Driftsbudsjett

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Revidert 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
Opprinnelig ramme 2022 98 106 98 106 98 106 98 106 98 106
Tekniske justeringer 2 249 6 002 6 002 6 002 6 002
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet -71 -204 -282 -282 -282
Redusert arbeidsgiveravgift Midsund fra 2022 -71 -71 -71 -71 -71
Synstolking - krav fra 2023 78
Universell utforming av IKT-løsninger 2022 engangskostnader -211 -211 -211 -211
Egne prioriteringer 500 -674 -3 000 -1 774 -3 684
Insentivordning for tilflyttede studenter (PS-41/22) 400 1 000
Kommune- og fylkestings og stortingsvalg 1 326 1 226 0
Midler til omstilling i organisasjonen * -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Prosjekt lukking av dokumentarkiv avsluttes -684
Støtte Ukraina (FSK-33/22) 100
Rammetrekk ** -1 700 -4 800 -5 000 -4 600
100 784 101 530 96 026 97 052 95 542

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

  • bildeling utsettes med 0,25 mill. kroner i 2023 og 2024
  • * trekke ut omstillingsmidlene med 2,0 mill. kroner 2023
  • ** ytterligere effektivisering på sentraladministrasjonen med 1,0 mill. kroner 2023 og videre i økonomiplanen

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

I revidert statsbudsjett 2022 ble endring av arbeidsgiveravgiften for tidligere Midsund kommune endret. Ny arbeidsgiveravgift er på 10,6 prosent og utgjør for sentraladministrasjonen 71 000 kroner. Økt arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over 750 000 kroner vil bli et mye større beløp. Dette er ikke kompensert i budsjettrammen.

Fra 2023 må kommunene etterleve krav til synstolkning. Molde kommune får 78 000 kroner til teknisk tilrettelegging for synstolking og omlegging av nettløsninger for å etterleve krav til synstolkning av forhåndspublisert videoinnhold.

Egne prioriteringer

Det legges inn en styrking i 2023 og 2024 til å innføre bildelingsordning i kommunen. Etter modell fra blant annet Ålesund kommune, er det tenkt å inngå en avtale med ekstern aktør om å tilby kommunen tilgang til biler på dagtid og utleie til innbyggere på kveldstid. Kommunen må garantere for et minstebeløp, og dette fører til en ekstra utgift i oppstartsfasen. Fra 2025 forventes det at kommunens utgifter dekkes av tilsvarende reduksjon i leasingbiler. Dette tiltaket vil også kunne ha en positiv klimaeffekt.

I sak PS-41/22 vedtok kommunestyret innføring av ordning der studenter med folkeregistrert adresse utenfor Molde-regionen, kan få gratis kollektivreiser i Møre og Romsdal dersom de melder flytting til Molde kommune. Det er lagt inn et anslag på 200 studenter som vil melde flytting. Dette antallet har vi oppnådd høsten 2022. Tidlig oktober 2022 hadde 220 studenter meldt flytting og søkt om kollektivkort. Ordningen skulle vært et forsøk på ett år og skal evalueres høsten 2023. Det er ikke lagt inn videreføring i 2024 og utover i økonomiplanen.

Det er valg hvert andre år, som kommunene gjennomfører. Dette medfører ekstra utgifter og budsjett og økonomiplan justeres i tråd med dette.

I budsjett 2022 ble det lagt inn 3,0 mill. kroner til omstilling i organisasjonen. Dette skulle brukes i hele organisasjonen, men var lagt i en samlet pott hos sentraladministrasjonen. Potten blir ikke brukt opp i 2022, og 2,0 mill. kroner blir videreført i 2023. I 2024 er potten fjernet

Også sentraladministrasjonen får rammetrekk. Det vil føre til reduksjon i antall årsverk. Sentraladministrasjonen har redusert med ett årsverk i 2022. Det samme vil skje i 2023. Det vil også være behov for ytterligere reduksjoner ut i økonomiplanperioden.

Vis undermeny