Avsetning og bruk av disposisjonsfond

Det settes av 2,0 mill. kroner årlig til næringsfond for marin og maritim sektor. Fondet gir støtte til gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor. Opprettelse av og avsetning til fondet er vedtatt av kommunestyret og er derfor et ubundet fond, da kommunestyret ikke kan binde seg selv. Dersom kommunen får et regnskapsmessig merforbruk, vil det ikke bli avsatt til fondet.

Det budsjetteres med betydelig bruk av disposisjonsfond i budsjettet for 2023. Det er budsjettert med bruk av 50,3 mill. kroner i 2023. I 2024 er det budsjettert med 10,7 mill. kroner. I de to siste årene er det ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond. Årsaken til det store beløpet i 2023 er at de kraftige renteøkningene kom for fullt inn etter at vi var godt i gang med budsjettprosessen for 2023. Videre ble det vurdert til ikke å være realistisk å både få bort merforbruket og i tillegg dekke inne hele økningen av finansutgifter i driftsrammene i 2023.

Disposisjonsfondet gir oss denne muligheten til å kjøpe oss litt tid, men det tidsvinduet er ikke stort. Ved inngangen av 2022 stod det 229,6 mill. kroner på disposisjonsfondet. Om resultatet i 2022 blir som økonomirapporten per 2. tertial 2022 anslår, vil det stå igjen 109,9 mill. kroner ved inngangen til 2023. Med en budsjettert bruk på 50,3 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2023, vil det bare gjenstå 59,6 mill. kroner ved utgangen av 2023. Dersom kommunen i 2023 får et merforbruk på mer enn 59,6 mill. kroner vil disposisjonsfondet være tømt ved utgangen av 2023. Molde kommune må lykkes med den økonomiske omstillingen i 2023.

Vis undermeny