Demografisk utvikling

Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver befolkningsstørrelse for kommunene. Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. SSB publiserer flere alternative framskrivninger, i grafen under er alternativene lav, middels og høy vekst presentert.

Du kan få frem utviklingen i ulike aldersgrupper ved å velge filter til høyre for grafen.

Per 1. januar 2022 hadde Molde kommune 32 002 innbyggere. Med middels vekst vil Molde kommune i 2032 ha 33 058 innbyggere det vil si en økning på 3,3 prosent (+1 056).

Barn til og med barnehagealder (0-5 år) vil ha en liten reduksjon i økonomiplanperioden på 1,0 prosent (-19) og øke litt utover perioden til 2032 med 2,7 prosent (+53). Dette er aldersgruppen med størst usikkerhet i prognosen.

Barn i grunnskolealder (6–15 år) er 3 696 i 2022 og vil ha en reduksjon i økonomiplanperioden på 3,5 prosent (- 131). Fram mot 2032 forventes denne gruppa å reduseres med 8,4 prosent. Det tilsvarer en nedgang på 311 innbyggere i denne aldersgruppen.

Det er i prognosen en jevn økning i for de over 67. Fra 2022 til 2032 er det forventet en økning på 24,4 prosent (+1 461). For gruppen som er 80 år og eldre vil det være en stor økning på 61 prosent (+ 1 017) fra 2022 til 2032. En samtidig reduksjon i yrkesaktive i samme periode på 0,7 prosent (-134) betyr at det blir færre yrkesaktive per pensjonist.

Om vi tar antall personer over 65 delt på antall personer i aldersgruppen 20-64 (yrkesaktive) får vi det som kalles forsørgerbrøken. Den viser forholdet mellom de som er i yrkesaktiv alder, og de som i størst grad mottar tjenester. Forsørgerbrøken for Molde kommune øker fra 38 prosent i 2022, til 46 prosent i 2032. Dette vil ytterligere forsterke de rekrutteringsutfordringene kommunen har innenfor helse- og omsorgssektoren i årene fremmover. Bare i økonomiplanperioden forventes det at forsørgerbrøken vil øke til 41,3 prosent.

Vis undermeny