
Molde KGB Lubbenes – garderobebygg *** 50309 15 200 19 800 10 000 5 000 5 000 0
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning 50304 45 300 5 250
Idrettens hus 50301 183 000 4 000
Idrettens hus – trafikkløsninger **** 50313 5 000 0
Uteområde Molde idrettspark 50300 18 250 200
Totalsum 175 000 23 940 16 000 59 400

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

  • * økt investering opprusting Bjørsito med 5,0 mill. kroner i 2023, 6,1 mill. kroner i 2024 og redusert ramme i 2025 med 11,6 mill. kroner
  • ** økt investering Vigvollvegen gamle Hjelset barnehage med 5,0 mill. kroner
  • *** økt investering Lubbenes garerobebygg10,0 mill. kroner i 2023, 5,0 mill. kroner i 2024 og 2025 og redusert ramme i 2027 med 21,2 mill. kroner
  • **** redusert investering trafikkløsning på Idrettens Hus med 4,0 mill. kroner

Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes:

  • Garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar
  • Klubbhusdelen er Molde FKs ansvar
  • Samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

I desember 2021 ble sak om fastsettelse av kapasitet og kostnadsramme for Lillekollen barnehage behandlet, sak PS-106/21. Kostnadsrammen ble her fastsatt til 84 mill. kroner og kapasiteten ble fastsatt til 115 barn inkludert en utegruppe. Barnehagen er under bygging, og vil ventelig bli tatt i bruk i oktober 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 84,0 mill. kroner.

Oppgradering Bjørsito

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering opprusting Bjørsito med 5,0 mill. kroner i 2023, 6,1 mill. kroner i 2024 og redusert ramme i 2025 med 11,6 mill. kroner.

I april 2022, sak PS-27/22 utvidet kapasitet i moldebarnehagene, vedtok kommunestyret en rekke tiltak for å bedre kapasiteten i moldebarnehagene. I punkt 4 i vedtaket står det at «Bjørsitobygget ved Lillekollen barnehage ombygges til barnehage med kapasitet 24 barn. Arbeidet bør skje parallelt med byggingen av nye Lillekollen barnehage». Arbeidet kan ikke gjøres parallelt med byggingen av Lillekollen barnehage, da Bjørsito fungerer som rigg. Molde eiendom KF har gjort en vurdering av behovet for oppgradering, og i kalkylen er det er tatt høyde for at bygget og tekniske installasjoner oppgraderes til en standard med levetid på minimum 20 år. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, er investeringen utsatt og fordelt mellom 2024 og 2025, til etter at det er gjort en ny vurdering av det samlede behovet for barnehageplasser i kommunen.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 17,6 mill. kroner.

Solcellepanel – Lillekollen barnehage

I juni 2022, sak PS-55/22 budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å utrede solcelletak på Lillekollen barnehage, og å innarbeide økte investeringsutgifter i forslaget til budsjett- og økonomiplan. Solcelletak vil bli etablert på den nye barnehagen, noe som vi gi Molde kommune og Molde eiendom KF verdifull erfaring og kunnskap.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner.

Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur

I juni 2022, sak PS-55/22 budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret at det skulle gjøres tilpasninger for infrastruktur på tomten til Lillekollen barnehage, slik at det legges til rette for at Bjørsito skal ombygges til barnehage, og at økte investeringsutgifter skulle innarbeides i forslaget til budsjett- og økonomiplan.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Skole

Ny skole Årølia

I september 2021 ble sak om fastsettelse av ramme for ny skole i Årølia behandlet, sak PS-77/21. Totalrammen ble fastsatt til 235,5 mill. kroner. Den nye skolen er under bygging, og vil bli tatt i bruk til skolestart høsten 2023. Prisstigningen har vært langt høyere enn den som ble lagt til grunn ved fastsettelse av totalrammen, og den må derfor økes med 9,0 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres for øvrig i henhold til styringsplanen, men det er noe usikkerhet knyttet delprosjektet utomhus.

Totalrammen i prosjektet økes fra 235,5 mill. kroner til 244,5 mill. kroner.

Kviltorp skole – kroppsøvingsareal

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter at den nye skolen i Årølia står ferdig medio 2023. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 53,0 mill. kroner.

Bergmo ungdomsskole – ombygging spesialrom

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dagens gymsal ved Bergmo ungdomsskole kan deretter ombygges til dekke behovet for flere spesialrom ved skolen.

Dette prosjektet kan ikke gjennomføres uten at nye kroppsøvingslokaler ved Kviltorp skole får kapasitet til kroppsøvingsundervisning også for elevene ved Bergmo ungdomsskole. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2023.

Totalrammen for prosjektet er økt med lønns- og prisvekst fra 16,0 mill. kroner til 17,9 mill. kroner.

Vågsetra barne- og ungdomsskole – erstatte paviljongen

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024. Prosjektet må også vurderes opp mot den økonomiske situasjonen til kommunen framover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,5 mill. kroner.

Midsund skule

Midsund skule er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 170,8 mill. kroner.

Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024. Prosjektet må også vurderes opp mot den økonomiske situasjonen til kommunen framover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,5 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Molde KGB Lubbenes – garderobebygg

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering Lubbenes garerobebygg10,0 mill. kroner i 2023, 5,0 mill. kroner i 2024 og 2025 og redusert ramme i 2027 med 21,2 mill. kroner.

Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes: garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar, klubbhusdelen er Molde FKs ansvar og samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering.

I gjeldende økonomiplan er det bevilget 14,5 mill. kroner til et nytt garderobebygg. I prosessen siden vedtaket om renovering av Lubbenes kunstgressbane og bygging av nytt garderobebygg ble gjort i juni 2019, har det vært dialog med MFK om ulike løsninger. Vi har ikke lykkes i å bli enige om en felles løsning i et felles bygg. Molde kommune har derfor tilbydd MFK å bygge et eget klubbhus på kommunens tomt på Lubbenes, etter at det gamle garderobebygget rives.

Garderobebygget med fire garderober, dommergarderober samt kiosk og speakerbod – til sammen om lag 325m2, er ferdig planlagt. I tillegg til garderobebygget, er det behov for en garasje- og lagerbygning for driftsmateriell og utstyr. Dette lå ikke inne i den opprinnelige budsjettrammen. Eksisterende garderober med den gamle svømmehallen må rives og i tillegg er det nødvendig med tilpasninger utomhus, herunder etablering av veg ned til banen og området ved det nye garderobebygget. Oppdaterte kalkyle viser behov for en samlet investeringsramme på 21,1 mill. kroner. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt fra 2025 til 2027.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 15,2 mill. kroner til 21,1 mill. kroner.

Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning

I desember 2021 ble sak om økt totalramme til Lubbenes kunstgressbane inkludert varmeløsning behandlet, PS-105/21. Ny totalramme for prosjektet ble fastsatt til 45,3 mill. kroner. Selve banen er ferdig og tatt i bruk, mens fullføring av varmeløsning pågår.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 45,3 mill. kroner.

Idrettens hus

Idrettens hus er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Idrettens hus – trafikkløsninger

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering trafikkløsning på Idrettens Hus med 4,0 mill. kroner.

Idrettens hus ble tatt i bruk høsten 2020, og er et flott idrettsbygg der det vil være mange barn og unge i årene framover. Trafikk og mobilitetsløsningene rundt Idrettens hus er ikke blitt godt nok ivaretatt i prosjektet og det er nødvendig med utbedringer.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Uteområde Molde idrettspark

Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 18,3 mill. kroner.

Vis undermeny