Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 14 000 3 000 3 000
Pasientvarslingsanlegg 9 000 3 000 3 000 3 000
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 40018 103 000 5 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 40022 6 000 8 500 5 000
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 40021 147 600 500
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 40008 7 000 500
Helsetjenester 16 700
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 40004 46 500 15 700
Uteområder hjelpemiddelforvaltning * 10808 3 000 1 000
Bo- og habiliteringstjenester 1 000
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 1 000 1 000
31 700 3 000 3 000

* Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, er nesten ferdig. Tiltaket er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken. Det gjenstår noe mindre arbeid som blir sluttført i 2023. Totalrammen i prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I mars 2022, sak PS-16/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 6,0 mill. kroner, fra 97,0 mill. kroner til 103,0 mill. kroner. Dette om følge av høy prisstigning, samt behov for ny nødstrømsforsyning. Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter pågår for fullt og vil bli tilnærmet ferdigstilt i løpet november 2022, inklusiv utomhus. Det vil gjenstå noen mindre tilpasninger til eksisterende bygg som blir sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 103,0 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. På grunn av kompleksitet er gjennomføringen av prosjektet delt i to, først restrukturering fyrrom og reservekjelløsning, deretter installasjon av varmepumpe. Reservekjelløsningen ble ferdigstilt sommeren 2022. Prisstigningen på tekniske komponenter har vært langt høyere enn det som ble lagt til grunn ved fastsettelse av rammen, det samme gjelder for monteringsutgiftene. Totalrammen må derfor økes med 2,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 6,0 mill. kroner, til 8,7 mill. kroner.

Helsehus Eidsvåg (Nesset)

Helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 147,6 mill. kroner.

Helsetjenester

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo

I mars 2022, sak PS-15/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 12,0 mill. kroner, fra 34,5 mill. kroner til 46,5 mill. kroner, etter gjennomført anbudskonkurranse. Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 46,5 mill. kroner.

Uteområder hjelpemiddelforvaltning

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.

De nye lokalene til hjelpmiddelforvaltningen ligger i samme bygg som Bergmo omsorgsboliger, og er nærmeste nabo til Bergmo omsorgssenter / Bergmo trygdeboliger. Det er nødvendig å gjøre tilpasninger på uteområdet for å utbedre dagens parkeringsområde, samt tilpasse de til ny virksomhet. Dette kan først skje etter at byggeprosjektet er ferdigstilt på grunn av behov for areal til riggområde. Prosjektet ses i sammenheng med utbedring dagens parkeringsplass for ansatte ved omsorgssenter, samt etablering av ladeinfrastruktur for tjenestebiler.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester

Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig

Molde kommune har ansvar flere brukere med omfattende behov for tjenester gjennom hele døgnet. Dette er brukere som i dag som bor i boliger spredt rundt i kommunen. Vi opplever turnover og rekrutteringsutfordringer, noe som mellom annet er uheldig med tanke på stabilitet og kontinuitet for brukerne. I tillegg ser vi at vi burde hatt et større ansattmiljø for å gjøre tjenesten mer robust. Ved å bygge en forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig med flere adskilte boenheter med felles personalbase, vil vi kunne etablere et større og mer robust fagmiljø med nødvendig kompetanse. I tillegg vi en ha gevinster da flere brukere kan dele på tilgjengelige personellressurser.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering.

Vis undermeny