Teknisk, plan og miljø

Status

Sektoren omfatter fire enheter: byggesak og geodata, samfunn og plan, Molde bydrift og stabsenheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø.

Byggesak og geodata behandler søknader om fradeling av eiendom, seksjonering og byggesøknader. I tillegg jobbes det med tilsyn i byggesaker. Det jobbes også med oppmåling, adressering og matrikkelføring. Enheten har også ansvaret for saksbehandling og administrering av eiendomsskatt og en rekke miljøspørsmål.

Samfunn og plan har oppgaver innen arealplanlegging, samferdsel, landbruk og naturforvaltning. Enheten jobber med å utvikle kommunens egne arealplaner og behandling av private arealplaner. Mye av ressursene innen samferdsel brukes innenfor Smart Mobilitet. Landbruk knytter seg til oppgaver innen skogbruk og jordbruk, i tillegg kommer oppgaver med viltforvaltning.

Enhetsleder for samfunn og plan sluttet i august 2022. Inntil videre er enhetsleder for byggesak og geodata også enhetsleder for samfunn og plan. Ordningen vil bli evaluert i 2023.

Molde bydrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunal veg, friområder og parkeringsplasser. I tillegg driver enheten et kommunalt verksted. Enheten har et omfangsrikt og bredt ansvarsområde, noe som er utfordrende både som forvalter og tjenesteleverandør. Utbygging i kommunen fører til stadig økning i oppgaver, samtidig som tilgang på ressurser er svært begrenset.

Stabsenheten har hovedsakelig oppgaver innen grunnerverv, tilskudd til næringsvirksomhet, boligpolitisk arbeid og oppfølging av store investeringsprosjekt. Enheten har spesiell finansiering av to tiltak over driftsrammen i 2022 og 2023: utbedring av trafikale forhold i Kvamkrysset og bredbåndsutbygging Midsund.

Det er stor etterspørsel etter tjenestene fra sektoren og det er følgelig behov for streng prioritering av ressursene. Den største utfordringen sektoren har er å levere på alle oppgaver som er vedtatt skal gjennomføres, da det er et gap mellom økonomiske forutsetninger og etterspurt leveranse. Rammene for sektoren gjør mange og viktige leveranser vanskelig.

Det jobbes kontinuerlig med nye måter å utføre arbeidsoppgavene på. Fokus er interne prosesser og samhandling på tvers av enheter og sektorer og foretak. I dette arbeidet har samhandling med eksterne vært positivt. Endringene har gitt resultater som betydelig reduksjon av saksbehandlingstid for byggesaker. Dette er et viktig bidrag i å nå målet om å bli Norges mest næringsvennlige kommune.

Sektoren har samlet sett økonomisk balanse når vi korrigere for spesielle hendelser og forsinkelser i 2022-budsjettet. Men det er oppgaver og tjenester som ikke blir utført i det volum og til den kvalitet som er ønskelig.

Plan og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel sine hovedmål og strategier gir mange utfordringer for sektoren.

Ett av hovedmålene er at Moldesamfunnet skal være et attraktivt sted å bo og arbeide. Kommunen deltar i flere prosjekt som går på å utvikle attraktiviteten i kommunen gjennom å utvikle blant annet gode møteplasser. I flere tilfeller skjer dette gjennom samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.

Arealplanlegging er viktig. Svært mange strategier har målsetninger om utnytting av arealet i kommunen til ulike formål. Skal vi kunne gjennomføre strategiene må vi prioritere arbeidet med å utarbeide overordnede kommuneplaner for arealbruken. I deler av kommunen er denne planen utdatert. Arealplanene er helt sentrale for en god, effektiv og samordnet utnyttelse av arealet til ulike formål. Formannskapet har i sin oppfølging av planstrategien i mars 2022 vedtatt at arbeidet med arealplanene skal prioriteres.

Vi har ikke en samordnet bosted-, areal- og transportplan. Kommunen deltar imidlertid i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt regionale planforum.

Arealbruken må legge til rette for å utvikle næringslivet gjennom å disponere nok areal til utviding av aktivitet med miljømessige gode løsninger. Kommunen har i dag relativt lite sentralt næringsareal. De nye arealplanene vil legge til rette for utvikling av nytt næringsareal.

Gode og mangfoldige bomiljø er viktig. I tillegg til bygging av nye boliger, må utvikling av botilbud for en relativt økende eldre befolkning, slik at disse kan bo lengst mulig hjemme, være høyt prioritert. Kommunen har relativt godt med ledig boligareal i dagens vedtatte planer.

I planstrategien er utarbeidelse av boligpolitisk plan prioritert. Planen vil gi oss framtidsbildet av behovet for boliger også til boligsosiale forhold. Det er ønske om ulike typer boliger. Boligpolitisk plan er under arbeid og vil ventelig bli vedtatt i første halvår 2023.

Kommunen skal ha gode og trafikksikre mobilitetsløsninger. Det er behov for å utarbeide oversikt over trafikkutfordringene. Vi ser nærmere på hvordan vi relativt raskt, uten en stor planprosess, kan få en oversikt over trafikale utfordringer som grunnlag for framtidige prioriteringer.

Medvirkningsprosesser i planarbeid har stort fokus. Det jobbes målbevisst med å sikre god medvirkning. Resultatene så langt er positive. Rekruttering og det å beholde kompetanse er svært viktig. Skal kommunen kunne levere tjenester med god kvalitet er kompetent personell helt avgjørende.

Sektoren har stor etterspørsel etter tjenester der det ikke er mulig å gjennomføre alle ønsker. Det er behov for en streng prioritering av ressursene. Dette gjelder spesielt arbeidet med regulerings- og områdeplaner. Etterspørselen her er så stor at mange planer dessverre må ligge lenge på vent. I tillegg til kompetanse er følgelig god kapasitet i egen organisasjon og innleie av ekstern kompetanse viktig.

Driftsbudsjett

Rammetabell for teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

Rammetabell for teknisk, plan og miljø

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Opprinnelig ramme 2022 53 393 53 393 53 393 53 393 53 393
Tekniske justeringer 330 2 426 2 426 2 426 2 426
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet -8 -8 -38 -38 -38
Redusert arbeidsgiveravgift Midsund fra 2022 -8 -8 -8 -8 -8
Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg 0 -30 -30 -30
Egne prioriteringer 0 -9 384 -9 384 -9 384
Egenfinansiering prosjektleder Byen som regional motor
Fiberutbygging Midsund -3 230 -3 230 -3 230
Områdeplan Lundavang ** 1 000 -2 000 -2 000 -2 000
Realisering av løsning Kvamkrysset -3 154 -3 154 -3 154
Økte gebyrinntekter * -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Rammetrekk -1 400 -3 200 -3 300 -3 200
Budsjett Totalt 53 715 54 411 43 197 43 097 43 197

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

  • * økte gebyrinntekter med 1,0 mill. kroner og effektivisering på teknisk, plan og miljø med 1,0 mill. kroner i 2023 og videre i perioden
  • ** reduksjon i områdeplan Lundavang med 0,5 mill. kroner i 2023 og 1,0 mill. kroner 2024

Sektoren får et generelt rammetrekk på 0,4 mill. kroner i 2023. Rammetilpasning skjer i sin helhet ved en reduksjon i enhetsrammen til stabsenhet kommunalsjef. Dette fører til at enheten reduseres med én stilling.

En stor økning i finansutgifter for kommunen samlet fører til ytterligere generelle rammereduksjoner utover økonomiplanperioden. Sektoren vil trekkes i ramme med ytterligere 1,8 mill. kroner i 2024 og 0,1 mill. kroner i 2025.

I 2024 ligger det i tillegg inne et vesentlig trekk på til sammen 6,4 mill. kroner relatert til to prosjekter som etter planen skal ferdigstilles i 2023. Framdriften og ressursbehovet til prosjektene fiberutbygging på Midsund og utbedring av trafikkløsning Kvamkrysset er usikker. Fiberutbyggingen ledes av Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er i dag uklart hvilke økonomiske rammer som er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen. Det er grunn til å tro at utbedring av trafikale forhold i Kvamkrysset kan gjennomføres med mindre bruk av ressurser enn det som er planlagt. Sektoren får mindreforbruk til fiberutbygging i 2022 som følge av forsinket utbygging. Utbyggingen vil ventelig skje i 2023 og det er behov for å overføre udisponerte midler i 2022 til 2023.

Områderegulering Lundavang styrkes med 1,5 mill. kroner i 2023, og 1,0 mill. kroner i 2024.

Den økonomiske prognosen for 2022 viser et lite mindreforbruk. Situasjonen i sektoren er likevel utfordrende da de økonomiske rammene ikke gir rom for å gjennomføre alle oppgaver, og da spesielt store planleggingsoppgaver som er vedtatt. Videre er det ikke rom for å sikre godt vedlikehold, hvilket på sikt vil føre til større forfall og forringelse av kommunale veger. Det er en gjengående utfordring at mangel på utførte oppgaver innenfor drift og forvaltning ikke vises umiddelbart i budsjettet.

Budsjettrammen fører til streng prioritering av ressursene og redusert aktivitet. Effektiviserings- og digitaliseringstiltak vil gi gevinster, men ikke nok til at sektoren kan levere på alle oppgaver. Det er ikke lagt inn styrking til arbeidet med kommunens arealplaner.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Boligfelt Kringstad 74037 159 000 35 000 44 000
Sjøfronten 2 ** 74010 187 750 43 750
Boligfelt Akslakleiva * 74080 53 500 41 500 2 000 10 000 5 000 20 000 7 000
Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Årødalen Industriområde nord 74073 25 000 8 800 5 000
Boligfelt Strandelia 74062 59 600 65 600 1 000 1 000 1 100 2 150 1 500 1 500 1 500 1 500
Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 28 000 33 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 800 800 800 900 900 1 000 1 000 1 000
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600 1 800 1 800
RIUA investeringer 74075 3 000 3 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 8 650 5 150 1 000 1 000 0
Kulvert Sagbekken (Lillekollen) 74078 1 300 1 300
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage 350 350
Boligfelt Elgsåslia 74038 89 700 300
Årølivegen 25 000 ingen ramme 0 0 0
Totalsum 103 100 67 600 10 900 27 050 13 400 6 500 6 500 5 500

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

  • * økt investering Akslakleiva boligområde Midsund med 2,0 mill. kroner i 2023 og 10,0 mill i 2024
  • ** redusert investering Sjøfronten 2, badebrygge med 1,25 mill. kroner

Boligfelt Kringstad

Anbud for infrastruktur på utbygging av Kringstad blir lyst ut høsten 2022, og arbeid med utbygging av infrastruktur vil starte våren 2023. Det vil fremmes egen sak til kommunestyret om budsjettramme etter at anbudsrunden er gjennomført.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 159 mill. kroner.

Sjøfronten 2

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering Sjøfronten 2, badebrygge med 1,25 mill. kroner.

Byggingen av Sjøfronten 2 pågår for fult og vil bli ferdig sommeren 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 189 mill. kroner.

Boligfelt Akslakleiva

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering Akslakleiva boligområde Midsund med 2,0 mill. kroner i 2023 og 10,0 mill i 2024.

Arealene til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble kjøpt i 2022, og gjeldende totalramme på 9,5 mill. kroner er hovedsakelig til grunnkjøp. Lånegjelden til kommunen er høy, og kapasiteten til gjennomføring av store investeringer er begrenset. Det derfor ikke planlagt utbygging på Akslakleiva før etter at Kringstadfeltet kommer over i salgsfase i 2025–2027.

Totalrammen i prosjektet økes fra 9,5 til 41,5 mill. kroner.

Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeiding av tomter til næringsareal. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Årødalen Industriområde nord

Arealet ble kjøpt av kommunen i 2021. Det vil fremmes egen sak til kommunestyret om budsjettramme etter at anbudsrunde på utbygging av infrastruktur er gjennomført.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 25 mill. kroner.

Boligfelt Strandelia

Det ble i 2012 kjøpt tomtegrunn i Strandelia for å kunne opparbeide tomtefelt der. De eneste som belastes feltet er byggelånsrenter på grunnkjøpet. Etterspørselen etter tomter er styrende for når opparbeiding av feltet kan skje, det er ikke bevilget midler i perioden til å opparbeide feltet.

Totalrammen i prosjektet øker fra 59,6 til 65,6 mill. kroner.

Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeiding av tomter til boliger. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen kjøpte i 2022 areal til boligutvikling på Hjelset. Før tomter kan bygges ut og selges, må området reguleres. Fram til feltet tas i bruk vil det også påløpe byggelånsrenter. Det er ikke bevilget midler i perioden til å opparbeide feltet.

Totalrammen i prosjektet økes fra 28 til 31 mill. kroner.

Diverse erverv og tiltak

Formålet med prosjektet er at kommunen skal kunne håndtere diverse tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Gruset gangveg Kringstad

I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal utgiftene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Prosjektet vil inngå i utbyggingen av Kringstadfeltet.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,6 mill. kroner.

RIUA investeringer

Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA) er et vertskommunesamarbeid og inngår i Molde kommune sitt regnskap. Det er besluttet å gå til innkjøp av krokløftbil og CBRNE-container. Det har vært utfordringer med leveringstid og anskaffelsen er noe forsinket.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Etablering av det nye sykehuset på Hjelset gir flere utfordringer og muligheter for kommunen. Bevilgningen skal finansiere flere mindre tiltak som kommunen må eller bør gjennomføre. Rammen her er en overslagsbevilgning som nyttes etter behov.

Totalrammen for prosjektet er redusert fra 8,65 mill. kroner til 5,15 mill. kroner.

Kulvert Sagbekken (Lillekollen)

I forbindelse med bygging av nye Lillekollen barnehage gjennomføres flomtiltak i en kulvert litt nord for barnehagen. Dette for å hindre skader ved en 200-års flom. Prosjektet finansieres av Molde kommune, men det er Molde vann og avløp KF som har fått oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Foretaket har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet i 2022, og det blir derfor videreført til 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,3 mill. kroner.

Utskifting vannledning Eresfjord barnehage

Det er frykt for et vannledningsbrudd ved Eresfjord barnehage og deler av røret skiftes ut i 2023. Dette er et samarbeid med Molde vann og avløp KF, der Molde kommune dekker halvparten av utgiftene. Det er bare Molde kommune sin andel som framkommer i Molde kommune sitt budsjett.

Molde kommune sin andel av totalrammen i prosjektet er 0,35 mill. kroner.

Boligfelt Elgsåslia

Feltet er utbygd og mye av feltet er solgt ut. Budsjettrammen i 2023 gjelder et lite tilleggsareal som kommunen kjøper.

Totalrammen i prosjektet øker til 92,1 mill. kroner.

Årølivegen

Det er ikke funnet rom i økonomiplanen til bygging av Årølivegen.

Totalrammen redusere fra 25,0 mill. kroner til 0.

Samfunn og plan

Hele 1 000

Samfunn og plan

Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Flomforebygging 74064 2 000 2 000
Infrastruktur Bolsøya 74016 1 000 ingen ramme 0
BRM – Det gyldne triangel 74013 3 330 ingen ramme 0 0
BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 5 000 ingen ramme 0 0 0 0
BRM – smart mobilitet 74063 3 000 ingen ramme 0 0
Totalsum 2 000 0 0 0 0

Flomforebygging

Molde kommune har mottatt 1,0 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen til forebygging av flom i Dokkelva og Moldeelva. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde bydrift, samfunn og plan og Molde vann og avløp KF.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

Infrastruktur Bolsøya

I kommuneplanens arealdel er det planlagt ny kjøreveg på Bolsøya. Det er ikke funnet rom til prosjektet i økonomiplanen.

Totalrammen reduseres fra 1,0 mill. kroner til 0.

Byen som regional motor (BRM) – prosjekter

Kommunen har hatt flere prosjekter knyttet til byen som regional motor (BRM) i investeringsbudsjettet. I årets budsjett og økonomiplan er prosjektene sterkt redusert, slått sammen og flyttet til analyse- og utviklingsavdelingen. Dette gjelder prosjektene det gylne triangel, gangbru over Mexico og smart mobilitet.

Molde bydrift

Hele 1 000

Molde bydrift

Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Veg- og gatelys 74034 Løpende 3 200 5 800 5 900 3 400 3 500 3 500 3 600 4 300
Kommunale veger 74027 Løpende 1 500 1 500 1 500 1 500 1 600 1 600 1 700 1 700
Trafikksikring – Eikrem 74032 2 100 11 000 7 000 4 000
Styringssystem gatelys 74031 16 000 4 000 4 000
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 74079 6 100 5 600
Sentrumstiltak 74017 Løpende 500 600 600 600 600 700 700 700
Biler og maskiner 74022 Løpende 1 400 3 000
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 3 000 3 000
Raudsand bru 2 500 2 500
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 950 1 500
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 1 000 0 1 000
Oppgradering bekkeinntak 74068 1 500 500
Løftebukker verksted 300 300
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550 ingen ramme 0
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 ingen ramme 0 0
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 27 250 ingen ramme 0 0 0 0
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 6 850 ingen ramme 0 0
Totalsum 30 450 15 900 13 500 5 500 5 700 5 800 6 000 6 700

Veg- og gatelys

Prosjektet er løpende og går til utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Det gjelder tremaster og luftspenn som blir erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde vann og avløp KF for å redusere utgiftene. Framdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. I forhold til fjorårets budsjett og økonomiplan er også prosjektet Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset også tatt inn i dette prosjektet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Kommunale veger

Prosjektet er løpende og går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger. Den årlige bevilgningen er redusert i forhold til gjeldende økonomiplan grunnet kommunens økonomiske situasjon.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det i 2013 inngått en utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av utgiftene mellom kommunen og utbygger på en del av tiltakene. Det har vært en stor utgiftsøkning i prosjektet, og ny totalramme for Molde kommunes andel er nå anslått til 11,0 mill. kroner. Det pågår dialog med utbygger.

Totalrammen i prosjektet øker fra 2,1 mill. kroner til 11,0 mill. kroner.

Styringssystem gatelys

Systemet vil gi kommunen mulighet til å styre gatelyset på kretsnivå, og man får mulighet til å overvåke det tekniske anlegget. Systemet vil også bidra til å ivareta miljøhensyn, ettersom det bidrar til energibesparing og reduserer lysforurensing. I tillegg vil vi på sikt få et mer systematisk vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsbehovet. Ett av tiltakene som må gjøres for å få implementer styresystemet, er utskifting av tennskap. Utskifting av tennskap utgjør fra 2022 om lag 75 prosent av utgiftene i prosjektet.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 16,0 mill. kroner.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet gjelder en rekke samferdselstiltak ved og i forbindelse med nye Årølia skole. Prosjektet pågår og ferdigstilles i 2023.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6,1 mill. kroner.

Sentrumstiltak

Det er løpende behov for midler til mindre tiltak i bysentrum, og det bevilges et årlig beløp.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Biler og maskiner

Prosjektet er for utskifting av maskinparken som er brukt på de kommunale vegene, der det er et løpende behov for utskifting. Bevilgningen gjelder utskifting av VW transporter (2004) i 2023 og MAN lastebil (1998) i 2025. Det er i tillegg behov for utskifting av noe plogmateriell. Person og varebiler som kommuner anskaffer skal være nullutslipps-kjøretøy.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus

Molde bydrift har gjennomført en omfattende ROS-analyse av Molde parkeringshus. Denne har avdekket en del feil og mangler som må utbedres for å kunne ha Molde parkeringshus åpent. Det må i anlegget etableres nytt brannalarmanlegg og det må installeres nye vifter.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3,0 mill. kroner.

Raudsand bru

Det ble gjennomført inspeksjoner av brua som har avdekket behov for utbedringer av brua. Blant annet trolig støping av nye brukar.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,5 mill. kroner.

Biler og maskiner – park

Prosjektet er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen gjelder elektrisk hjullaster i 2023 og traktor til parkdriften i 2025.

De elektriske maskinene er også omtalt i klimabudsjettet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Kroppsøvingsareal Kviltorp – trafikk og mobilitet

I forbindelse med bygging av kroppsøvingsareal på Kviltorp, for skolene Kviltorp og Bergmo, er det nødvendig å gjennomføre analyser og tiltak knyttet til trafikk og mobilitet i området.

Prosjekter er nytt, og har en totalramme på 1,0 mill. kroner.

Oppgradering bekkeinntak

Mange av kommunenes bekkeinntak har behov for en oppgradering og ombygging. Endringer i vannføring, både grunnet utbygging og at vannveier endrer seg over tid, har ført til at en del av disse ikke lenger er rett dimensjonert for den vannmengden de skal ta unna. Det er også et behov for sikring av flere bekkeinntak.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.

Løftebukker verksted

Verkstedet har utrangert løftebukker som ikke kan brukes av sikkerhetsmessige grunner. Det investeres derfor i nye løftebukker.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,6 mill. kroner.

Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)

Det er ikke funnet rom til å bygge Bakkelva trapp i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 0,55 mill. kroner til 0.

Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka

Det er ikke funnet rom til å bygge gang/sykkelveg i Lensmannsbrekka i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 5,0 mill. kroner til 0.

Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Det er ikke funnet rom til å bygge gang og sykkelveg i Bjørnstjerne Bjørnsons veg i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 27,25 mill. kroner til 0.

Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)

Det er ikke funnet rom til å oppgradere vegen Fjøsbakken-Hamna i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 6,5 mill. kroner til 0.

Vis undermeny